محترم حریف معروف

 

تفاوت الله واکبر من وشما

(بجواب دوست هموطنم که برایم نوشته است! آیا تومعنی الله واکبر را میدانی!)

وطندار عزیزم!

از ابتدا وبار نخست چنین فرمودند:

های بلال بلند شو وبه آواز بلند بگو که الله اکبر است!

(چون لات ومنات وعزا گویا الهه های بزرگ باروری، بخشش وعدالت ... بودند)

وبعد از 1400 سال هنوز هم که هنوز است نتوانستیدکه اکبر یت ( الله)خویشرا با عقل، تدبیر واعمال توصیه شده رب عالمیان بقبولانی)

هنوز هم همی کلمه وسیله ومجوز شده برای کشتن وبستن مخلوق آفریدگار .

و؛

الله واکبر نان نیست که شکم مردم گرسنه ما را سیر کند.

الله واکبر ناقوس قطع کشتار نیست، بلکه برعکس نعره الله واکبر(شما )فرمان قتل وغارت وچپاول خلق الله را در تاریخ مسلمین به ذهن ما زنده میکند.

الله واکبر پودر دی دی تی نیست که مکروب جهل را محو کند.

الله واکبر کلمه عربی است بمعنی،

(الله بزرگ است)

وکلمه ( الله) شما قبل از محمد(ص)یکی از الهه های قبایل قریش بود.(مگر اسم پدر محمد رسول( عبدالله )ویا بنده الله نبود?

ویا الله عرب قبل از معبوث شدن محمد وجود داشت اما

اکبر!

نبود.

به اساس روایت قرطبی ؛ دوستانیکه از بخش ناسخ ومنسوخ سوره ها آگهی داشته باشند، میدانند که محمد رسول در معائده یی که با قریش نمود،تا بنوبت بت های مشرکان نیز عبادت شوند اما فردایش محمدرسول از وحی سوره نزده وبیست که بعدا به بیست ویک تعویض شد خبر داد وگفت که ان ایه از جانب شیطان بود نه خداوند.

ایه های شیطانی)

ونخستین بار گویا بلال حبش با صدای بلند اعلان نمود که الله اکبر است.

الله ویا همان خدای عرب اکبر خدایان است.

ومحمد فرزند عبدالله پيام رسان همان الله بزرگ است.

وبخاطر رضا ورغبت همان الله بزرگ بر شماست تا به پيشگاه اش سجده وصلوات نمائيد.

بخاطریکه الله عرب شما را مورد آمرزش خویش قرار دهد ، بر شماست تا روز شصت وچهار بار اکبر بودنش را به گوش اش برسانی.

(الله واکبر)

کلمه ایست که مانند شمشیر دو دم نخست توسط خاندان بنی هاشم ومناف وبعدأ توسط سلاله بنی عباس برای از بین بردن دوستان ! ودشمنان استعمال گردید.

محمد رسول در 32غزوه وسریه که حدودأ 30جنگ آن مقصد تجاوز غنیمت! وچور! اموال غیر مسلمان ها بود با شعار

الله واکبر صورت پذیرفت.

فتح مکه ! انا فتحنا لکه فتحا میبنا

با اکبر بودن الله صورت پذیرفت.

علی (ع )سر هفتصد تن از قبایل عوث وخزرج وقینقا را با نعره الله واکبر از تن شان جدا کرد.

و....... ابو مسلم جعفر برمکی ومنصور حلاج را خلفای بغداد با نعره الله واکبر بر چوبه دار بردند.

گلبدین وربانی ومزاری مسعود وسياف کابل را با نعره الله واکبر به تل خاکستر مبدل نمودند

وبیشتر از پنجاه هزار هموطن مسلمان مانرا سلاخی نمودند.

و......طالب قامت هزار ساله شهمامه وصلصال را با نعره اکبر بودن الله شکست.

گردن «تبسم » مظلوم ورگ دست خواهران هراتی ما با نعره الله واکبر بریده شد.

«فرخنده » نامراد در روز روشن با الله واکبر در شهر تاریخی کابل مثله شد.

ای چه نامردمی است!

بگذارید تا همان سیاه دلان تاریک اندیش

بگذارید تا همان خفاشان سلاله قيس بن لیث وعبدالرحمن بن ثمره

الله واکبر

خود را بگویند!

مردم شريف ما به الله وپروردگار عالميان وخداي مهر ، دوستي و رب العالمين باور داردند كه در سوره مباركه فاتحه آمده.

( رب تمامي عالميان)!

ما به پروردگار وخالق یکتاباور داریم.

ما بمردم عزیز ما

به بزرگی وعزت مادران وخوهران ما

به کابل وهرات به قند هار وبدخشان ما باور داریم

ما

به مدافعین جلال اباد وبه اکبر بودن فردفرد سر بازان وافسران وطن ما باور داریم.

اکبر مدافعین جغرافیه وطن مااستند.

اکبر مردمان افغانستان عزیز ما هستند!

اكبر

مادر

دختر

و فرزندان بخون تپيده وطن عزيز ما افغانستان است!

انشالله كه معني ( الله واكبر ) را فهميده باشي؟