ای همــوطن هــوشــیار باش بیــدار باش ، امــروز نوبت هــزاره ، فــردا نوبت تاجــک و پس فــردا نوبت پشــتون خــواهــد بود !

حکایت میکنند که روزی چنگیز خان بسته تیری را به فرزندانش داده و از ایشان خواست تا آنرا با قوت بازوانشان بشکنند اما پسرانش هر چند سعی و کوشش به خرج دادند موفق به شکستاندن بسته تیرها نگردیدند ، آنگاه چنگیز خان نگاه معنی داری بسوی پسرانش انداخته بسته تیرها را باز کرده و هر یک را با دو انگشت دست چپش بدون هیچ زحمتی بشکستاند.

وی رو بسوی پسرانش کرده گفت : نور چشمانم بدانید که قوت شما در وحدت و یکپارچگی شماست اگر متحد باشید همچون این بسته تیرها هیچ دشمنی قدرتمندی بر شما فایق نخواهد آمد ولی اگر دشمن موفق شد که شما را از هم پاشیده و پراگنده ساخت بدانید که هر قدر هم قوی هیکل و قدرتمند باشید تاب ضربات دشمن را نیاورده و از پا در خواهید آمد.

حالا هم اگر ملت افغان یکپارچه و متحدانه با کنار گذاشتن گرایشات قومی ، منطقوی و مذهبی در مقابل دشمن وطن قد علم کنند نه طالب و نه داعش و نه طاعش هیچکدامی قادر به هیچ کاری نخواهد بود و بالاخره روزی سر افگنده و شرمسار فرار را بر قرار ترجیح داده به دامان باداران خارجی شان پناه خواهد برد.

اما اگر دشمن وطن موفق گردد که بنام قوم و مذهب در میان ملت درز ایجاد کند آنگاه روزگار ما سیاه و بخت ما سرنگون خواهد بود.

اگر دشمن امروز به قتل و کشتار هزاره ها آغاز کند و دیگران نظاره کرده و بگویند بما چی ، دشمن ازین بی تفاوتی دیگران قوت گرفته و روز دیگر به کشتار اوزبکان اقدام خواهند کرد.

آنگاه اگر تاجکان و پشتون ها باز هم بگویند بما چی ، تیشه دشمن دسته شده و روز بعد نوبت تاجکان خواهد رسید و تنها پشتون ها نظاره خواهند کرد ولی این هم دیر دوام نکرده و دشمن از پیروزیش مغرور شده و سراغ آنعده پشتون های را خواهد گرفت که نه از روی عقاید طالبی یا داعشی یا طاعشی بلکه به علت گرایشات قومی یا ترس و بیم به جمع دشمن پیوسته بودند و در اخیر فقط لشکری از چارپایان دو پا و چانوران زباندار بر قبرستان های این دیار حکومت خواهند کرد.

پس ای هموطن اگر نمی خواهی که باز هم افغانستان به گورستان امنیت و آرامی طالبان مبدل گشته و یا مانند سوریه و عراق در میهنت جوی خون جاری گردد پس صدایت را از همین حالا بلند کرده و مگذار که نوکران پاکستان پالان نو داعشی بتن کرده و با قتل عام هموطنان هزاره ات آغاز فصل نوین جنایات شان را در میهنت جش بگیرند.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی