تاجران قوم و ملیت ازین تجارت کثیف دست بردارید!

با اجرای اعمال تروریستی مبلغین وابسته به غرب مجال می یابند تا علیه وحدت ملی افغانها قرینه سازند و قصه پردازند .

غرب کابل که عمدتآ محل زندگی و کار ملیت شریف هزاره است بار بار مورد تهاجمات تروریستی قرار گرفته است که تازه ترین ان انفجار روز گذشته در گولایی دواخانه میان پل سوخته و سرای غزنی بود و داعش مسئولیت انرا بدوش گرفت .

دو نکته را در سیاست های استخباراتی امریکا نمیتوان نادیده گرفت ؛ یکی ایجاد حادثه و دیگری بهره برداری تبلیغاتی ازان . بیش از چهل سال است که با اجرای انفجارها این سیاست ادامه دارد . در زمان راکت پراگنی های تنظیمها بر شهر کابل مبلغین انها بر محل حادثه رفته فریاد میزدند که نمیتوانید حکومت را رها کنید ، صداهای از پشاور بلند میشد که این کار خود دولت است .

با انفجار روز گذشته دستگاه تفرقه انداز نشراتی لندن -- واشنگتن بنام افغانستان انتر نیشنل یک فراری رژیم گذشته از امریکا این مرکز فساد و توطئه را به تحلیل حادثه دعوت کرد ووی با بازی با کلمات و لغت پردازی زور زده و جویده ان حادثه را نسل کشی هزاره ها خواند و بر طبق خط نشراتی ان دستگاه تبیلغاتی غرب به تحریک‌ قومی پرداخت .

طی ۲۰ سال اخیر جوانان هزاره از جمله جوانان مودب ، صاحب فرهنگ خوب امیزش با همه ساکنان شهر بودند و هستند ، سترگی ، خوش لباسی ، خوش صحبتی ، تلاش برای تحصیل و کسب دانش ، کار و زحمتکشی برای تهیه هزینه تحصیل و انفاق خانواده از مشخصات وابستگان این ملیت است ازین جهت در صدها گدایی گر شهر یک یا دوتن گدایی گر هزاره دیده نمیشود که خداوند عجیب همتی به انها داده است .

سیاستبازان نا عاقبت اندیش ، متعصب یا موظف از بیرون چرا با حیثیت و همت این قوم بازی سیاسی میکنند ؟ انفجار ایران را کسی نسل کشی ایرانی ها نگفت ، انفجار قندهار را کسی نسل کشی پشتونها قلمداد نکرد و انفجار در ماسکو را هیچ مرجعی نسل کشی روسها نه نامید انها همه اعمال داعش بود اما این انفجار چرا نسل کشی تبلیغ میگردد ؟

عده کثیر تحلیلگران ، نویسندگان ، محققین اعم از سیاسی و نظامی با دلایل روشن و مستند داعش را مولود سیاست امریکا و وسیله دیگری میدانند که امریکا در ایجاد تشنج ، اختلاف ، قتل و کشتار و بهم اندازی ازان کار میگیرد ، اگر چنین است پس واضح میباشد که تروریست داعشی و مبلغ اعمال ان هردو از یک گریبان سر بر می اورند .

کشتن عمل ظالمانه است و تبلیغ ضد منافع ملی و وحدت ملی عمل خطرناکتر و بد فرجام تر ازان .

افغانهایکه در حلقه فریب و اغوای امریکا گیر می مانند صاف وستره میتوان گفت یا جاهل اند ویا وسیله تشدید سیاست امریکا.

بیداری ، هوشیاری ، روح همگرایی ملی را باید بلند برد ورنه اتش بر دامن خود میزنیم و در دام توطئه غرب سالهای دیگر گیر می مانیم .