مصوبه جلسه وسیع هیئات اجراییه حزب وطن

مورخ ۱۷ فبروری ۲۰۲۴

 به تاریخ ۱۴ ماه جنوری سال ۲۰۲۴ جلسه مشورتی هیئات اجراییه شورای سراسری حزب وطن در مورد بحث روی وضیعت موجود کشور و اتخاذ مواضع سیاسی پیرامون ان دایر گردیده ٬ برخی پیشنهادات واصله را مورد بحث قرار داد . فیصله گردید تا با توجه به اهمیت مسایل مطرح شده جهت بحث گسترده و اتخاذ تصامیم لازم جلسه حضوری و وسیع هیئات اجراییه شورای سراسری حزب وطن به اشتراک مسوولین حزبی در کشور های اروپایی ٬ مسوولین بخش نشراتی و مسوول شورای شهر هامبورک جمهوری فدرال المان دعوت گردد.

 جلسه مذکور( مورخ ۱۷ فبروری سال ۲۰۲۴ منعقده شهر هامبورگ ، در حالیکه یک تعداد رفقا از طریق امکانات انترنتی با جلسه وصل شده بودند ) مسایل مطروحه را وسیعا مورد بحث قرار داد . جلسه کار و فعالیت ساختار های حزبی ٬ بخصوص در استانه تدویر کنگره پنج میزان را که منتج به حضور دوباره ، قانونمند و مشروع حزب وطن گردید دارای اهمیت بزرگ تاریخی دانست. درین راه که با خم و پیچ و دشواریهای بزرگ همراه بود بدترین ضربات از جانب کسانی متوجه حزب گردید که بیشتر از همه سنگ وفادارای به حزب وطن ورهبر شهید ان داکتر نجیب الله را به سینه میکوفتند. 

علاوه بر ان بعد از تدویر کنگره 5 میزان رهبری حزب با توظیف اشخاص ضعیف و بی اراده در سطوح رهبری سازمانهای حزبی در مرکز وولایات باعث گردید که نسل جوان و تحصیل دیده از صفوف حزب دور بماند ویا انگیزه برای شمولیت و کار در سازمانهای حزبی حزب وطن نداشته باشند.

  پوتنسیل قوی از جوانان که طرفدار و علاقمند به حزب وطن اند وجود دارد کار با این جوانان اصلا مطرح نیست و هیچ پلان و پروگرامی برای کار با انها وجود ندارد . سازمانهای حزبی نیز انگیزه کار فعال برای توسعه حزب را از دست داده اند.

 در جریان فعالیت ها ما شاهد تلاشهایی بودیم که تحمیل جزمیت و تحجر را بجای تداوم راه وارمانها بر حزب در برابر خود قرارداده بود. حزب با سلطه بر این وضیعت اینک باوضیعت و مسایل جدیدی روبروست که ضرورت نگاه و رابطه جدید را در دستور کار قرار داده است.

  حل مسایل اساسی کشور ضرورت تشریک مساعی تمام نیرو های فعال جامعه را تقاضا دارد . زمان ستراتیژی مشارکت ملی در اطراف محور قدرت دولتی ( مصالحه برای تحقق اهداف سیاست مصالحه ملی ) به پایان رسیده و جای انرا مبارزه مشترک تمام نیروهای ترقیخواه و اگاه جامعه برای دستیابی به اهداف سیاست مصالحه ملی ( جامعه رفاه) احراز نموده است.

  تجارب گذشته به ما اموخت که چه وحدت باشد چه کار مشترک اقدامات سیاسی اند که در یک پروسه پیچیده و دشوار ٬ توام با هوشیاری٬ باور و قاطعیت قابل حصول شده میتواند . حزب درین رابطه دارای سیاستهای روشن است  :

 تمامیت ارضی کشور غیر قابل معامله است . با هیچ یک از تشکل ها و تمایلات که در خط مخالف این دیدگاه حرکت نماید حتی برای مدت کوتاه هم نمیتوان متحد شد و یا تشریک مساعی نمود.

  با تشکل ها و تفکر بنیاد گرا که هدف حاکمیت تیوکراسی و عقبگرایی جامعه را دنبال مینماید وحدت عمل و کار مشترک ما امکان پذیر نیست.  کار مشترک مستقیما متناسب است با منافع اکثریت مردم کشور و منافع مشروع حزب ما که در نتیجه این تشریک مساعی قابل حصول و یا در روند این تشریک مساعی قابل تعریف میباشد.

  حزب وطن از تمام اقداماتی که در راه ترقی و انکشاف کشور بعمل میاید؛ حمایت مینماید و تغییر در شیوه ی حکومتداری را بر بنیاد قانون اساسی برای کشور متکی بر رعایت و تضمین حقوق اساسی مردم با رعایت و تعمیل تعهدات بین المللی کشور در وجود اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی که به ان الحاق نموده است ضرورت تعویض ناپذیر میداند.