کمیدینی که کشور خودرا به تباهی برد

جهان را به پرتگاه تقابل نظامی ابرقدرتهاقرار داده است ؛

در اوکراین کمیدین تیاتر را رئیس جمهور ساختند ، او که شم و درکش از سیاست ناچیز است سرزمینش را بر باد جنگ کرد .

امریکا و انگلستان زلنسکی را تشویق به مخالفت علیه ابر قدرت روسیه نمودند ، وعده ها دادند اما عملی نساختند ، ان بیچاره و وامانده عرصه سیاست فریب خورد که میتواند در تقابل با روسیه عضویت ناتو را حاصل نماید ، او نتوانست عوامل استراتژیک مربوط به موقعیت کشورش را بدقت تحلیل کند ، واقعیت های تاریخی مربوط سرزمینش را با روسیه در نظر گیرد و دیدگاه شامل بر اهداف غرب و امریکا با منافع دور و نزدیک همسایه روسی اش را سبک و سنگین نموده منافع ملی اوکراین را در قبال ان معین سازد ، او نتوانست بحیث یک رئیس جمهور صاحب تعقل سیاسی عوامل متضاد در مناسبات غرب و روسیه را در نظر گرفته میان واقعیتهای قاره اروپا ، امریکا ، روسیه و ارمانهای خودش که ناشی از وعده های بجا ناشدنی غرب و امریکا بود در پی یک استراتژی واقع بینانه و برابر با شرایط جیو پولیتیک و جیواستراتژیک مملکتش بر اید .

روسیه که بعد از عبور از یک دوره فرو افتادگی ناشی از فرورپاشی شوروی توانست با احیای مجددش در عرصه جهانی قد برافرازد حاضر نیست تن به تخلفات امریکا و ناتو در مورد امنیت کشورهای ( دورِ نزدیک ) یعنی جمهوری های جدا شده از شوروی را از دید استراتژیک بلند مدتش دور نگهدارد و تقرب ناتو را در قرب و جوار کشورش بپذیرد ، روی همین استراتژی و خنثی سازی شیوه های کاری راهبردی امریکا و ناتو بیشتر از هر جمهوری قبلی شوروی بر موقعیت اوکراین و خطر مبدل شدن ان به ذخیره گاه انواع سلاح های ناتو اعم از راکتی و اتمی تا سرحد لشکر کشی و قبول پیامد های مثبت و منفی ان پرداخت .

از فشار این لشکر کشی و جنگ خونین زلنسکی پس از فرو ریختگی مکمل اقتصادی ، ویرانی تصفیه خانه های نفتی و ختم ذخایر مواد سوخت ، انهدام جاده ها و ریلوی ها ، فلج شدن میدان های هوایی و از دست دادن طیارات ، انبار های اسلحه ، ۴ ملیون مهاجر بروسیه و بیش از ۵،۵ ملیون به اروپا ، ۵۰ ملیارد مقروضیت خارجی و فرار ۱۵ ملیارد سرمایه به خارج ، از دست دادن چند شهر مهم و ویرانی های فراوان جنگی اعلان کرد که به پیمان نظامی ناتو نمی پیوندد و حاضر است اوکراین را به حال بیطرفی نگهداشته در مورد خواستهای دیگر روسیه به مذاکرات دوامدار ادامه دهد .

در تازه ترین انکشافات دیروز سرمنشی پیمان ناتو و لوی درستیز امریکا از احتمال جنگ طولانی تا ماه ها وسالها یاد کردند .لوی درستیز امریکا گفت " احتمال درگیری چشمگیر بین المللی قدرت های بزرگ در حال افزایش است نه کاهش" انها وانمود ساختند که حاضر نیستند به این زودی ها به ختم غائله جنگ در اوکراین همکار باشند زیرا امریکا و ناتو این جنگ را فرصت طلایی برای درگیر نگهداشتن روسیه بیک جنگ طولانی فرسایشی همچون افغانستان میدانند .

ان کمیدین در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد عجب فرمود که سازمان ملل متحد ضرورت به رفورم دارد ، اوکراین اماده است که میزبان کنفرانس بین المللی رفورم سازمان ملل متحد و مرکز سازمان جدید امنیت بین المللی باشد ، در حالیکه اوکراین رو به انهدام‌کامل است و زلنسکی پایتخت را ترک کرده مقر ریاست جمهوری را در جای دیگر انتقال داده است .اگر او توان درک‌سیاستهای جهانی و منطقوی را میداشت بخاطر حفظ منافع ملی کشورش ، جلوگیری از مشتعل شدن جنگ ویران کن و مصائب ناشی ازان به خواست روسیه نه حالا که در اول از طرق دپلماتیک و مسالمت امیز جواب میداد ، کشورش را دچار چنین مصیبت نمی ساخت و جهان را به گفته لوی درستیز امریکا تا پرتگاه " احتمال در گیری چشمگیر بین المللی قدرتهای بزرگ " نمی ساخت.

سرزمین خودرا به جنگ قدرتها مبدل کردن ، مردم خودرا اواره ساختن و به کام مرگ فرو بردن‌، خشم و غصب رقبای جهانی را بر افروختن نه تعقل است و نه وطندوستی !