نویسنده- ستیفن لیندمن

گرداننده از انگلیسی- دکتر سید احمد جهش

گرفته شده از سایت گلوبال ریسرچ

مورخ 4 اپریل 2015

       درتمام جنگها به مردم ملکی بیشترآسیب میرسد. یمن مستثنی نیست صنعا درحال تبدیل شدن به شهراشباح است.

یک دوکاندار گفت: " همه فرارکردند... تعداد کمی که باقی مانده تنها وبدون فامیلهای خود اند. پس به سختی کسی میاید وچیزی میخرد. طالع خواهم داشت اگر روز بیست دالر فروش کنم "،

" چطور کرایه دوکان ویامصرف برق رابپردازم ؟ اگر وضع بدین منوال ادامه یابد درطول چندروزکسب دوکانداری ام را ازدست خواهم داد"

قرارگفته حکیم المسمری سردبیر "یمنی پوست " در شروع آنها تنها صنعا راهدف قرارمیدادند، ازاینرومردم به ولایات فرارکردند " اما اکنون حملات را به حومه شهرهم توسعه داده اند"

یمنی ها درنواحی تحت حمله درخانه های خود محصورمانده به کمبود مواد اولیه زندگی، به شمول غذا، آب، کمک های طبی وبرق مواجه اند. یمن اصلا یکی ازممالک فقیرمنطقه است وجنگ عامل تشدید خرابی وضع مردم شده است حتی اگردرجایی غذا ودیگرخدمات موجود باشد اکثرا یمنی ها توان خرید آن را ندارند.

کثرت پناه گزینان وبحران بیکاری مشکل رامضاعف ساخته مصیبت دامن ملیونها انسان راگرفته است.

پروگرام جهانی غذا میگوید درحدود 13ملیون یمنی جهت نوشیدن ودیگرمصارف شان تنها آب ملوث دراختیاردارند.درحدود یک ملیون طفل یمنی سنین پنجساله وپائین ازآن به سوء ای تغذی دچار اند وگمان میرود که تعداد شان درهفته وماه های آینده بصورت تصاعدی رشد نماید.

پنتاگون بمباردمان و ترور به رهبری سعودی راتنظیم میکند– تعیین اهداف، رساندن تسلیحات، تهیه اطلاعات، سوختگیری جنگنده های تهاجمی ودیگر خدمات.

سپوتنیک نیوز راپورمیدهد که کشتی های جنگی امریکا بالای اهداف یمنی فیرنموده حمله های هوائی محلات مسکونی، شفاخانه ها، مکاتب، استیشن های برق وفارم لبنیات هودیده ودیگرمحلات غیرنظامی را هدف قراردادند.

راپورها حاکی ازکمبود همه ضروریات زندگی است.مناطق معروض به حمله همه فلج شده اند. به تاریخ دوم اپریل ولیری آمس معاون سرمنشی ملل متحد دراموربشری وکمک های عاجل بیانیه صادر نمود که میکوید:

     "من از ناحیه مصئونیت افراد ملکی که درصحنه جنگهای شدید یمن گیرمانده اند خیلی به تشویشم".

     "من از تمام جوانبی که درقضیه دست دارند میخواهم تا مکلفیت خود را به اساس قوانین بین المللی درک نموده ودرحمایه حیات مردم، اطفال، زنان ومردان که ازعواقب این جنگ رنج مبرند مساعی نمایند"    

     "راپورها ازهمکاران کمکهای بشری درنقاط مختلف مملکت حاکی از آنست که درطول دوهفته اخیر 519 نفرکشته، 1700 نفرزخمی شده است که درآن جمله بیشتراز90 نفراطفال میباشند".   "ده هاهزار نفرخانه های شان را ترک کرده اند بعضی بحر راگذشته به جیبوتی وسومالی رفته اند"- "آب ، برق وادویه ضروری قلت دارد".

       "آنانیکه شامل جنگ اند باید تضمین نمایند تاشفاخانه ها، مکاتب، کمپ های پناهندگان وبیجا شدگان وزیربنا های ملکی رامخصوصا درمناطق پرنفوس هدف قرار نداده وبه مقاصد نظامی استعمال نکنند"

       "باوجود خطربزرگ نمایندگی های ملل متحد وهمکاران کمکهای بشری درهماهنگی باقمرسرخ یمن ومقامات محلی در تلاش اند تا بسته های صحی ،جنریتورهای برق، آب، غذا وکمپل به مردم برسانند".

بیشتر از آنچه رسانده شده است ضرورت است بمباردمان ومحاصره رسیدن به یمن را دشوارساخته است.آمس اضافه نمود که، "قبل از این حادثه هم ملیون ها یمنی خیلی آسیب پذیر بودند"- "امیدوارم صلح،مسئونیت وثبات هرچه زودتر اعاده گردد" چانس دستیابی به این همه تقریبن صفراست.

باتجاوزنیروهای زمینی سعودی وشرکا احتمال حمام خون میرود.صدها هزار نفرقبلا بیجا شده بودند اکنون شاید به ملیونها برسند.

جولیان ارنیس نماینده ملل متحد دربنیاد اطفال یمن جریان را " هولناک وسریعا انکشاف کننده خواند"

"ما به سوی یک سانحه انسانی روانیم" بیشتر از همه واشینگتن مسئولیت کامل وضع در منطقه را بدوش دارد.

تعدادی روزانه می میرند، تعدادزیادی زخمی میشوند. اطفال شدیدن آسیب می بینند.

نصف نیروی برق عدن فلج شده است. تنها بعد از9 روزبمباردمان ترور وضع دراکثرمناطق مصیبت باراست.

استکباراضلاع متحده بصورت سیستماتیک کشورها را تباه و ویران میکند.

هرروزجنایات هولناکی به ضد صلح صورت میگیرد .حیات وآسایش عرب اهمیت ندارد. واشینگتن وایادی منطقوی اش آنها را سلاخی میکنند.

( این راپور تراژیک آیئنه ایست از وضع فعلی مردم ستمدیده افغانستان.

جوانان وطن!

بخاطر استقرارصلح برضدجنگ مبارزه کنید!

بخاطرآزادی وطن برضد امپریالیزم وایادی داخلی اش مبارزه کنید!

پیروزی از نیروهای صلح خواه است.مترجم ).