ويزه پنج ساله همسايه شرقي براي تجار افغانستان

قرار است همسايه شرقي دلسوزي كند و ويزه پنج ساله را براي تجار و صاحبان سرمايه افغانستان در اول و بعدا ويزه دايمي لطف فرمابند.

چرا و روي چه اهداف:

١- اين ويزه ها به منظور تشويق و آساني در صادرات همسايه شرقي به افغانستان است

٢- اين ويزه زمينه هاي ايجاد شركت مختلط بين دو كشور را ايجاد مي كند

٣- اين ويزه راه هاي رسيدن به اهداف رسيدن به بازار هاي كشور با نسبت تجارت منفي افغانستان و مثبت پاكستان نشان مي دهد

نكته كليدي:

اين حركت يك حركت استراتيژيك تجاري در چوكات سياست هاي خارجي و تجارت منطقوي پاكستان بشمار مي رود

حذف رقابت هر كالاي در برابر كالا هاي پاكستاني

هدف:

١- كاهش اهميت جيو پولتيكي افغانستان در اين مورد اگر افغانستان كاري نكند موقعيت استراتيژيكي خود را به نفع پاكستان از دست مي دهد

٢- ضم شدن سرمايه تجاري افغانستان با سرمايه تجاري و صنعتي پاكستان

٣- در مدار قرار گرفتن اقتصاد افغانستان مانند يك راه براي اقتصاد پاكستان

٤- نزول بيسابقه تجارت با هند در درون افغانستان

٥- جلوگيري از ورود كالا هاي هندي در آسياي ميانه و شامل كردن سرمايه تجاري افغانستان در رقابت قاتلانه با كالا هاي هندي.

٦- از بين برداشتن موقعيت اتصال چهار گوشه آسيا از افغانستان به پاكستان از طريق بندر گوادور

٧- ايجاد اقتصاد دنباله روي پاكستان در افغانستان

٨- تشويق عادت مصرفي بيشتر كالا هاي پاكستاني كه امروز مي رود تبديل به عادت مصرف شود

نكته استراتيژيك:

١-تعين سطح قيمت بازار هاي افغانستان توسط عاملين تجاري و بازار هاي پاكستان.

اين امر كشنده ترين حركت براي خالي كردن بازار هاي داخلي و پر كردن دوباره آن توسط كالا هاي پاكستاني است

٢- با رقابت قيم كه كشنده ترين نوع رقابت است ، صنايع داخلي كه هنوز هم صنايع كودك پنداشته مي شود ، ضربات سنگين متحمل خواهند شد

دولت:

١-سياست بسيار ناكام استواري اقتصاد بر تجارت و ترانزيت جمهوريت، ريشه هاي صنعت را پوسيده كرد

٢- اين حركت فاتحه صنايع كودك را مي خواند

با قوانين دست سرمايه داخلي را بگيريد .

٣- امنيت سرمايه را با قوانين از گزند رقابت قاتلانه مهيا كنيد

هشدار:

١- دادن ويزه پنجساله يك عمل نيك است ولي بايد :

تجار:

١-١ اينكه چه را وارد كنند تا باعث رشد اقتصادي گردد

٢- ١ چه را صادر كنند تا باعث رشد توليد شوند

٢- بازار هاي خارجي را كه مي توانيد بدست خود نگهداريد

٣- سرمايه را به خارج و پاكستان انتقال ندهيد

هدف اصلي:

١- بازار هاي افغانستان به مثابه بازار هاي پاكستان تلقي مي شود و تمامي كالا هاي كشور هاي ديگر از بازار هاي افغانستان خارج و به پاكستان انتقال مي يابد

٢- بازار هاي افغانستان بازار كالا هاي پاكستان مي شود و هر آنچه مشاهده خواهي كرد پاكستاني خواهد بود

٣- نبايد موقف انحصاري كامل يا معدود را براي كشور يا تعداد كشور ها در افغانستان ايجاد كرد

استاد مسعود

سه شنبه

١٣ جدي

ساعت٢:١٦