مجمع عمومی و کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در ارو\ا تدویر یافت 

بروز شنبه مورخ 25 اکتوبر 2014 مجمع عمومی و کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردید. برطبق اساسنامه انجمن، در جلسه گزارش کارکرد های شورای رهبری انجمن و گزارش امور مالی بین دواجلاس عمومی ارائه و انتخاب رئیس ، شورای رهبری وکمسیون نظارت مورد بحث قرار گرفتند. علاوتاٌ کنفرانس علمی که به مناسبت شصت ونهمین ( 69 ) سالگرد تاٌسیس سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده بود، دائر گردید.

جلسه باحضور اعضای محترم انجمن که در جلسه شرکت نمودند ویک تعداد از حقوقدانان محترم که جدیداْعضویت انجمن را کسب نمودند ، دایر گردید .

جلسه ساعت یک بجه (13:00) بعد ازظهربا صحبت خوش آمدید محترم نیک محمد سلطانی آغاز گردید. بعداٌ با تلاوت آیات چنداز کلام الله مجید توسط محترم قاری خیرخواه و با دعای خیر و آرزوی موفقیت کار انجمن ،توسط ایشان جلسه آغاز گردید. درابتداء هیات تحریر جهت ثبت جریان جلسه محترمه نجیبه ،محترم عبدالقادر نظامی ومحترم محمد نعیم اختری تعین گردیدند.

بخش اول جلسه شامل گزارش دهی شورای رهبری از کارکرد های 5 سال گذشته بود که عمدتاٌ بعد از ثبت و راجستر رسمی درسال 2011 در کشور هالند، انجمن بحیث یک شخصیت حقوقی مستقل به فعالیت خویش ادامه داد، توسط محترمه لیلا ابراهیم به معرفی گرفته شد.

در اول محترم میر عبدالواحد سادات پیرامون اهمیت جلسه مطالبی را ارائه نمود. درجریان صحبت محترم سادات،استاد بزرگوار محترم پوهاند دوکتورغلام سخی مصئوون که طی پنج سال گذشته بحیث رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، انجمن و شورای رهبری را موفقانه رهبری نمودند، از طریق تیلفون وصل و صحبت کوتاه وپرمحتوای به حاضرین جلسه نموده،آرزوی موفقیت برای جلسه نمودند. پوهاند دوکتور مصئوون نسبت کبر سن ومشکلات صحی شان از ادامه مسئولیت ریاست انجمن معذرت خویش را تقدیم نمودند وپیشنهاد نمودند تا شخصی دیگری توسط همین جلسه بحیث رئیس انجمن انتخاب گردد. جلسه ضمن درک از معذرت معقول استاد بزرگوار،با اتفاق آرا انتخاب شان را بریاست دائمی افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مورد تاٌئید قرار داد و از رهبری سالم شان در پنج سال گذشته اظهار قدردانی و سپاسگزاری نمودند.

متعاقباٌ محترم قاضی صاحب سخی صمیم حقوقدان برجسته ضمن صبحت مختصر شان روی اهمیت جلسه و موقف انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، پیام های واصله از نهاد های اجتماعی و مدنی، هم مسلکان که در جلسه حضور نداشتند و هم پیام های شخصیت های محترم مسلکی و اجتماعی را معرفی و نامه رسمی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان راکه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را رسماٌ بحیث پارتنر اروپائی این شبکه شناخته است، قرائت نمودند.

علاوه پیام های پیشتیبانی و شاد باش شفاهی و تحریری از شخصیت ها و مراجع حقوقی و اجتماعی که عنوانی جلسه و کنفرانس مواصلت نموده بودند:

محترم نظام الدین تهذیب سابق قاضی القضات دولت افغانستان، کاندید اکادمسین محترم پوهاند دوکتور احمدشاه جلال از کشور هالند، محترم قانون پوه عبدالوهاب صافی سابق لوی و سارنوال و وزیر عدلیه، محترم جنرال محمد آصف الم سابق معاون ستره محکمه و رئیس عمومی محکمه اروی افغانستان، محترم جنرال محمد هاشم سابق سارنوال عمومی قوای مسلح افغانستان، محترم عبدالواحد فیضی کارمند سابق ستره محکمه و مسئول نشریه انترنتی سپیده دم، محترم عبدالصمد ازهر سابق استاد اکادمی پولیس، محترم ملک ستیز کارمند ارشد انستیتوت حقوق بشر دنمارک، محترم ملک پرهیز مسئول سایت انترنتی سپورغی ،محترم ولی محمد شاه پور رئیس اتحادیه سراسری انجمن های افغانان در کشور شاهی هالند ، محترم سراج الدین ادیب مسئول سایت انترنتی روشنائی، شورای افغانان مقیم دنمارک و محترم عبدالسلام احمدی مسئول نهاد کارزار اروپائی حقوق بشر برای افغانستان در کشور هالند.

