ــ تا چای می نوشیم، کشور از دست می رود!

ــ نفی آرای مردم و تقسیم قدرت دولتی، یا نیشخند بر قانون اساسی

ــ بهار توبه شکن

ــ چند سخن خودمانی با آقای جو بایدن

ــ دو تا سخن از میان صدها تا 

ــ کشتن قاسم سلیمانی کی از آن نفع برد؟ امریکا یا ایران؟

ــ چه کسانی مسوولیت کم رنگی اشتراک در انتخابات را بر دوش دارند؟

ــ نجیب اسطوره زمان است

ــ آنچه می کارید، همان می دروید از گذشته باید آموخت

ــ صدمین سالگرد استقلال را گرامی بداریم

ــ رازها از پرده بیرون می افتند

ــ گام به جا و در جهت درست از جانب اشرف غنی

ــ گذری و نظری بر جوانبی از کتاب »از پادشاهی مطلقه تا سقوط ج د ا«  قسمت ۱     قسمت ۲   قسمت ۳     قسمت ۴     قسمت ۵      قسمت ۶       قسمت ۷

ــ فرخنده باد ۸ مارچ، روز بین المللی همبسته گی زنان!

ــ سیر و تاریخی دفاع و امنیت در « رساله تاریخی کوتوالی در افغانستان »

ــ نیمه پېړۍ

ــ توطئه خطرناکی در حالت تکوین است

ــ راه های دستیابی بر صلح و امنیت از کجا می گذرد ؟

ــ کی و کی ها پاسخگوی اند ؟