افغانستان و اوكرايين

چه بازي جالب و خونين

١- سفر هيات يك شركت اوكراييني به افغانستان:

چند روز پيش هيات با صلاحيت يك شركت اوكراييني با وزير فوايد عامه افغانستان ديدار كرد ، اين مذاكرات روي همكاري دو جانبه ميان اوكرايين و افغانستان در موارد :

١-١ سرمايه گذاري روي احداث خط آهن در افغانستان و سرمايه گذاري در اين مورد .

٢- ١- انتقال بهتر كالا هاي تجاري از بندر حيرتان

٣- ١ آموزش مسلكي كارمندان و كاركنان راه آهن افغانستان

٤- حفظ و مراقبت راه حيرتان مزارشريف

٥- تقويه همكاري هاي تخنيكي را انجام دادند.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل گپ:

٢- سياست فشار از دو سو بر روسيه:

اوكرايين و افغانستان:

١- ٢حرف قبلي درست از آب بيرون مي شود، نشانه هاي آمريكا هنوز در افغانستان است و فشار آمريكا بر دولت افغانستان مبني بر آماده گي حركت در شمال افزايش مي يابد شايد هم يكي از اختلافات پشت پرده همين باشد.

٠٠٠٠٠٠

٢- ٢نگراني روسيه بي مورد نيست. حلقه سرخ امريكا هنوز در افغانستان با كمال قوت باقيست. و خطر جدي پنداشته مي شود.

٠٠٠٠٠

٣- ٢امريكا افغانستان را مانند وسيله فشار و خطر به منافع ملي روسيه ، مي خواهد استفاده برد

٠٠٠٠٠

٤- ٢ افغانستان اوكرايين جنوبي براي روسيه در برنامه آمريكاست

٠٠٠٠٠٠٠٠

٣-سير حركت :

١- ٣ تقسيم سوم جهان به بن بست گير آمده است نقاط استراتيژيك جهان كه بعد از سقوط شوروي ها بدست آمريكا رسيد ، با قدرت يابي دوباره شوروي ها بازنگري مي شود

٠٠٠٠٠٠

٢- ٣ بهار سبز عربي سقوط و انهدام بزرگ اتحاد غير رسمي شرق ميانه بود، در اينجا سد ها شكسته شد و دولت هاي دست نشانده مشغول خرابي خويش اند، همه به جز سوريه در دام سرمايه سقوط كرد

٠٠٠٠٠٠

٣- ٣ ايران خود يك قدرت شريك قدرت هاي ديگر شد و از دام افتيدن فرار كرد

٠٠٠٠٠٠

٤- ٣ چين دومين قدرت اقتصادي سربيرون آورد، هانكانگ را بدست آورد و در پي بدست آوردن تايوان با جزيره فارموساي قديم است

٠٠٠٠٠

٥- ٣ كورياي شمالي به يك قدرت بزرگ نظامي منطقوي متحد چين تبارز كرده است

٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٣ وينزيويلا ، گوانيمالا و كيوبا راه مشترك را در امريكايي لاتبن دارند

٠٠٠٠٠

٧- ٣ تعداد زياد كشور هاي افريقايي حرف هاي خود را مي زنند و از تقسيم دوم جهان گريخته اند و يك دشواري بزرگ را در تقسيم سوم جهان ايجاد نموده اند.

٠٠٠٠٠٠"

٨- ٣ اندونيزيا با يك حركت تيمور شرقي را باخت

٠٠٠٠٠"

٩- ٣ آستراليا شامل روند تقسيم سوم شده است

٠٠٠٠٠٠

١٠- ٣ هند چهار قمر را در اين تقسيم دارد

٠٠٠٠٠

١١- ٣ پاكستان در صدد قمر سازي است و چين در اين امر كمكش مي كند.

٠٠٠٠٠٠٠

١٢- ٣ عربستان سعودي با اقمارش كار مي كند و در قمر سازي يمن از خشونت ها استفاده مي برد .

٠٠٠٠٠٠٠

١٣- ٣ اسراييل شريك قدرت ها شده است و از قمر بودن پا فرا تر گذاشته است

تقسيم سوم بالاي تقسيم جهان به بن بست رسيده و قدرت هاي بدرگ عصبي اند

٠٠٠٠٠٠

ولي:

١٤- ٣ هيچ يك از قدرت هاي بزرگ نمي خواهند در كشور خودشان رقابت منطقوي را تجربه كنند، كشور هاي بايد در بيرون مرز ميدان رقابت باشند

٠٠٠٠٠٠

٤ - هشدار و هوشدار به افغانستان:

١- ٤ حركت اوكراييني را در افغانستان نبايد اقتصادي فكركرد

٠٠٠٠٠

٢- ٤ اين حركت سرمايه گذاري روي خط آهن در پوشش اقتصادي ، سياسي است

٠٠٠٠٠٠

٣- ٤ هوشيارانه فكر كرد و در دام جنگ و هيله هاي قدرت ها نبايد افتيد ما در اين مورد تجربه هاي فراوان داريم

٠٠٠٠٠٠

٤- ٤ رفتن در اين دام ، جنگ داخلي را شعله ور مي سازد كه ، نه اقتصاد و نه روان جامعه ما توان برداشت آنرا ندارد

٠٠٠٠٠٠

٥- ٤ همسايه شرقي ، منتظر چنين فرصت است تا ، سرمايه گذاري فراوان را برايش دستيابي كند.

٠٠٠٠٠٠

٦-٤ دولت يا هركي كه هستيد ! صلح سراسري را اعلام كنيد

خوب ها را نوازش دهيد و بد ها را در بر خود گيرد تا خوب شوند

٠٠٠٠٠

٧- ٤حكومت فراگير بسازيد و بهانه هاي جنگ را خط بكشيد

٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- نكته كليدي:

١- ٥ برنامه قزاقستان به ناكامي رفت و شرق روسيه مصون شد حالا جنوب را براي روسيه گرم مي كنند تا فشار بر جنوب موفقيت اوكرايين را نتيجه دهد و روسيه را در دو جبهه مصروف كنند

٠٠٠٠٠٠

٢- ٥ روس ها و متحدين او در جنوب كار هاي را انجام خواهند داد كه به نفع ملي نخواهد بود ،

نكته كليدي در اين مورد:

روس ها تنها نمي آيند

افغانستان نبايد در جنگ اتمي آتش گيرد

٣- ٥ ايراني ها بدرايت توجه غرب را انحراف مي دهد و سرزمين جنگ را نشان غرب مي دهد

٠٠"٠٠٠٠٠٠"

نتيجه:

داخل شدن افغانستان در اين جنگ سرد،( جنگ سرد دوم ) كه پي آمد جنگ گرم را براي ما خواهد داشت جز تباهي چيزي ديگري را به نمايش نخواهد گذاشت

٠٠٠٠

عشق آباد

استاد مسعود

چهار شنبه

٢٠دلو ١٤٠٠

ساعت: ٣:٣٧