هیأت مدیرۀ "کانون هماهنگی زنان" جنایت قتل «دختر افغانستان» فرخنده را بمثابۀ یکی از بزرگترین فاجعه های تاریخی در سرزمین ما تلقی مینماید. برای حرمت گزاری به روان پاک این شهید و جلوگیری از تکرار همچو جنایات، شناسایی تاریخ ۲۸ حوت سال ۱۹۹۳مطابق ۱۹ مارچ سال ۲۰۱۵ را به حیث آغاز «روز فرخندۀ همبستگی ملی با زنان افغانستان» از جانب ملت و دولت افغانستان، پیشنهاد مینماید:

پیشنهاد کانون هماهنگی زنان افغانستان به تمام هموطنان عزیزجهت ابراز نظر:
---------------------------------------------------------------------------------------

شهادت فرخنده ماجرای عادی نبود، بل فاجعه ایست فراموش ناشدنی. گویند نام اشخاصی که به خاطر عدالت و داد خواهی دور از انظار جامعه به شهادت میرسند، معمولاً در خاطرۀ افراد، یا در لست شهدا و یا احتمالاً در مظاهر آبده های گمنام تجسم پیدا میکنند. اما اسم کسانی که در محضر عام بیگناه به شهادت میرسند، در خاطرۀ نسلها درج شده و منحیث تجسمی از ظلم و خشونت که ماحصل حق طلبی است، برای قرن ها نقش ارزنده ای را بازی مینماید.
به روز۲۸ حوت ۱۳۹۳مطابق ۱۹ مارچ ۲۰۱۵ در مَلاء عام شهادت یک زن دلیر افغان در قلب شهر کابل اتفاق افتاد. فرخندۀ ۲۷ساله به اتهام دروغین سوختاندن قران زیر ضربه های مشت و لگد، سنگ و چوب، موتر و هر آنچه که در اختیار گروه پر خشونت بود، به قتل رسید. خاطرۀ شهادت این قاری قران درج خاطره ها شد که نسل به نسل انتقال خواهد نمود.
فرخنده با قامت رسا و ایمان راسخ کوشش نمود تا از حقانیت خویش در مقابل صد ها مرد خشمگین فاقد فهم درست اسلامی دفاع نماید. وی چون اسطورۀ مقاومت در عمر کوتاهش درخشید و راۀ خواهران زجر کشیدۀ وطنش را روشنتر ساخت.


روحش شاد و جنت برین جایش باد!

دو سال قبل در اوایل ما ه جون سال ۲۰۱۳ هنگامی که قانون منع خشونت علیه زنان از جانب پارلمان افغانستان تصویب نگردید افغانهای طرفدار حقوق زن در نقاط مختلف دنیا به اعتراضات دامنه داری پرداختند. در این راستا پیشنهاد شد تا روز۸ جون به حیث روز همبستگی بین المللی با زنان افغانستان به حیث یک روز پیوند دهندۀ افغانها به خاطر نجات زن از وضعیت رقتبار کنونی همه ساله برگزار گردد. بر اساس همین پیشنهاد در دو سال اخیر مراسمی هم در روز ۸ جون برگزار گردیدند.

و اما با شهادت فرخنده هر واقعۀ دیگر برای پیوند دادن طرفداران حقوق زن افغان رنگ و رخش را از دست داد. شهادت فرخنده بیشتر از هر حادثۀ دیگر ملت افغانستان و افغانهای پراگـنده شده در روی کرۀ خاکی را با هم متحد نمود، فرخندۀ خون آلود آواز هزاران زن تحت ستم را به گوشهای ناشنوای ما و جهانیان رسانید. معصومیت فرخنده بالای هر توجیهی برای ظلم و ستم مردان خط بطلان کشید. وحشت و بی عدالتی در ساعات شکنجه، قتل و سوختاندنش چون جنایتی صورت نگیرد.
از این رو برای ملت و دولت افغانستان پیشنهاد میشود تا روز ۲۸ حوت یعنی ۱۹مارچ به حیث «روز فرخندۀ همبستگی ملی با زنان افغانستان» اعلام گردد. از مدافعین حقوق زن تقاضا مینمائیم تا با تأئید این پیشنهاد درفش حقانیت فرخنده را جاودانه بلند و استوار نگهدارند."