جــامعــه مــدنی از دیدگاه شــریعــت غــرای محمــدی همچــون نوروز حــرام مطلــق اســت !

یا ایهاالمسلمین والمسلمات رساندن این پیام حق به گوشهای حق شنو شما برادران مومن و خواهران مومنه در حقیقت خود نوعی امر به معروف و نهی عن المنکر است که نه تنها تبلیغات برای آب معدنی بیشتر از نیرنگ و فریبی برای پر کردن جیب های سرمایه داران بی ایمان نیست بلکه جامعه مدنی نیز به همین سرنوشت گرفتار است.

بوتل های پلاستیکی آب معدنی که بجای آب زلال از چشمه ساران قرغه و پغمان با آب کثیف دریای کابل و در بهترین حالات با آب چاه و آب نل پر می شوند ولی برای فریب مردم تولید کنندگان و فروشندگان شان آنها را با نام های پر طمطراق و فریبنده بنام های آب معدنی چشمه ساران سالنگ و کوه بابا بفروش میرسانند.

در مورد جامعه مدنی که خیلی شباهت به همان بوتل های آب معدنی کابل دارند وضعیت به همان منوال است ، آنها نیز در حقیقت مغز های خالی با شعار های فریبنده حقوق بشر ، حقوق زن ، حقوق سگ و حقوق پشک اند که بجز همین شعار های میان تهی چیزی دیگری از خود ندارند و سردمداران جهان کفر و الحاد به صوابدید خویش آنها را با محتویات زهری و عوام فریب تساوی حقوق زن و مرد ، منع خشونت علیه زنان ، سیکولار سازی جامعه اسلامی و محتویات الحادی دیگر ازین قبیل پر میکنند.

اما این حقیقت روشنتر از آفتاب را هر مرد مومن به نکوهی میداند که امت اسلامی اصلا نیازی به جامعه مدنی و ارمغان های خوش خط و خال آن چون حقوق بشر و حقوق زن و حقوق سگ و حقوق پشک ندارد ندارد چونکه در نظام اجتماعی اسلام همه چیز به نحو احسن تدبیر و تدوین شده ، در آنجا مرد مرد است و زن زن و هر کسی جایگاه خاص خود را در فامیل و اجتماع دارد ، وظیفه مرد تهیه نفقه و حراست و نگهبانی از زن و فریضه زن خدمت شوهر و اطاعت از فرامین اوست پس به قول معروف تخته که با تخته جور آید دیگر نیازی به نجار نیست

اما حالا که حکام دنیای کفر و استکبار به این حقیقت روشن و آفتابی پی برده اند که دیگر در جوامع اسلامی جایگاه و پایگاهی ندارند مذبوحانه در تلاش افتاده اند تا از طریق عمال شان در لباس جامعه مدنی دست به دسیسه سازی و توطئه علیه علمای دین بزنند که قتل خواهر مومنه مان شهید فرخنده یکی از همین توطئه ها برای بد نام سازی علمای کرام است.

اما کور خوانده اند و باید بدانند که اینجا افغانستان است و نه مصر و یا ترکیه و صد ها جامعه مدنی و رسانه های الحادی در مقابل علمای دین چون شاخه های درخت بید در مقابل تند باد ایمان و اسلام امت مسلمان تاب مقاومت نیاورده و از کمر خواهد شکست زیرا که مردم مسلمان افغانستان به یقین صد ها بوتل آب معدنی را با یک جرعه آب چاه های کابل برابر نکرده و همچنین صد ها جامعه مدنی و رسانه های کفری را با یک تار ریش مبارک علمای دین برابر نخواهند کرد.

این عالم ستیزان جامعه  مدنی نباید به حمایت وسیع بادران غربی شان خیلی مغرور شده و کاسه صبر علمای کرام را لبریز کنند ورنه خدا برحذر دارد ایشان را از روزی که اگر عالمی از روی خشم یک تار موی مبارکش را آتش زند و هزاران و صد هزاران تن مرد مومن و زن مومنه مسلح با تیر و تبر و شمشیر و ساطور اسلام الله اکبر گویان به خیابان های های کابل هجوم آورند که دیگر نه از آب معدنی و نه از جامعه مدنی اثری باقی خواهد ماند.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی