عواقب سفر بایدن به کیف

عواقب سفر بایدن به کیف را برخی ها تشدید و ادامه جنگ میدانند که درست هم است اما این جنگ مانند شعار اول امدن عساکر امریکا به افغانستان که زیر نام " عدالت بی منتها " ترتیب شده بود جنگ بی منتها بوده نمیتواند . ازین جهت عواقب این سفر برای شخص زانسکی و کشور اوکراین بدتر و خطرناکتر از اثرات ان بر قاره اروپا میباشد .

جورج دبلیو بوش در کتاب " افغانستان لحظه های تصمیم گیری مینویسد :" پنج هفته بعد برای نخستین بار حامد کرزی را دیدم ، این مرد ۴۴ ساله ... منش و شخصیت ممتازی داشت او بر روی لباس سنتی خاکستری چپنی پوشیده بود سبز و موج دار که در چشمانم گاهی خیره میشد و گاهی برق میزد ... " بوش کرزی را در اجلاس مجلس نمایندگان در کنار خانمش جاداده بود و ازاو ستایشها و نوازشها میکرد .

کرزی در آغاز سخن به بوش گفته بود : " آقای رئیس جمهور از طرف خود و مردم افغانستان از شما قدر دانی و سپاس گزاری میکنم . ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۸۰ کشور افغانسنان را از سلطه شوروی ازاد ساخت و امروز شما دوباره افغانستان را از طالبان و القاعده ازاد کردید " کرزی درین نکته نه از جهاد نام‌میبرد و نه از به اصطلاح مقاومت همه را مرهون امریکا میداند .

بوش در سال ۲۰۰۸ به افغانستان می اید او در مورد همین کشوریکه هفت سال از اشغال ان میگذرد مینویسد :" همینطور بکابل نزدیک میشدم ، بوی تندی به مشامم میرسید فهمیدم که بوی تایر های فرسوده است ک مردم برای گرم کردن خانه های شان میسوزانند همینکه بزمین رسیدم هوای نا مطلوب طور دیگری برمن اثر گذاشت حتی بعد از برگشت به خانه هفته های متمادی سرفه میکردم " حاصل هفت سال اشغال و ملیارده دالر را او در بوی تند هوای الوده استشمام کرد .

همین امریکاییها اشرف غنی را " دومین مغز متفکر جهان " گفتنند تا اماده جانشینی کرزی گردد و با اجرای دو دوره انتخابات مضحک اورا بر کرسی ریاست جمهوری جازدند ، اما همینکه نتوانستند به اشغال و جنگ بیست ساله ادامه دهند با طالبان که کرزی ازاد سازی افغانسنان را از چنگ انها در حضور بوش بر خود منت گذاشت در دوحه به مذاکره نشستند و معاهده امضاء کردند، افغانستان را ترک نموده و به حمایت از دومین مغز متفکر شان خاتمه دادند .

حالا مقامات نظامی و مطبوعات امریکا مسئولیتهای جنگ و شکست شانرا بدوش همین دوستان متصف شده با ادبیات خود میاندازند و خودرا برائت میدهند .

شاید با ختم جنگ در اوکراین که یقینآ ناکامی را در قبال خواهد داشت بار مسئولیت را بردوش زلنسکی انداخته از تپ تپ بر شانه ها و سُرینش یادی نکرده خودرا برائت خواهند داد .اکنون که منافع امریکا در جنگ است شاید روزی در مفاهمه و مصالحه باشد انگاه بر جمیع کمکهای پولی و تسلیحاتی شان پشت پازده مسئولیت همه حوادث را بر دوش مقامات اوکراین خواهند گذاشت و خود بار ملامتی و و دربدری و کشته شدن مردم را در بر افروزی و تشدید جنگ نخواهند گرفت .

امریکایی ها حقه باز و بیرحم اند ملتها را قربانی منافع شان میسازند و خود را منادیان حقوق بشر و دموکراسی تبلیع میکنند .