سپس محترم عبد الواسع غفاری سکرترمسئول انجمن گزارش کارکردها و گزارش مالی انجمن را ارائه نمود. درگزارش طور مختصر ازعرصه های مختلفه اجراات منجمله عرضه خدمات رضاکارانه انجمن پیرامون مسائل مربوط به افغانان پناهجو در اروپا، حقوق و تاٌمینات اجتماعی و شهروندی اقلیت های افغان مقیم در کشور های اروپائی ، در دفاع ازحقوق افغانان در داخل وخارج کشور ،موقف سالم و مستقل انجمن در ارتباط به پروسه ها و انکشافات سیاسی حقوقی در افغانستان ، به اشتراک کننده گان جلسه ارائه گردید.

بعد از ارائه گزارش محترم غفاری، محترم فضل احمد گردیزی مسئول کمیسیون نظارت انجمن ،مجموع گزارش را به ارزیابی گرفتند و مراتب رضایئت خویش را به جلسه ارائه نمود.

بخش دوم جلسه که کنفرانس علمی بود ،با گرداننده گی محترمه ناجیه افشاری حقوقدان ادامه یافت. درآغاز محترم بصیر دهزاد پیرامون اهمیت و شیوه کار این بخش توضحیات ارائه نمودند و متذکر گردیدند که در کار کنفرانس نه تنها دو مقاله ارائه خواهد شد همچنان ما به شیوه جدید دو موضوع دیگر را بشکل باز به جر و بحث های علمی- مسلکی خواهیم گرفت و اضافه نمودند که ما نباید متمرکز به یک پروبلم، پیچیدن به آن پروبلم و انکشاف دادن پروبلم گردیم بلکه با یک تبادل نظر آزاد وسهمگیری وسیع ،بطرف جستجو و پیشکش نمودن زمینه های ممکن جهت راه های حل و الترناتیف های ممکن و عملی، جروبحث ها را سمت دهیم تا بهترین گزینه را بحیث راه حل بیرون کشیده و بحیث بدیل های پیشنهادی ارائه بداریم.

مقاله اول تحت عنوان " سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا آئینه ٌ از تراژیدی افغانان"   توسط محترم غلام سخی میر باز ، وکیل مدافع جوان در کشور بلجیم ارائه گردید . آقای میرباز مطالب دلچسپ را پیرامون مفاهیم حقوق پناهنده گی سیاسی و اجتماعی را با تفکیک دلایل تقاضای پناهنده گی ارائه نمودند و حالات خاص پناهنده گی و ارائه معلومات درست توسط پناهنده افغان را که به اروپا میآیند، حایز اهمیت دانست.

بعداْ مقاله دوم تحت عنوان " نقش ملل متحد و تحقق کنوانسیون های بین المللی در روند نظام سازی افغانستان" توسط محترم قاضی عبدالاحد فیض مقیم در دنمارک ارائه گردید .

بعداٌ موضوع کنفرانس تحت دو عنوان " اقلیت افغان در اروپا، معضلات حقوقی ، دشواریها و ارائه پیشنهادات بخاطر رفع آن .

و تحقق حاکمیت قانون مساٌله کلیدی در استحکام حاکمیت – دولت ملی . " توسط محترم بصیر دهزاد به شیوه " سوال یا طرح - تبادل نظر - جمع بندی " به جرو بحث انداخته شد. اشتراک کننده گان فرصت یافتند تا نظریات بعدی شان را از طریق ادامه جر و بحث و با استفاده از امکانات مختله انتر نیتی پیش کش نمایند.

متن مکمل این مقلات را میتوانید در آینده نزدیک در ویبسایت انجمن مطالعه فرمائید.

بخش سوم جلسه مربوط به مسائل تشکیلاتی متمرکز بود که شامل انتخاب رئیس جدید، کمسیون نظارت و شورا ی رهبری انجمن بود.

