۴ جون ۲۰۱۵

شکست جزء لاینفک زندگی فردی و اجتماعی میباشد. ولی هرگاه شکست ها آگاهانه ارزیابی گردیده و نتایج منظقی آن در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد، درسی است که عامل جهش به جلو خواهد بود. با این سروده ام بهترین ها را برای وطنداران و میهنم آزرو مینمایم.

چه دردی ملتهب تر است از شکست؟

که بود ها به لحظه ای رَوَد زدست

شکست بی صدای دل

شکست تن چو جام گِل      

شکست نور دیده ای              

شکست قد کشیده ای

شکست بال یک عقاب

شکست شیشۀ حجاب

شکست عزم جزم کس

شکست باوَرَت به کس

شکست آب و آبرو

شکست آن یکی سبو

شکست باغ اعتماد

شکست نفس در جهاد

شکست بام میهنی

شکست حرمت زنی

شکست دست های مرد

شکست باره و نبرد

شکست حرف در دهن

شکست جمله در سخن

شکست شاخه ای زتن

شکست نغمه در چمن

شکست ها مکرر است

شکست مرگ باور است

شکست را شکست باد

شکسته را به بخت باد  

شکست درس عبرت است

شکست راه نصرت است

شکستِ موج، اوج زاست

شکست دلیل عزم هاست

شکست آب و آتش است

شکست گام سرکش است

شکست ما کــرانه بــاد

وطن ره ات خجسته باد

۱۵.۵.۲۰۱۵