نگذارید افغانستان بار دیگرگاو شیری پاکستان باشد

به پاکستان موقع داده نشودتا در انکشاف اقتصادی افغانستان نقش بلند بگیرد زیرا پروژه های ده ملیارد دالری و دو ملیارد دالری چین چشم حریص پاکستان را از همین آغاز پخش اخبار بخود جلب کرده است .

پاکستان در پنجاه سال گذشته با مهارت توانست بحیث دستیار امریکا علیه افغانستان عمل کند و بعدآ صلاحیت توزیع کمکهای غرب ، امریکا و ممالک‌عربی را از لحاظ پولی و لوژستیکی برای مجاهدین در پشاور بدست خود گیرد و از ان سود بیشمار ببرد . دران زمان پاکستان وسیله دست امریکا و غرب بود . با تغیراتی که در اینده با پروژه سازی چینایی ها در افغانستان عملی گردد پاکستانی ها از همین حالا خود را اماده می سازند تا این جریانات از مسیر کشورشان به افغانستان برسد و به هر گونه ایکه باشد از ان نفع بردارند ، پاکستان برای اینکار تغیر موقعیت داده حالا میخواهد دستیار چین باشد .

در هر روند نظامی ، سیاسی و اقتصادی افغانستان که پای پاکستان شامل باشد خیر افغانستان در ان مضمر بوده نمیتواند .

با فرار متخصصین و تحصیلکردگان از افغانستان شاید پاکستان چینایی ها را معتقد سازد تا توسط پرسونل پاکستانی این خلا را پر سازند و ازین طریق زیر نام متخصصین اقتصادی و انجنیری برای پرسونل پاکستانی موقعیتی دست و پا کنند که ایشان وظایف استخباراتی و تخریبکاری را نیز پیش خواهند برد ( با حفظ اینکه در سیاست چینایی ها کار افرینی برای خود انها رجحان دارد ).

پاکستانی ها صرف از روی حسن نیت ملاقات سه جانبه وزرای خارجه چین ، افغانستان و پاکستان را در اسلام اباد ترتیب و سازماندهی نکردند و حنا ربانی روی کدام‌مصلحت خیر خواهانه مجوز سفر سرپرست وزیر امور خارجه افغانستان را از ملل متحد بدست نیاورده است ، پاکستان همانطوریکه جهاد را با تمام امتیازات ان بخود ملحق ساخت نمیتوان از تلاش ان کشور در مورد انکشافات بعدی افغانستان که عمدتآ اقتصاد محور میباشد خالی ذهن باقی ماند .

امروز هر فرد افغان میداند که پاکستان به هیچ حالت حسن نیت ندارد تا افغانستان بحیث یک کشور قوی ، دارای اقتصاد خوب تا حد خود کفایی در کنارش وجود داشته باشد ، در استراتژی اقتصادی ان کشور معادن تریلیون ها دالری افغانستان جادارد که بهر شکل و نحوی باشد باید از ان بهره بردارد ، حد اعلی وطندوستی هر سیاستمدار و هر گروه حکمران در افغانستات در جلوگیری از نقش پلید و نا میمون پاکستان تجلی خواهد یافت .