اتکای روسیه بر گروههای سیاسی ـ قومی ، سلسله جبال هندو کش و دریای امو

از گذشته تا حال

نظر مختصر برسیاست روسیه در مورد اتکا بر گروههای سیاسی قومی متعلق به مناطق واقع در میان سلسله جبال هندو کش و دریای امو با تداوم ان سیاست تا کنون :

در بازی بزرگ ، شوروی ها تا کناره های شمال امو دریا پیشروی کردند و با توافق امپراطوری هند برتانوی افغانستان را بحیث حایل میان هردو قدرت قبول نمودند .

در جریان جنگ سرد بخصوص پس از حضور قطعات نظامی شوروی در افغانستان وضعیت طوری تغیرکرد که این کشور نه به حیث بفرستیت ؛ بلکه محل زور آزمایی مستقیم و نیابتی میان امریکا و شوروی قرار گرفت ، بجای هند برتانوی پاکستان همان‌نقش دوران بازی بزرگ را بازی کرد .

در سه چهار سال بعد از ورود قطعات نظامی شوروی به افغانستان و شدت جریان جنگ مراجع نظامی ان کشور در پی ان شدند که در صورت ترک افغانستان ، چگونه بتوانند خطرات نفوذ در اسیای میانه از طریق ولایات افغانستان واقع در جنوب سواحل امو را بگیرند و شدت ضربات بر رفت و امد و حمل و نقل تجهیزات ، مواد خوراکی ، حفاظت پایپ لاین تیل از حیرتان تا میدان هوایی بگرام و انتقال سائر اقلام ملکی و نظامی در امتداد شاهراه کابل -- شمال را بکاهند ، روی این منظور مراجع استخباراتی نظامی شوروی در صدد تامین ارتباط با احمد شاه مسعود شدند و اولین توافق میان قوای نظامی شوروی و مسعود در ماه جون سال ۱۹۸۲ صورت گرفت . در دومین توافق میان طرفین که در ماه فبروری سال ۱۹۸۳ بعمل امد مسعود مبلغ سه صدو پنجاه هزار دالر از جانب شوروی بخاطر امضای این موافقت بدست اورد .

سه اصل درین توافق جاداشت :

۱/ مذاکره مستقیم و متداوم با اولیای نظامی شوروی .

۲/ دریافت کمک نظامی شوروی برای مقابله با دشمنان خودش .

۳/  سلطه ازادی داخلی بالای دره پنجشیر .

با برقراری این توافق جانب شوروی تجهیزات طبی ، غذا و اسلحه به مسعود کمک میکردند و نیز فرقه ۳۴۵ هوایی قشون شوروی بر مجاهدین مخالف مسعود ضربات هوایی وارد مینمود .

در قرار دیگر میان مسعود و فرقه چهل اتحاد شوروی چنین چیزهای جا داشت :

تاسیس محلات تاجک نشین با خود مختاری داخلی بداخل چوکات افغانستان متحد به شمول ساحه اراضی ولایات بدخشان ، تخار ، قندز ، بغلان ، قسمتهای از پروان و کاپیسا و نیز انواع حکومتهای خود مختار بداخل این ساحه .

بر بنیاد این توافق تمایلات قومی با قبول شناخت جمعیت اسلامی بحیث حزب مستقل ، نمایندگی ملیت تاجک بداخل مقامات دولتی از ریاست جمهوری تا کابینه و پارلمان شدت یافت که منظور از ملیت تاجک صرفآ نمایندگی جمعیت و شورای نظار بود وگرنه چنین ترکیب بصورت طبیعی و نه مکانیکی در همه ارگان های سیاسی و دولتی حکومت وقت وجود داشت .

بعدآ در پروتوکل هشت ماده ای میان مسعود و قوای شوروی مقیم افغانستان مواردی چون قطع و توقف عملیات نظامی میان هردو طرف ، امنیت شاهراه حیرتان - کابل ، قبولی تامین امنیت راه از جانب مسعود از تاجکان تا چوکنی( ؟) ، در صورت برهم خوردن امنیت راه توسط سائر تنظیمها، قطعات شوروی به کمک افراد مسعود می شتابند ؛جاداده شده بود .

به این ترتیب جمعیت و شورای نظار سازی صفحات شمال با ضربه زدن بدیگر تنظیمها هم به نفع روسها و هم خواست طبیعی سیاسی ربانی و مسعود بود.

با تغییر وضعیت طی سی سال اخیر جانب روسیه بیشتر از پیش دچار تشوشات ناشی از خطرات نفوذ وبرهم زدن امنیت در جمهوریتهای اسیای میانه که عضو شانگهای اند گردیده است ، ازین سبب به از سر گیری استراتژی عمق صد کیلومتر بطرف جنوب دریای امو میپردازد.

حالا که امریکا و غرب طرح حکومت همه شول در افغانستان را از مطبوعات شان برانداخته اند روسیه و متحدین ان در مورد افغانستان به این طرح اتکا میکنند .

منظور غرب و امریکا از حکومت همه شمول جادهی دست پرورده های ۲۰ ساله شان در حاکمیت است که مشهور به مفسدین اند .

اما منظور روسیه از حکومت همه شمول بیشتر ترکیب قومی میباشد و هدف ان‌جادهی نمایندگان مفسد مناطق افتاده میان شمال هندوکش و سواحل جنوب دریای امو ست که بتواند بحیث سپر در برابر نفوذ و اجرای عملیات با اسیای میانه باشد .

حاصل توافقات و پروتوکلها میان مسعود و قشون شوروی در افغانستان ان شد که استاد ربانی با هئیت کلانی از جمعیتی ها به ماسکو سفر کند و به سقوط حاکمیت وقت افغانستان در بدل جانشینی ربانی بر اریکه قدرت و نقش یگانه جمعیت و شورای نظار زیر نام پیروزی جهاد به توافق برسند انهم به امید امنیت و مصئونیت سرحدات جمهوری های اسیای‌میانه .

حالا هم روسها از تبدیل شدن ولایات هم مرز با اسیای میانه بخصوص شماشرق کشور به پایگاه داعش که مخلوق سیاست امریکا است در هراس اند و کارزار تبلیغاتی و سیاسی شان مانند سی سال گذشته به نفع همان ابزار ادامه داشته که خواهان حکومت همه شمول چند قومی با دسته بندی های دارای نقش نظامی و دفاعی برای صفحات شمال کشور اند .

اما روسها درین مورد شاید مرتکب اشتباه شوند زیرا انانی را مورد حمایت قرار داده اند که صرفآ حضور فزیکی شخصی در ماسکو یا دوشنبه دارند اما خانواده ها ، دارایی نقدی و ملکیتهای شان‌در غرب یا متحدین امریکا در کشورهای چون امارات متحده ، دوبی و ترکیه میباشد . در صورت در خدمت قرار گرفتن ایشان برای روسها ، منجمد ساختن دارایی های نقدی و ضبط ملکیتهای ایشان زیر نام نا مشروع بودن انها پابند هیچ نوع تعهد به روسها باقی نخواهند ماند.