04.03.2015

 

هشتم مارچ امسال در شرایط حساس و سرنوشت ساز برای افغانستان و به خصوص زنان کشور فرا میرسد که :

 

- مذاکرات صلح در اجندای روز قرار دارد،

 

- داعش (گروهی که با همه اصول و موازین زنده گی متمدن و از جمله حقوق زنان سرسختانه و با تمام قساوت دشمنی میورزد) در صدد پیدا کردن جای پا در افغانستان است،

 

- سهیم ساختن زنان در کابینه ی حکومت وحدت ملی و ارتقای نقش آنها در سایر مقامات دولتی چنان که رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده بودند، ‌هنوز تحقق نیافته است،

 

- متاسفانه به رغم انفاذ قانون منع خشونت علیه زنان،‌ به علت عدم تطبیق آن و عوامل دیگر،‌ خشونت در برابر زنان قوس صعودی را می پیماید.

 

شکی وجود ندارد که مردم افغانستان و به خصوص زنان خواهان صلح و امنیت میباشند و اما زنان افغانستان میتوانند فقط زمانی از موضع دولت در مذاکرات صلح فعالانه پشتیبانی نمایند که این موضع در مطابقت با منافع و مصالح علیای افغانستان بوده و تداوم، توسعه و تعمیق روند دیموکراسی و بهروزی مردم افغانستان، منجمله زنان را تضمین کند. سهیم ساختن زنان نه فقط به حیث مشوره دهنده، بل به حیث اعضای فعال در روند صلح ،‌ دادن سهم مناسب به زنان در کابینه یحکومت وحدت ملی،‌ تقرر یک زن به حیث عضو ستره محکمه و ارتقای سهم زنان در سایر مقامات دولتی نشانه های روشن وفاداری رهبران حکومت وحدت ملی، ‌به تعهدات شان در برابر زنان خواهد بود.

 

از نظر ما رفع خشونت علیه زنان،‌ نیازمند طرح و تطبیق یک برنامۀ ملی مؤثر و همه جانبه است. این برنامه یملی باید به اشتراک نهاد های مدافع حقوق زنان، سایر نهادهای جامعۀ مدنی،‌ مراجع ذیربط دولتی و ‌کارشناسان عرصه های مربوطه تهیه گردد و پس از مباحثات علنی در یک مجمع معتبر ملی به تصویب برسد.

 

به باور ما،‌ کلید اساسی حل مسأله ی زنان افغانستان تفاهم، همبسته گی و تشریک مساعی بین مدافعان حقوق زن، فعالان و نهادهای زنان میباشد که‌ با طرح خواسته های بر حق زنان در یک صف واحد برای تحقق آن مبارزه نمایند. رفع تبعیض آشکار و پنهان جنسیتی، پنداشت انسان دست دوم در مورد زن و انواع خشونت ها و تثبیت موقف زنان به حیث افراد متساوی الحقوق جامعه زمانی جنبه ی عملی را خواهند یافت که زنان و مدافعان حقوق زن به یک نیروی مؤثر و غیر قابل انصراف مبدل گردند.

 

بیایید هشتم مارچ امسال را با شعار گسترش و تعمیق بیشتر تفاهم و همبسته گی‌ میان نهاد های زنان و مدافع حقوق زنان تجلیل نماییم.

 

امضا کننده گان :

 

کانون هماهنگی زنان

همایش اروپایی زنان

کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان

خبر گزاری زنان افغانستان

کانون فرهنگی آسمایی

انجمن مدد رسانی افغانی

انجمن وحدت ملی و ترقی افغانستان  

انجمن کومک به زنان افغانستان

" كانون فرهنگي افغانهاي شهر شتراسبورگ"

جنبش پیام اوران صلح مردم افغانستان

انجمن کومک به زنان پروان

Frauenhilfe Afghanistan .e.V

Schutz und Bildung e.V

انجمن فرهنگی « نی»

کانون فرهنگ افغانهای اتریش

انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا

*

ناب – نیروگاه اندیشه یی برابری و رفع تبعیض جنسیتی

بانو ناشر انديشه های زنان افغانستان

آسمایی

پورتال افغان جرمن آنلاین

گفتمان دموکراسی برای افغانستان

آوای زنان افغانستان

وبسایت جام غور

برگه تابش جدید (نوی وړانګه)

ویبسایت نعیمی

ویبسایت هـــوډ

ماهنامه نی ( فنلند )