یادداشت «راه ما» ارگان نشراتی حزب وطن

اینبار وحشی ترین نیروی تروریست قرن با خون «کاج » نوشت

 اینجا در تحت سیطره تروریزم سازمان یافته ؛ قتل گاه انسان و انسانیت است . انفجار در مرکز تحصیلی کاج برای بار نخست  عکس العمل گسترده افغانان مقیم در خارج کشور را در مسیر واحدِ تقبیح این جنایت  قرار داد .

kaaj1.jpg

 این یکی از  دستاورد های قابل تحسین ٬ قابل دقت و قابل حمایت است . واما با توجه به تجارب هرچند محدود گذشته و وضیعت جاری میتوان به این نکته تاکید به عمل اورد که واکنشها هر چند گسترده و مورد حمایت وسیع باشد میتواند در کوتاه مدت فروکش نماید ٬ این تجربه نیز از قاعده یاد شده مستثنی نیست  ما از کلیه نیروهای مخالف افراطیت ٬ بنیاد گرایی و تروریزم می طلبیم تا جهت تبدیل این دستاورد به کنش  حساب شده و دراز مدت تلاشهای خود را هماهنگ نمایند . این دستاورد به همان اندازه که در مسیر یابی جنبشهای وطندوستانه نیروهای ملی ووطندوست  دارای اهمیت تعیین کننده است به همان اندازه برای نیروهای ضد ترقی  و ضد تفاهم بین الافغانی  در مرکزیت توجه قرار دارد . نیروهای گوناگون متفاوت وحتی متضاد به نحوی در همکاری اعلام ناشده  قرار گرفته اند و تصمیم دارند این روند را با شعار های  فریبنده بر علیه  ماهیتش در مسیر منافع ستراتیژیک  شان سوق دهند . طرح شعار  ٬٬ به نسل کشی هزاره  پایان دهید ٬٬  قبل از همه  تروریزم را در کشور که ماهیت سرتاسری دارد به  تقابل اقوام کاهش  میدهد  در حالیکه این جنگ نه تنها در افغانستان بلکه در همسایه گی  کشور ما در پاکستان حتی سالها قبل از پیدایش پدیده منحوس بنام داعش  به شکل وحشیانه وویرانگر اهل تشیع را هدف قرار داده بود و تا امروز  بدون سر و صدا های مطبوعاتی ولی نه با شدت قبلی ادامه دارد که ماهیت انرا نشا ن میدهد . این قبل از همه بر میگردد بر سر بدست گرفتن هژمونی اسلام سیاسی توسط یکی از مدعیان ( عربستان سعودی و ایران ).  بار دیگر تاکید میگردد انچه  درین بحث  در مورد اسلام سیاسی شیعه و سنی مطرح است  به شاخه های مذهبی شیعه و سنی هیچ تعلق ندارد این دو مفهوم از ریشه از هم جدا و از لحاظ  ماهیت در تقابل قرار دارند.

به همین ترتیب طرح نسل کشی هزاره در وضیعت که طرف مقابل مشخص ( مثلا امارت اسلامی وامثالهم )وجود نداشته باشد از ماهیت حقوقی ان خالیست و اگر با ادعا عام  بر علیه این و ان قوم  همراه باشد جز تقابل بین الافغانی نتیجه دیگری ندارد . حمل بیرق های جداگانه گوناگون  و برخورد های غیر مسولانه  میان گروه های بیرقدار بیان این واقعیت تلخ است  که انکشاف ان بدون شک در همخوانی بامنافع بیگانه گان ازمند قرار دارد.