ټول افغانان یی بُنیادګربولي

لوی او واړه یی دھشتګربولي

د ھرچاکوریی په توپونوویشتی

ځکه یی واړه ویرانګربولي

د اویا زرو کابلیانو قاتل

ځان د ھرچاد زړګي سربولي

ھاغه چی ھیڅوک پری اتبارنکوي

خپل ځان له ټولومعتبربولي

چاچی د واک پرسروطن وران کړی

ھاغه اوس ځان زمونږرھبربولي

چاچی په ھرپردي خپل ځان خرڅ کړی

نن ځان ترټولو شملور بولي

څوک چی د بل په زورواکدارجوړشوی

اوس ځان ترټولو زورور بولي

ھاغه چی ھرچاته یی زیان رسیږي

خپل ځان ترټولوګټوربولي

نن یی ولس په ضد قیام کړیدی

دلته یی ھرڅوک ستمګربولي

الحاج الھام الدین قیام

11/04/2015