۲۶ دلو روز

خروج اخرین قطعات نظامی شوروی از افغانستان وتبعات بعدی ان

تحول نظامی هفت ثور سال ۱۳۵۷ در اختلافات درون حزبی طوری پیچ خورد که قطعات نظامی شوروی زیر هر نامیکه بود به افغانستان حمله کند و مدت ده سال درینجا بماند .

حزب در وجود مشاورین حزبی و دولت در موجودیت قطعات نظامی شوروی ده سال حاکمیت نمود با چهار سال حاکمیت مستقلانه ۱۴ سال . پس از خروج کامل قطعات نظامی شوروی به برکت اردو و قوای مسلح نیرومند ، دولت توانست مدت ۴ سال طور مستقلانه از کشور دفاع نماید .و بزرگترین هجوم مشترک جهادی ها و ملیشه های پاکستان تحت نظارت جنرالهای ان کشور در جلال اباد را دفع نماید .

مقامات روسی باور نداشتند که حزب و دولت بتواند بقا نماید و از کشور دفاع کند .

با دفاع مستقلانه چهار ساله این فرضیه نزد روسها رنگ باخت و در صدد توطئه های درونی در کشور شدند . مژایف سر مشاور قبلی کمیته مرکزی حزب سفری به افغانستان کرده عمدتآ با وزارت دفاع و شخص شهنوار تنی در تماس بود ، تصویرها ی تلویزیونی نشان میداد که او با تنی از مواضع و خطوط دفاعی مربوط به قطعات وزارت دفاع دیدن میکرد . با باز گشت او به شوروی توطئه های درونی وزارت دفاع اغاز و نتیجه ان کودتای ناکام شهنواز تنی بود . مراجع روسی از فورمول خلق و پرچم کار گرفتند تا با کودتای تنی به حاکمیت حزب و دولت خاتمه دهند .

این توطئه ناکام گردید ، اما کارت دیگر بازی روی دست روسها قرار گرفت و ان ایجاد درز و اختلاف در شاخه پرچم حزب بود ، نتیجه این کار باعث گرایش چند تن از بلند رتبگان حزب و اردو به جانب جمعیت اسلامی و شورای نظار شد که نتیجه ان سقوط حاکمیت حزب و دولت گردید .

اگر سقوط حاکمیت حفیظ الله امین نتیجه مداخله نظامی شوروی بود ، سقوط مجموعی حاکمیت حزب وطن پیامد هجوم قطعات نظامی ناتو و امریکا را پس از چند چرخش قدرت در قبال داشت که بیست سال ادامه یافت .

آگهان میگفتند که علایق روسها به سقوط حاکمیت حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان ناشی از یک‌سازش میان امریکا و شوروی در بدل تضمین عدم تقرب ناتو به سرحدات اروپایی شوروی بود که نتیجه عدم پابندی به این تعهد، جنگ جاری در اوکراین است ( منطور توافق ریکجاویک بین گرباچف و رئیس جمهور امریکاست ) .

علایق شوروی ها در داخل افغانستان در پیش کشیدن جمعیت اسلامی و شورای نظار تضمین امنیت سرحدات جنوبی ان در کناره های دریای امو بود . اما تعهدات ، پلانگذاری ها و استراتیژی ها طوریکه در نظر بود عملی نشد و کشور به حال و روزی افتاد که همه شاهد ان بودیم و هستیم .

قابل ذکر است که خطر این بازی مهلک رفع نشده در صورت ناکامی سیاست امریکا در جنگ اوکراین صفحات شمال کشور دچار نا امنی خواهد گردید که هدف ان انتقال اشوب و نا امنی به جمهوریتهای اسیای میانه میتواند باشد .