حزب ملی ترقی وطن در پرنسیپ مخالف اصلاحات در نظام انتخاباتی نبوده ، مشروط بر اینکه این اصلاحات به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک در کشور کمک نماید. لازم است تا دولت در ارتباط به اصلاحات در نظام انتخاباتی موارد آتی را جداًرعایت نماید :

 1. تغییرات در کمیسیون ها:
 • تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مستلزم تعدیل قانون مربوطه به تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون ها میباشد.
 • کمیسیون ها باید متشکل از افراد غیر وابسته به گروههای سیاسی و حکومت باشند.
 • مبنای گزینش کادرها در رهبری کمیسیونها و تشکیلات مربوط به آنها را باید لیاقت، کاردانی، تحصیل، تخصص و تعهد به منافع ملی تشکیل دهد.
 • کمیسیون ها باید اصل بی طرفی و غیر جانبداری را در پروسه انتخاباتی جدا رعایت نموده و از اعمال نفوذ زورمندان، ارگانهای دولتی و گروه های سیاسی در پروسه های انتخاباتی جلوگیری بعمل آرند.
 1. 2.حزب ملی ترقی وطن ،طرفدارتغییر در سیستم انتخاباتیاز سیستم به سیستم تناسبی و یا مختلط است .
 2. جلوگیری از تخلفات در انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک مستلزم اقدامات آتی می باشد:
 • برچیدن اسلحهٔ غیر قانونی از کشور و ایجاد یک فضای بازسیاسی برای شرکت آزادانهٔ مردم در پروسه های انتخاباتی.
 • توزیع تذکره های الکترونیکی.
 • شامل ساختن همهٔ افراد واجد شرایط رای دهی در دیتابس کمیسیونهای انتخاباتی بحیث یک وسیله بالنسبه مؤثر برای کاهش تخلفات در انتخابات است .
 • انتخابات یک پروسهء ملی است، هرگونه تقلب و تخلف در این پروسه خیانت محسوب میگردد؛ با توجه به آن مجازاتیکه برای متخلفین درقوانین پیش بینی شده جداًعملی گردد .
 • دولت مکلفیت دارد تا قبل از برگزاری انتخابات تدابیر اتخاذ نماید که زورمندان محلی، گروههای سیاسی و مراجع دولتی نتواند که به نفع هیچ یک ازکاندیدای گام بردارد .

شوراهای ولایتی حزب مکلف اند، تاهمه سازمانها و اعضای حزب در محلات از موقف حزب در رابطه به اصلاحات در نظام انتخاباتی در جریان قرار دهند.

                                                 ومن اله التوفیق