بکُش ... بکُش !!

عنوان فوق نام کتابیست که توسط ( جیمی ماسی ) یکتن از نظامی های ارتش امریکا نگاشته شده و در سال ۲۰۰۵ در فرانسه به چاپ رسیده است .

مقاله ای را که نویسنده اش ( یاسمینه صالح ) و مترجم ان (عبدالصبور فخری ) است در مورد این کتاب خواندم ، قسمتهای ازین نوشته را غرض بهم رسانی برای علاقمندان درین صفحه اقتباس میکنم تا با نوع تروریسم امریکایی که قتل عام است و طبق دساتیر دولتی اجرا میشود اشنایی حاصل گردد .

نویسنده کتاب میگوید :" وظیفه و مسئولیت سربازان امریکایی به هیچ صورت دفاع از شرف و عزت ملت امریکا نبود ... بلکه هدف واقعی ان بود تا شرف و عزت ملتهای دیگر پامال گردد . "

او مینویسد که " یکجا با فرقه هفتم دریایی امریکا به عراق فرستاده شده بود " ، علاوه میکند : " دستگاه استخباراتی امریکا توانسته بود که برای شماری از جنرالان عراقی پول بدهد و با انها بر سر فروش کشور شان معامله کند .. انها قبلآ توافق نامه ای را با امریکا به امضا رسانیده بودند که اگر امریکا خواهان مجازات و سرکوبی انها نشود و برای شان اجازه دهد که به خارج عراق فرار کنند ... انها نیز حاضر به تسلیمدهی عراق شده از جنگ علیه امریکا دست خواهند کشید " این حالت شاید در مورد افغانستان هم صادق باشد فراردادن برخی جنرالها( افغانستان که سرزمین ستر جنرالهای دوره اشغال امریکا بود ) و کارمندان بلند رتبه دولتی برگشته از غرب با مفسدین شناخته شده جزء پروگرام امریکا بود که حین فرار قوای نظامی اش این باقیات و صالحات خود را با خود برد و حالا در تلاش برگردانی دوباره انها است .

(جیمی ماسی ) چنین ادامه میدهد " زمانیکه در مدرسه های نظامی امریکادرس میخواندیم‌ برایمان دروسی القا میگردید که میتوان انرا در ضمن اوامری بر شمرد که در دفاع از کشور خود از تمام وسایل و ابزار چه خوب و چه زشت استفاده نمود . به ما میگفتند شما منسوب به ارتش امریکا هستید . بزرگترین ابر قدرت جهانی که شکست نمیخورد و بر گشت پذیر نیست ... باید در نظر داشته باشید که خون شما از نوع ویژه است ، به این معنی که شما از امریکا هستید و شما ازهمه قوی تر و نیرومند تر اید ... لذا دیگر انسانهای روی زمین را با چشمی نگاه میکردیم که از ما خیلی و به مراتب بی ارزش تر هستند ..."

از هر حرف ان جملات بوی فاشیسم بلند میشود .

او افشا میکند که منسوبین نظامی اسراییل با لباس نظامی امریکا یکجا با ایشان علیه عراق شامل جنگ بودند و میکشتند " نیات واقعی رهبران ما زمانی برای ما روشن گردید که عملیات ما در برابر مقاومت با ترور و تشدد همگام گردید ، زمانیکه سربازان ما چهره بدل نموده از ارتشی ازادگر به ارتشی تروریست انهم در لباس نظامی لشکر امریکا تغیر نمود ."

در مورد دساتیر مقامات نظامی به عساکر امریکایی در عراق مینویسد " بر هر شی متحرک اتش بگشایید . معنی ان این بود که کودکان و زنا و کهن سالان بی انکه گناهی مرتکب شده باشند به رگبار بسته شوند ."

" وقتی به شهر های بغداد و فلوجه وارد میشدیم در هراس می بودیم ... ناگزیر می شدیم که هر زنده جانی را هدف بگیریم ... بیشترینه هدف گلوله هایمان‌ زنان و کودکان باشند ... گاه به قتلهای عمدی روی می اوردیم و اوامر هم‌ان بود که بیشتر بکشیم ... و میگفتند : بکش ... بکش !! کار به جای رسیده بود که کاملآ انسانیت خودرا از دست دادیم ."

مینویسد : " سرپیچی از اوامر ( که این یک تهمت همیشه اماده است ) به محاکمه کشانیده میشد ویا انکه زیر پوشش تبلیغاتی ویژه ای اختطاف کنند و اختطاف را هم به یکی از گروه های مقاومت منسوب سازند و به این شکل ... وی را به قتل برسانند ، چنانچه دگروال ( تونی بریتان ) به سرنوشت مشابهی مبتلا گردید و زمانیکه اورا خود امریکایی ها کشتند در باره اش چنین تبلیغ نمودند که او را یکی از گروه های مقاومت عراقی دستگیر نموده کشتند ... خانواده اش اعلان داشت که او توسط رهبران نظامی امریکا به قتل رسانیده شده است ."

همه این حقایق در افغانستان عملی شده است . وقتی عساکر امریکایی در جاده شهر و پلچرخی بر یک موتر شخصی شلیک‌نمودند و همه راکبین را کشتند ، گفتند این موتر با سرعت زیاد سوی ما حرکت میکرد .

یکی از دوستان که با قوای امریکایی کار میکرد گفت در جدول شهرت مکمله اکثریت نظامی های امریکا خانه اسم پدر خالی است یعنی نام پدر شان ثبت نیست زیرا اینها محصول ولادت های غیر قانونی و نامشروع اند که زیر نظر مراجع خاص نظامی و استخباراتی با عین روحیه ایکه ( جیمی ماسی ) نگاشته است زیر تربیه گرفته شده قصی القلب ، بی عاطفه و ادمکش تربیه میشوند و به صفوف اردو اجرای وظیفه میکنند .