مواضع رسمی و مصوب حزب وطن

پیرامون اوضاع جدید در کشور

در نتیجه غلبه نظامی مدیریت شده  طالبان که در چوکات مذاکرات دوحه میان ایالات متحده و تحریک طالبان تحقق یافت ارایش سیاسی ـــ نظامی جدیدی بوجود آمد . انچه مسلم است جابجایی قدرت نه تنها  ستراتیژی جدید در تقابل  ویا حتی  در تفاوت با ستراتیژی کشور متجاوز ( ایالات متحده امریکا ) را دنبال نمی نماید؛ بلکه تغییرات مذکور گامهای متفاوت در جهت  تحقق سریعتر ستراتیژی یاد شده پنداشته میشود . در واقع جای یک حاکمیت وابسته و دستنگر را حاکمیت از لحاظ سیاسی وابسته تر ، از لحاظ فکری مطلقآ منجمد واز لحاظ اجتماعی خیلی خیلی عقب مانده تر اشغال نمود .

با تحمیل این تغییرات نظام سیاسی فروپاشید، قانون اساسی عملا ملغی و جای قوای مسلح از هم پاشیده را ملیشه های طالبی پر نمود حقوق و ازادی های مردم سلب و ذور نمای تاریکی برای دولتداری مدرن و تعامل با جهان قابل پیشبینی است .

وضیعت جدید مانند هر تغییر حامل فرصتها و چالشهاست . این پدیده به سوال عمده جامعه ما ( جنگ و صلح ) به شیوه خود پاسخ داد . توقف جنگ الزاما به معنی تامین صلح نیست  ولی اگر نقطه پایان بر کشتار بیرحمانه مردم ما بگذارد شانه های مردم از یک بخشی از مصیبت سراسری در کشور سبک خواهد شد.

تغییرات مذکور مافیای قدرت وثروت  وفیگور ها پوشالی و پر مدعای ممثل انرا  خورد و خمیر نمود.  این تغییرات ، نیروهای ترقیخواه ووطندوست را  به نگاه دوباره به سیاستها ، شعار ها و روابط متقابل وادار مینماید. عقل سلیم و وظایف جدید حکم مینماید تا این رابطه بر پایه منافع وسیع جنبش مترقی ووطنپرست باز تعریف  شود.

ضرور است تا عوامل تحمیل بحران جدید بدون شعار بازیهای احساساتی عمیقآ ریشه یابی گردد. حزب وطن از تلاش و مبارزه برای حفظ حقوق و ازادیهای مندرج در قانون اساسی کشور٬ صرفنظر از روابط و طرز تفکر ما با نیروهای حاضر در صحنه حمایت و پشتبانی نمود حاظر به تشریک مساعی در عرصه ذکر شده است.

ما اغاز مجدد و تحمیل دوباره جنگ  بالای مردم مارا  زیر نام دفاع حقوق و ازادیهای مردم و در واقع تلاش برای تقسیم قدرت میان جنایت پیشه گان مخلوع و جنایت کاران فاتح  تداوم جنایت علیه مردم کشور میدانیم و انرا محکوم میکنیم .

ما باور نداریم تا تلاش زیر نام حکومت همه شمول به تلاش برای دفاع از حقوق و ازادی های مردم و تامین نظم اجتماعی و دولت ملی بیانجامد . اینگونه تبلیغات بیش از همه برای  انحراف اذهان عامه از جستجو ی عوامل و دلایل بحران جدید در کشور و پاسخ یابی به ان نشات مینماید .

با اغتنام از فرصت به اعضای متعهد و معتقد حزب وطن مراجعه مینمایم ، شرایط جدید فرصتی را برای گذاشتن نقطه پایان به اختلافات و گروهبندیها بوجود اورده است . با تقویت صفوف حزب خویش و اشتراک فعال در سیاستگزاری و رهبری حزب زمینه حضور موثر حزب را در جامعه فراهم نماید

ریاست هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن