فرياد درياي كنر فرياد ماست ولي گوش ها كراند

 

خواستم انگشت مختصر بر مسله آب با همسايه شرقي داشته باشم؛ بنظرم خيلي دلچسپ و خيلي ها حساس است

١- همه آب از همسايه :

١- ١ در اين مورد حقابه در كار نيست و در مدت پنجهزار سال تاريخ ما و بخصوص در هفتاد سال همه دريا را چه حق خود و چه حق ما نوش جان مي كند .

٢- ١ تا هنوز از حقابه هيچ رهبري بطور رسمي حتا يادي نكرده اند

٣- ١ دريا كنر كه دنباله درياي كابل و درياي پنجشير است ، مانند يك ارزش استراتيريكي پنداشته مي شود ولي تنها سردار محمد داود به درك اين اهميت پي برد و دكتور نجيب الله در صدد استفاده از ارزش استراتيژيك بود.

در اين مورد تنها روي درياي كنر انگشت خواهيم گذاشت،

ما بي آب مي شويم و همسايه شرقي سرفراز .

٢- وضع حركت دريا و اهميت آن براي همسايه شرقي :

١- ٢. درياي كابل ( چمچه مست، لوگر) ، درياي پنجشير ( درياي شتل ، سالنگ ) و درياي كنر به كام او فرو ميرود و هر بندش در راه رفتنش رنگ سرخ خون مي بارد،

آب درياي كنر از ديد همسايه:

٢- ٢ درياي كنر مانند يك ارزش حياتي و استراتيژيك پاكستان در استراتيژي اين كشور تعريف شده أست .

٣- ٢ خط ديورند و درياي كنر با اهميت مساوي خط سرخ منطقوي و حياتي كه منافع ملي و ثبات فزيكي و اقتصاديپاكستان را نمايش مي دهد پنداشته مي شود

٤- ٢ همسايه هيچگاهي تا هنوز حاضر نشده است تا روي ايندو نه با افغانستان و نه با هيچ مرجع ديگر به مذاكره بنشيند

٥- ٢ همسايه شرقي لابي گري فراوان و بسيار مثمر را در اين مورد در سطح جهان انجام داده است

٣- حركات دولت افغانستان در مورد مديريت درياي كنر:

١- ٣ محمد داود خان در ايام صدارت اش با داشتن چنين مفكوره اجازه يا موقع آنرا نيافت تا در اين مورد گام بردارد

٢- ٣ محمد داود خان بعد از رياست جمهوري اول گام هاي محكمي برداشت

٣ - ٣ سروي و برنامه ريزي بند آب روي درياي كنر روي دست گرفته مي شود

٤- ٣ براي ساخت و بند آب ٧٠ قربه زير آب مي رفت تا بزرگترين بند برق و آب گردان ساخته شود و انقلاب سبز در سرق كشور طوفاني گردد.

٥- ٣ سران قومي كنر به كابل دعوت مي شوند

٦- ٣ سردار سه وريانت را براي سران قوم كه خانه ها و يا زمين هاي آنان زير آب مي شود پيشنهاد مي كند:

- قيمت خانه ها و زمين آنان مطابق بلند ترين قيمت ها پرداخته مي شود

- به جاي ديگر كنر طبق دلخواه آنان به آنان زمين داده مي شود

- به ولايات ديگر طبق خواست آنان زمين داده مي شود

٤- عكس العمل مردم كنر:

خطاب به محمد داود رييس جمهور در ارگ كابل :

١- ٤ما با حترام كه بدولت داريم مي گذاريم تا بند كنر ساخته شود؛ ولي ما در خانه هاي خود مي مانيم بگذاريد غرق شويم ولي خانه ها را ترك نخواهيم كرد

٢- ٤ محمد داود خان در سال ١٣٥٦ به پاكستان سفر مي كند و معاهده لاهور را به امضا مي رساند ، در مورد آب كنر خواهش شخصي ذولفقار علي بوتو را طاهرا مي پذيرد در حاليكه اصل مسله مخالفت مردم كنر بود .( منبع: سردار محمد حيدر خان وزير دفاع آنوقت)

٣- ٤ تطبيق برنامه به دستور داود خان الي راضي شدن مردميكه زمين و خانه هاي ايشان را با ساخت بند از دست مي دهند به تعويق مي افتد

٤-٤ اين بند قرار بود با سرعت در ظرف سه سال تكميل گردد و حقابه پاكستان تعين شود

٥ -٤ يك سال بعد دولت محمد داود خان در ٧ ثور ١٣٥٧ سرنگون گرديد و كنر را براي جلوگيري از ساخت بند به آتش كشيدند.

٥- اقدام بعد از جمهوريت:

در سال ٢٠١٥ در مجلس مشورتي وزارت معدن و صنايع كه من نيز عضو آن بودم و جناب انجنير صباح وزير آوزارت بود ، معين وزارت انرژي و آب حرف جالب گفت:

ايشان گفتند خواستيم از درياي كابل كانال را به اطراف شهر جلال آباد بكشيم ( بخصوص براي آبياري چپر هار)كه هيچ تغيير آبي در ظرفيت دريا بوجود نمي آمد

برنامه ترتيب شد براي تمويل آن با دوستان امريكايي در تماس شديم؛ گفتند

-لطف كنيد قناعت دوستان پاكستاني را بدست آوريد

- گفتيم شما پول بدهيد و بعد ما اجراات خواهيم كرد.

- امريكايي ها گفتند ما پول داده نمي توانيم پيرهن تان را بقروشيد و پول كانال را بدست آوريد،

(منبع: دكتور رسولي معين وزارت انرژي و آب )

٦- آب بخشي ارگ با تمامي بيشرمي:

١- ٦ يك هيات از جانب افغانستان برهبري پيكان معاون اول ولسي جرگه كه در آن سلطان زوي ، مولوي حنفي از هرات، كبير رنجبر و …….( دوره دوم رياست جمهوري حامد كرزي )

وچند تا به مثابه متخصص كه من استاد مسعود، سليمان لايق، اسدالله والوالجي ، استاد يون، نيز بوديم

٢ -٦ موضوع آب را در جلسه اقتصادي خواستم به ميان كشم و ضرورت حقابه پاكستان را مطرح كردم ، براي پاكستاني ها و تعداد از ما ها بسيار تعجب آور و غير مترقبه بود

٣-٦ بعد از چاشت براي ما گفته شد كه از ارگ تليفون آمد كه روي اين موضوعات نه پيچيد

نكته كليد و اصل گپ:

١- ارگ مانع حتا بحث روي تعين حقابه پاكستان نه كه مانع شموليت اين موضوع در اجندا شد

٢- ارگ و حاميان ارگ ، دو دسته آب كنر را براي پاكستاني ها بخشيدند

اساسي ترين حرف:

پاكستاني در اول روشن ساختند بحث روي دو چيز امكان پذير نبوده و شامل آجندا نمي شود

١-ديورند

٢- آب

نتيجه:

آب ما با سركشي از ما مي گريزد و زمين ما را در دام تشنگي فرياد خشكيدن مي دهد، تا ديگران سيراب شوند

همسايه خنده كند تا ارگ بخندد

و كابل پنجشير و لوگر و ننگرهار و كنر گريه كنند

فرياد بخدا كنند

عشق آباد

استاد مسعود

دوشنبه

١٢ دلو ١٤٠٠

ساعت ١:٠٠ شب