بیدار شو هموطن !

با قلم ، با زبان وباعمل صف بکش که پاکستان توطئه ویرانی وطنت را رها کردنی نیست . در برابر توطئه ها ودسیسه های پی در پی ان باید ایستاد ونگذاشت که بار دیگر شهر وخانه ات را بویرانه مبدل سازد وطفل و پیرت را با سر وپای برهنه به گوشه گوشه کشور سرگردان سازد .

پاکستان مجاری زیادی برای تکرار حوادث دهه های گذشته در اختیار دارد ، از پیر خانه های بازمانده از دوران انگلیس بهره میگیرد ، صدای شناخته شده اش را در پوشش پارلمان می پیچد ، تنظیمهای جهادی ریزف دایمی اش است ، تفرقه ملی را اجنتهای معلوم الحال ان دامن میزند ، افراد استخدام شده به ظاهر خیر خواه در اختیار دارد که همه را در فاصله های زمانی یکی پی دیگر میگمارد وزیر نام خیر خواهی دور نمای ویرانگری را در سر دارد ، اوطراح حکومت موقت است وانرا از زبان ها ودهان های مختلف بیرون میکشد تا فضای تبلیغاتی انرا همیشه گرم نگهدارد .

پاکستان افغانستان ارام وپیشرفته را تحمل نمیکند. ویرانگری چهل ساله اش شاهد مدعاست . ابهای خروشان ومعادن غنی انرا از خود میداند ، کنترول شاهراه های افغانستان را بدست خود میخواهد وخواهان انست تا این چهار راه شرق وغرب وشمال وجنوب را مسند حکمروایی منافع خود سازد . برای این کاردورنمایی پول مصرف میکند ، اشخاص را میخرد ، تنظیم هارا پول میدهد ، طالبان را بدوام جنگ وترک مذاکره امر میدهد ، به تبلیغات بد نام کننده علیه هرکه در برابر دسایس ان قرار گیرد شدت میدهد ، فشارهای سیاسی وتجارتی را وسیله قرار میدهد ، با اجرای ترور وانفجار توسط عمالش سطح نارضائیتی را بلند نگهمیدارد واز اب گل الود ماهی مراد میگیرد .

هوشیار باید بود توطئه ها در راه است ، در میان حاکمیت ، در پارلمان و توسط سازمانهای سیاسی استخدام شده خودش توطئه میکند .

حس ملی ووطنپرستی ات را بیدار نگهدار زیر نام دین ، مذهب ، قوم وزبان وسمت مانند همیشه دزد اندیشه ات است ، بیدار باش وگرنه دسایس وتوطئه های پی در پی این غده سرطانی منطقه روزهای سیاه را برایت پلان کرده است . بس است فریب ، بس است سادگی وبی خبری وبس است بی تفاوتی .

وکلای که پارلمان را خانه ملت میگوئید نگذارید تربیون ان به بلند گوی پاکستان مبدل شود ، مسئولیت شما در برابر ملت بالا تر از هر مرجع دیگر است از رئیس تان که میگوید طرحی در مورد حکومت موقت بدست اورده است بپرسید که از کدام مرجع بوی سپرده شده است ؟ چرا از ذکر منبع ابا میورزد ؟ ان طرح کدام شبنامه نیست که بدفترش ارسال شده باشد واگر باشد ومرجع ان معلوم نباشد روی کدام منطق صفحات بی ارزش وغیر قانونی را بدون قرائت متن به مجلس ارائه میکند وروی ان رای گیری می نماید .اینجا پارلمان است نه باشگاه حرافی روی هر کاغد پاره فاقد ارزش حقوقی ، سیاسی وقانونی .