بنام خداوند حق و عدالت

ما شرکت کننده گان این گردهمایی در رابطه به فاجعه حقوق بشر و جنایت هولناک در برابر فرخندهء مظلوم، دخت با شرف افغان که در مرکز شهر کابل و در چند قدمی وزارتهای داخله و دفاع، با بدویت و بربریت انجام یافت، موارد آتی را تصویب میداریم :

ما وقوع این جنایت ضد انسانی، ضد اسلامی و ضد شئونات افغانی و هلاکت منصوروار فرخنده و سوختاندن او را، سوختاندن انسانیت و جنایت سهمگین در برابر بشریت میدانیم .

در آن روز سیاه ارواح خبیثه، عالیترین ارزشهای معنوی بشریت را که در آموزه های معنوی دینی و اسناد جهانشمول حقوق بین المللی ( پرنسیپ های مشروعیت جرم و جزآ، مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشرو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی) باز تاب یافته و درقانون اساسی و قوانین جزایی افغانستان مسجل می باشند، با اوراق سیاه جنایاتشان لگد مال و قوه قضآ وارگانهای حراست حقوق را به سخریه گرفتند .

بدینترتیب معنویت جامعه، ارزشهای انسانی و افغانی را اوباشان مسموم و ملهم از ذهنیت دهشتبار بنیادگرایی جهادی ــ طالبانی وداعشی با قساوت و بدویت به آتش کشیدند، که کمترین خواست ما در رابطه : محاکمه علنی جنایتکاران و تطبیق اشد مجازات برایشان می باشد.

سبکدوشی و محاکمه چند منسوب پولیس کافی نمی باشد، بخاطر احترام بروح پر فتوح فرخنده و ده ها خواهر و برادر این دختر معصوم که روزمره ، در ترور و وحشت گروه های شرارت پیشه قربان می شوند ، باید : پولیس و اردوی قیر تنظیمی و ملی ، که حافظ منافع ملی و پاسدار حق حیات و شرف و ناموس مردم و حاکمیت قانون باشد ، بوجود آید .

مسوولان بی مسوولیت دولتی اعم از معاون بی فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ ، سناتور و سخنگوی قوماندانی پولیس کابل سبکدوش و به پنجه قانون سپرده شود. وزارت حج و اوقاف ملای لفاظ و بد سواد مسجد شریف وزیر اکبر خان را معزول و مواخذه نماید . زور و زر سالارانیکه با تبختر صدای عدالتخواهی را دین ستیزی عنوان مینمایند، بمثابه قاتلان عدالت و شریک خون فرخنده معصومه ، خسرالدنیای والاخره خواهند گردید .

اظهرومن ا لشمس که دولت ضعیف ( که در گرو دکانداران دین ، تاجران « جهاد » ، غاصبان زمین ، دزدان کابل بانک و جلابان سیاسی قرار دارد ) و فقدان حاکمیت قانون ، زمینه تجاوز پاکستان و دسایس استخبارات منطقه و گسترش فعالیت تروریستان را مساعد و افغانستان را در سراشیب سقوط قرار داده است ، که مردم بیگناه کفاره آنرا می پردازند .

کشتار و ترور روزمره هموطنان ما در اطراف و اکناف افغانستان و اسارت ( 31 ) تن هموطن ما در ارزگان ، و ( 21 ) تن در دایکندی و شهادت ( 13 ) تن در مسیر شاهراه کابل ــ غزنی ، مجموع ملت را نگران و سوگوار ساخته است ، ما ضمن تقبیع شدید این جنایات و تعرض و دسیسه ، رهایی عاجل وطنداران عزیز را تقاضا میداریم .

سونامی بنیادگرایی ارعابیون عرب ، دیوبند و قم بزرگترین چالش را در برابرافغانستان قرار داده است ، بخاطر دفاع از وطن ومردم و ارجگذاری واقعی به نام و خاطره فرخنده شهید ، از تمام افغانان آزادی دوست و عدالتخواه در داخل و خارج میخواهیم که :

با چنگ زدن بوحدت ملی ، در نبرد تاریخی جاری علم و جهل ، از نور ، عدالت و علم ( که اکنون فرخنده سمبول آن است ) در برابر جهالت دفاع نماییم و مبارزان مدنی آزادیخواه و طرفداران عدالت با وفاق و همنوایی در محل سوختاندن فرخنده منار دوم ( علم وجهل ) را اعمار و نهال آزادی را که با خون این دختر با شرف افغان عجین گردیده ، پاسداری نمایند .

                             روح پر فتوح فرخنده شهید ، شاد باد

                             حق و عدالت پیروز و جاویدان باد

 

در گرد همآیی وسیع اعتراضیه که به روز یکشنبه 29 ماه مارچ در میدان مرکزی شهر کوپن هاگندایر گردیده بود، تعداد زیادی از افغانان مقیم جزیره شیلند دنمارک اشتراک ورزیده بودند.

عکس ها: