25/05/2015
اینبار حرفم مشخص به ادرس انعده ازچهره های شناخته شده وحلقات مافیایی جهادی است، که تمام ماشین جنگی و دفاعی کشور را بالای ای اس ای فروخته اند، از برکت ای اس ای صاحب تخت و تاج و نام و نشان، ثروت و قدرت، ارگاه و بارگاه شدند . نه به ادرس فرزندان اصیل و بی باک و با درد وطن که هیچگونه وابستگی با ای اس ای نداشتند و ندارند .
گفته میشود که:آقای حکمتیار هم طی یک اعلامیه با تفاهمنامه امنیت ملی با ای اس ای مخالفت خود را ابراز کرد و انرا یک اقدام غلط خواند.
به عقیده من در عقب این همه مخالفت ها، هیاهو و سرو صدا های سازمان یافته از جانب یک تعداد از چهره های معلوم الحال« جهادی» در رابطه با تفاهمنامه این ترس و گمانه زنی هم وجود دارد که مبادا لست شان به اداره امنیت ملی افغانستان سپرده شود و افشاگری های ویکی لکس ادامه یاید. به همین خاطر انها با یک دلخوره گی و تشویش در زمینه موقف گرفته اند نه از روی دلسوزی وتعهد شان در برابر منافع ملی کشور. ترس شان از این است که ستون پنجم درون حاکمیت را خو تا حال زمامداران ما افشا نکرد و جرات افشای انرا هم ندارند، نشود که ای اس ای این ستون پنجم را به خاطر منافع خود در یک معامله افشا کند.