معمای نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد

در مقدمه منشور سازمان ملل متحد امده است :" ما مردم ملل متحد با تصمیم نگهداشتن نسلهای اینده از افت جنگ ... و به اعلام مجدد ایمان‌خود به حقوق اساسی بشر ، به حیثیت و ارزش شخصی انسان و به مساوی بودن حقوق مرد و زن ... مصمم شده ایم که مساعی خودرا به هم یکجا نمائیم و این اهداف را براورده سازیم ، بنابرین حکومات مربوطه ما از طریق نمایندگان شان ... به این منشور ملل متحد موافقت کرده اند ."

درین سازمان نمایندگان دولتها شرکت میکنند و در منشور ان پیوسته نام از دولتها برده شده است چنانچه در بند اول ماده چهارم منشور ذکر است " عضویت در ملل متحد بروی تمام دولتها ... باز است ." و دربند دوم همین ماده " قبول چنین دولتی به عضویت ملل متحد ذریعه مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت صورت میگیرد ."

معیار ها برای عضویت دولتها در ملل متحد قبولی همه وجایب مندرج در منشور است .

مشکل افغانستان در مورد تعین هیئت نمایندگی در ملل متحد همانند مشکل معرفی هیئت نمایندگی هنگری در سال ۱۹۵۶ و مشکل معرفی هیئت نمایندگی چین توده ای پس از انقلاب سال ۱۹۴۹ در ان سازمان است ، با سرنگونی حکومت وقت هنگری در سال ۱۹۵۶ نماینده دولت سرنگون شده حضور خود را در کرسی ملل متحد حفظ کرده بود ولی بعد از معرفی هیئت نمایندگی جدید وظیفه ان خاتمه یافت .

وقتی حکومت جمهوری چین برهری چانکایچک به اثر انقلاب ۱۹۴۹ سقوط گرد ، رهبران حکومت قبلی به جزیره تایوان رفتند و مدعی بودند که هیئت نمایندگی انها در ملل متحد رسمیت و قانونیت دارد ، به همین سبب چین کمونیست تا سال ۱۹۶۱ عضویت ملل متحد را حاصل نکرد .این شیوه برخورد ناشی از موضعگیری سیاسی بود که دول غربی بنابر اختلافات ایدیولوژیک انرا بکار می بستند .

اما در مورد افغانستان !

آغای فایق که فعلآ در کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد جا داه شده است معلوم نیست که از کجا و طبق کدام پروسیجر برای معر فی هیئت نمایندگی به ملل متحد به ان کرسی نشسته است ؟ دولت جمهوری یک سال و شش ماه قبل سقوط کرده هیچ اثری ازان باقی نماند ورهبران وقت ان در گدام نقطه دنیا حضور بهم نرساندند تا مدعی قانونیت هیئت نمایندگی قبلی افغانستان در ملل متحد باشند .

مبتذل تر اینکه آغای فایق در جواب سوالی که از کدام مرجع نمایندگی میکند گفت " من نماینده مردم افغانستان هستم " .

مشکل است فهمید که فهم ایشان از منشور ملل متحد کافی نیست یا اینکه مانند همه سیاستگران اصطلاحات " مردم " ، " خلق "، "توده "، و " ملت " را وسیله بازی ، روپوش استدلال یا گریز رندانه از مواجه شدن با حقایق بکار بسته است .

بر طبق منشور سازمان ملل متحد دولت ها هیئت نمایندگی شانرا به ان سازمان معرفی میدارند نه مردم یک کشور که ایشان نام از نمایندگی مردم برده اند .

نماینده مر م ‌به کسانی خطاب میشود که با پروسیجرهای ذکر شده در قوانین اساسی کشورهای مربوطه با رای مستقیم یا تمثیلی توسط مردم انتخاب شده باشند .

آغای فایق که در کرسی نمایندگی افغانستان در سا مان ملل متحد جا داده شده است نماینده انتخابی مردم نیست و مردم هم اورا نمی شناسد . از جانب دولت قبلی یا از جانب حکومت سرپرست معرفی نشده است ، پس از کدام مرجع حقوقی و صاحب اعتبار بین المللی نمایندگی میکند .دولت جمهوری سقوط کرده ، دولت سرپرست برسمیت شناخته نشده است . امارت یک سال و شش ماه است که در خلای شناسایی قرار دارد ازین جهت کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد نیز باید در چنین وضعیت باشد .

آغای فایق که نه نماینده دولت گذشته است و نه نماینده امارت در مسائل مریوط به افغانسنان از کدام‌ادرس حرف میزند و در معصلات جهانی از کدام ادرس نمایندگی میکند جز اینکه‌ در مسائل جهانی به جانبداری امریکا دست بالا کند انهم امریکایکه از افغانستان رانده شده است .