جلسه هیات اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن دایر شد

جلسه هیات اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن روز یکشنبه مورخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ تحت ریاست عبدالبشیرپیوستون رییس این شورا دایر گردید.

در این جلسه که مسوولین نشرات حزبی نیز دعوت شده بودند ، مسایلی پیرامون سیاستگزاری های حزب در وضعیت موجود مورد بحث قرار داده شد ، پیشنهادات واصله تحلیل و بحیث اساس بررسی گسترده تر مورد تصویب قرار گرفت و فیصله بعمل آمد غرض طرح و تصویب سیاست حزب در وضع موجود ، جلسه حضوری هیات اجرائیوی با شرکت کادر های حزبی در فرصت مساعد دعوت گردد.

جلسه در فضای همبستگی رفیقانه و سپردن وظایف مشخص به مسوولین به کار خود پایان داد.