من گفته بودم که !

گر خر عیسی به مکه برند خر رودند خر آیند

کانادا- ۲۳ مارچ ۲۰۲۲م

هموطنان عزیز طالبان گروه وحشی ، بیدانش و مطلق عقبگرا اند اینها هیچ اراده و صلاحیت تصمیم را ندارند دمب آنها در زیر پای ای - اس -ای پاکستان و بادارانش است انچه برای شان هدایت داده میشود عمل میکنند ، ما شاهد بودیم که یک ماه قبل اجازه باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتونها را در سراسر کشور بروی دختران تشنه به آموزش صادر نمودند که تصمیم نسبتا امید بخشی به آینده درخشان برای سهمگیری فعال مساوی طبقه نسوان با طبقه ذکور در امور اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و دفاعی مادروطنشان بود، اما دیری نگذشت که پاهای کشورهای مخالف پیشرفتهای مدنی و خاصتا سهمگیری فعال طبقه نسوان افغانستان آزاد و مستقل در جهان بودند به لرزه درآمد لهذا فوری به طالبان مزدور هدایت دادند که دروازه های مکاتب را بروی دختران ببندند یعنی نسل آینده طبقه نسوان ما از تمام حقوقه حقه مساوی خود با طبقه ذکور که به آن قرآن عظیم آلشان و حضرت محمد (ص) امر فرموده اند و نیز در منشور ملل متحد حق مساوی بین زن و مرد داده شده طالبان چرا چنین عمل غیر انسانی و غیر اسلامی را تحت عنوان شرعیت انجام می‌دهند؟.

من نمیدانم وقتی طالبان از اسلام و شرعیت حرف میزنند مطلب شان از شرعیت چی است آنچه من میدانم شرعیت عبارت از هدایات الهی که در قرآن عظیم آلشان برای بشریت ذکر گردیده میباشد ، و همچنان احادیث حضرت محمد ( ص) میباشد که برای رهنمود بشریت طبق هدایات قران عظیم آلشان میباشد . من نمیدانم که طالبان به کدام دلیل یعنی کدام آیت مبارکه قران عظیم آلشان و یا کدام حدیث اعمال و کردار زشت و غیر مدنی خود را به شرعیت ارتباط می‌دهند؟ آیا طالبان از شرعیت خود کدام تعریفی دارند؟ و اگر دارند چرا انرا روشن نمی سازند.؟طالبان تعریفی ندارند بلکه به هدایات باداران خود به خاک زدن به چشم جوامع بین المللی که اکثر شان مفهوم شرعیت را نمیدانند فریب میدهند و همچنین بعضی از کشور های اسلامی و علمای باصلاحیت افغانی ما که در خارج زندگی میکنند متاسفانه خاموشی اختیار نموده اند و هیچ اقدامی نمیکنند یعنی به سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی اعمال طالبان را که مغایر شرعیت است توضیح نمیکنند لهذا طالبان بنام تطبیق شرعیت بسیار محیلانه جهان را فریب و ملت مظلوم افغان را تحت فشارهای روحی و جسمی در فقر و بیچارگی قرار داده اند و نیز ملت رنجدیده افغان خاصتا طبقه نسوان را از آموختن علم و دانش محروم و مادروطن افغان‌ها را با عقب گرای خود به قرن حجر سوق می‌دهند . من از علمای دانشمند دین افغانی ما خواهشمندم که بخاطر خدا و اشک‌های ملت مظلوم افغان یک کانفرانس دینی را دایر و اعمال و کردار طالبان را تحت مداقه و بحث قرار داده و رهنمودی را که طبق هدایات قرآنی و محمدی باشد برای طالبان و جوامع بین المللی ارسال نمایند و اگر خاموشی اختیار نمایند به یقین بحیث علمای دین در دارین نزد خداوند (ج) و پیامبر حضرت محمد (ص)مقصر خواهند بود.

با عرض حرمت

افغان خادم افغان