هژمونی در حال افول امریکا در منطقه

شوک شکست امریکا در افغانستان دو پیام مهم میتواند در قبال داشته باشد :

--- شکست دماغ کبر امریکا و زوال پذیری نقششش در منطقه

--- تغیر شیوه های فشار چون اقدامات پولی و نمایش ایما های تهدید به جنگ.

امریکا با باز ی دپلماسی دوحه موقف سه ماه قبلش را در افغانستان و منطقه از دست داده است . تمام تلاش امریکا از اعمال فشار تا دلجویی های دور انداخته زیر نام کمک به مردم افغانستان معطوف به احیای مجدد نفوذ سیاسی و استخباراتی است که میخواهد با تبلیغ خطر ناک بودن داعش وزمینه سازی تبلیغاتی به نفع مفسدین مفرور اعم از غربی و جهادی به نفوذ از دست رفته اش نائل اید ، اما باید بداند که فرصت گفتن حرف اول برایش باقی نمانده و امکانات نفوذ رقبای جهانی و منطقوی اش زمینه وسیعتر یافته است .

امریکا برای تلافی فرصتهای از دست رفته پروژه های جدید تروریستی را روی دست گرفته به برگشت دوباره مفسدین مفرور دلخوش میکند .

طبق روال همیشگی در کارزار دستیابی مجدد ، دو خط موازی تحت حمایت یکی جنگی ودیگری سیاسی را به موازات هم به کار میبندد.

درخط جنگی تکیه بر تروریسم وازان طریق راه اندازی جنگ های محدود منطقوی و یا هم داخلی را در سر خط کار قرار میدهد و در خط سیاسی همان یاوه سرایی دموکراسی و حقوق بشر وغیره زبان زد سیاسی و استخباراتی اش میباشد.

با صرف مقادیر زیاد پولی ابزار دست پرورده محلی را در هردو عرصه به فعالیت وا میدارد ، اما روی دو ملحوظ یکی نفرت بر خاسته از اعمال غیر انسانی ود یگری تحرکات نظامی ، سیاسی و ظرفیتهای مالی رقبایش خواب احیای مجدد نقش و اثر گذاری نا محدودش را دچار محدودیت میسازد ازین رو هژمونی یگانه و طبق دلخواه امریکا در منطقه و افغانستان دیگر سناریوی موفق و به اخر رسیده بوده نمیتواند اما به سبوتاژ و تحرکات ادامه میدهد .