چا وې نن دوه رقیبان سره پخلاشول

پخواني دوه دښمنان سره پخلاشول

اوباما د روحاني سره پخلا شو

امریکا اوآخوندان سره پخلاشول

ما وې دا خو د تعجُب خبره نده

داخو دواړه شیطانان سره پخلاشول

داخودواړه صمیمي ځنډن یاران دي

بیرته دوه ځنډن یاران سره پخلاشول

اوس به دواړه افغانان په ګډه وژني

بیا زمونږه قاتلان سره پخلاشول

بیابه سیمه د جګړی په اورکی سوځي

د جګړی دوه پلویان سره پخلاشول

انسانان به د پسونو په څیر وخوري

بیا قیامه سره لیوان سره پخلاشول

الحاج الھام الدین قیام

04/04/2015