پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

 بمناسبت روز بین المللی آموزش

چهارشنبه  ۲۴ جنوری ، مطابق ۴  دلو  روز بین المللی آموزش است که بر اساس فیصله جلسه عمومی سازمان ملل متحد در سوم دسامبر ۲۰۱۸ شناخته ومورد  تصویب قرار گرفت و از ۲۴ جنوری ۲۰۱۹ این روز همساله از جانب مجامع ملی و بین المللی  مورد تجلیل و یادهانی قرار میگیرد.

سازمان ملل متحد  آموزش را با صلح و تداوم انکشاف  گره خورده تلقی مینماید. بدون شک آموزش، ایجاد ، حفظ و گسترش زمینه های  آن تضمین برای  انکشاف معارف و تعلیمات عالی  در واقعیت، بزرگ شدن سرمایه بزرگ ملی و معنوی در یک جامعه میباشد.

آموزش اساس بزرگ ساختن ظرفیت تجربه، آگاهی، شناخت و تعقل برای خود شناسی ، جامعه  و انسان شناسی  و علوم  مثبته میباشد. همچنان یک اساس کسب تجارب و بکارگیری اندوخته های علمی و آموزشی برای  پیشرفت جامعه، تمدن، ترقی و تغیر مثبت  در زنده گی شهروندان، در مطابقت با ضرورت های زمان میباشد.  روی همین دلایل و  واقعیت های مستدل است که  آموزش بحیث یک حق طبعی و انسانی  میباشد که در تمامی قوانین اساسی کشورها  ضمانت شده  و بخشی از وظایف  و مسئولیت بزرگ برای دولت  و  یک حق وضرورت برای شهرواندان ، بخصوص نسل جوان  اعم از پسر و دختر  میباشند.

چنین گفت پیغمبر راستگوی

ز گهواره ، تا گور دانش بجوی

آموزش اساس کسب باور و اعتماد نسبت به توانايی جسمی، فکری و روانی خود میباشد که آنرا بحیث یک خدمت و ادای مسئولیت  اخلاقی و وجدانی ،دوباره به جامعه تقدیم میکند.

این آموزش و پرورش است که دررشد اخلاق و وجدان ، رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی کمک میکند ،  به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] صلح  و دوستی میان تمامی مردمان، گروه‌های اجتماعی، قومی  و مذهبی  یاری میرساند.

حق آموزش در مواد ۲۶ و ۲۷ کنوانسیون  بین المللی پیرامون حقوق بشر مصوب  ۱۹۴۸ و میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی  مصوب ۱۶ دسمبر ۱۹۶۶ در مواد ۳ و بند دو ماده ۱۹ به وضاحت تسجیل یافته اند.

موجودیت زمینه های رشد و انکشاف فکری بوسیله آموزش،  خلاقیت، ابداعات کشفیات و اختراعات عملی حق هر شهروند و مسئولیت یک دولت و یا نظام حقوقی میباشد، اما با درد و دریغ اکنون کشور ما افغانستان، با  تسلط سیاست های جابرانه و استعداد کش طالبان به  جهنم ممنوعات و منکرات برای هر شهروند ، بخصوص زنان و دختران مبدل گردیده و در دو سال و پنج ماه اخیر با بسته شدن دروازه های  مکاتب بروی دختران و درواره های های ادارات به روی زنان دارای تحصیل و تجارب بزرگ کاری،  افغانستان را به غمستان ممنوعیت ها و سلب همه حقوق انسانی شهروندان مبدل نموده است.

شریعت  خود ساخته دیوبندی طراز پاکستانی  طالبان که با جهل، تاریکی و نفرت در برابر روشنی، علم و دانش بشری عجین خورده است،  سرنوشت شهروندان قریب به چهل ملیونی  در کشور غم زده افغانستان را به گروگان  و به چنگ پنجال ها  خونین قرار گرفته است. هر گونه زمینه آموزش، استفاده از دانش و تجارب علمی دنیای مدرن را محدود و توانايی های فکری و استعداد ها را در خانه ها محبوس نموده است . درحالیکه نسل جوان ، با استعداد و آموزنده  مهاجرین افغان در کشور های مختلف با استفاده از زمینه های اموزش، کسب علوم و فراورده های علمی و تخنیکی معاصر خلاقیت ها ی مختلف علمی و تخصصی را در مجامع عملی  و پژوهشی از خود تبارز داده اند.  راه یابی این افغانان در پارلمانها، احزاب سیاسی، مجامع اکادمیک بحیث استادن، متخصصین بلند مرتبت در شفاخانه ها، وکلای مدافع، قاضیان،  محققین  انجنیران و دها بخش های آموزشی و علوم  اکثرا زینت بخش روزنامه های و سایر وسايل رسانشی میگردند.

 ولی در افغانستان به دستور وزیر تحصیلات عالی طالبان هم اکنون تصفیه کتابخانه دانشگاه کابل  که غنی ترین مرکز  آثار علمی و تحقیقی از استادان فاکولته های مختلف و در عرصه های مختلف علوم در دها سال اخیر میباشد، آغاز گردیده است که گویا همه آثار کی در مطابقت با شریعت نیستند، باید از این مرکز بزرگ  و زخیره پرغای افغانستان جمع آوری گردد.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  در حالیکه خود را در تجلیل و یادهانی  روز بین المللی آموزش  با  همه مدافعان آموزش در سطح جهان و دفاع از حق حقه آمورش دختران و زنان کشور شریک میداند، بحیث مدعی العموم مردم افغانستان از همه حقوق شهروندی مردم افغانستان دفاع نموده  بر این حقوق یکبار دیگر تآکید و محدویت ها  ممانعت های غیر انسانی طالبان را محکوم مینماید. انجمن هر گونه دستبرد بر ذخیره های علمی ـ تحقیقی، کتب و رسالات مجامع علمی و اکادمیک را   یک جرم نا بخشودنی   میداند و آنرا اقدام حسودانه وعداوت در برابر علوم، کتاب خوانی و آموزش میداند.

چنین تصامیمبدون شک با دین و آیین مردم افغانستان مباینت دارد و متاسفانه زعامت طالبان ،دینی را که به اقرأ شروع و خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد مینماید مورد سؤ استفاده قرار می‌دهند.

با حرمت

از نام هئآت اجرايیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن