کشوریکه تاریخ ندارد حکام نظامی اش

میگویند با افغانستان دشمنی تاریخی دارند !

هفتاد سال را نمیتوان زمان تاریخی گفت ، اگر نام از تاریخ برده شود پنجهزار سال قبل اریایی ها که حالا افغانستان بخشی از همان نام تاریخی است به هندوستان رفتند ، روابط هند و افغانستان تاریخی است . از رفتن اسلام به هند که سلطان محمود غزنوی امپراطور انوقت بود حدود نه صد سال میگذرد ، مناسبات عقیدتی افغانها با مسلمانان هند تاریخی است نه هفتاد ساله ( اگر پاکستان تاریخ میداشت نامهای غزنوی و غوری و ابدالی را بر راکتهایش نمیگذاشت ) .

پاکستان مولود استعمار در خاکهای جدا شده از هند و افغانستان را نه هند و نه افغانستان ( سیال تاریخی ) نمیگیرند . گفتن دشمنی تاریخی با افغِانستان خبط فهم است یا اینکه خودنمایی و قدافرازی نابخردانه .

امارت اسلامی افغِانستان با تشکیل حکومت جدید که کما فی السابق وسیله دست جنرالان ان کشور است خواهان بهبود روابط با پاکستان شده است ، از لحاظ دپلماتیک و روابط دولتها این نوع خواهش میتواند توجیه گردد اما از لحاظ عملی مورد ندارد .

اما!

-- حاکمیت دو حزب مسلم لیگ (ن) و پیپل پارتی نو نیست سالهاست که قدرت میان این دو حزب رد وبدل شده در صورت اندک‌ سرکشی از احکام نظامیان با کودتاهای نظامی سقوط داده شده اند .

-- حکومت ائتلافی جدید از لحاظ ترکیب پایدار نمیباشد و ثبات هم ندارد .

-- پالیسی سازان اصلی جنرالان هستند و این دو حزب وسیله تحقق پالیسی انان .

-- معضلات میان افعانسنان و پاکستان راهبردی و در برخی مقاطع زمانی راهکاریست . معضلات راهبردی سیاست عمق استراتژی پاکستان و مسئله خط فرضی دبورند بوده در مقاطع زمانی معین راهکارهای تکراری پاکستان از قبیل مسدود ساختن بنادر بروی تجار افغانی ، اعزام گروپهای تروریستی به خاک افغانستان ، فشار بر مهاجرین ، ادعای حملات پی . تی .تی . از افغانستان ، دامن زدن تفرقه های قومی و زبانی و سمتی وغیره وسایلی است برای بی ثبات سازی اوضاع افغانسنان و بهره برداری های موقتی .

-- تا در استراتژی ها تغیر رونما نگردد هر حکومتی که در پاکستان بر سر اقتدار اید از اهداف اتخاذ شده نظامی ها انحراف صورت نمیگیرد .

-- امید بهبود روابط از جانب پاکستان امید واهی است که حکومتهای افغِانستان در طول بیش از هفتاد سال نیز انرا ابراز کرده اند ولی حسن نیت نشان داده نشده است .

-- پاکستان همان دولت جانشین استعمار انگلیس است که با وجود تغیرات بزرگ در جهان سر از خط فرمان موجدش بر نمیدارد .

یک افغِانستان متکی بخود ، دارای قدرت دفاعی قوی ، اقتصاد خود کفا ، صاحب کادر های علمی اعم از زن و مرد در همه عرصه ها میتواند مانع از بلند پروازی های نظامیان پاکستان باشد .