جلسه در یک فضای باز و آزاد محترم میر عبدالواحد سادات شخصیت محترم و نیک نام که یکی از حقوقدانان برجسته و شناخته شده میباشد ، را به اتفاق آراٌ بحیث رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا برای یک دوره بعدی انتخاب نمودند. قبل ازانتخاب ایشان تعداد از اشتراک کننده گان پیرامون کار های شایسته، روابط نیک و همچنان نقش و موثریت شان در شکل گیری انجمن و در شورای رهبری صحبت نموده از وی تقاضا نمودند تا خود را در کرسی ریاست انجمن کاندید نمایند.

محترم سادات بعد از انتخاب شان با صحبت کوتاه از اعتماد اعضای انجمن اظهار سپاس نمود و کلمات چندی پیرامون نقش ، شخصیت و خصوصیات   محترم پوهاند دوکتور

غلام سخی مصئوون که با وجود مشکلات مریضی وکبرسن ، بزرگوانه و جوانمردانه انجمن ما را رهبری نمود وهمه هم مسلکان وشاگردانش دراین انجمن را افتخاربخشید.

محترم سادات از نام همه اعضای انجمن از نقش برجسته استاد بزرگوار درزمینه اجرای وظایف شان در انجمن، اظهار سپاس نمود.

جلسه در بخش بعدی محترمان فضل احمد گردیزی، نیک محمد سلطانی و محترم محمد نعیم اختری را بحیث مسئول و اعضای کمسیون نظارت انتخاب نمود.

در قسمت اخیر این بخش جلسه به تعداد 9 تن از اعضای انجمن را بحیث اعضای جدید شورای رهبری انتخاب نمود که عبارت اند از:

محترم بصیر دهزاد از کشور هالند معاون و سکرتر مسئول

محترم عبدالواسع غفاری از کشور آلمان معاون

محترمه لیلا ابراهیم از کشور آلمان معاون

محترم قاضی صاحب سخی صمیم از کشور هالند عضو

محترمه سیلی اوریاخیل حقوقدان جوان از کشور هالند عضو

محترمه ناجیه افشاری حقوقدان از کشور آلمان عضو

محترم نجیبه حسینی حقوقدان با تجربه از کشور آلمان عضو

محترم سخی میر باز وکیل مدافع جوان از کشور بلجیم عضو

محترم حارث صابر وکیل مدافع جوان در کشور دنمارک عضو.

قابل تذکر است که محترم بازسار از کاندیداتوری که به نفع محترم میرباز منصرف شد و به بخاطر که ایشان یک وکیل مدافع در کشور بلجیم اند، شایسته کاندیداتوری دانست.

در بخش اخیر محترم نقیب الله رادمل مسوده قطعنامه کنفرانس را قرائت نمود که مورد قبول تمامی شرکت کننده گان جلسه قرار گرفت.

بعد از خوانش قطعنامه محترم هادی ابوی حقوقدان و دیپلومات برجسته،کار جلسه را به جمعبندی وبانظرداشت اینکه حقوقدانان محترم درمهاجرت بسر میبرند ، با داشتن روحیه وطن ومردم دوستی ، بشکل رضا کاران میخواهند مصدر خدمت گردند ، خیلی عالی ومثبت ارزیابی نمودند .

در اخیر اعضای جلسه بعد صرف طعام شام در فضای دوستانه وصمیمانه با هم صحبت و یاد خاطرات گذشته پرداختند.

در بخش های مختلف جلسه تعداد از شخصیت های محترم مربوط نهاد های اجتماعی افغانی در اروپا، وکلای مدافع جوان ، نهاد های اجتماعی جوانان و نماینده گان از نهاد های کمکی وهمکاری نیز صحبت نمودند و ضمن علاقه مندی به اهداف انجمن، پیشنهاد همکاری با انجمن را در ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی ارائه داشتند، منجمله:

محترمه نوریه بارکزی، محترمه ژاکلین رحیمی وکیل مدافع، محترم رحیمی قهرمان بوکس اروپا از کشور آلمان ، نهاد جوانان "مبارزه جهت کسب حق رای انتخاب برای افغانان مقیم اروپا در انتخابات افغانستان"، محترم زلمی رزمی رئیس شورای پناهنده گان افغان در آلمان و محترم احمد شاه قادری فعال اجتماعی درهامبورگ صحبتهای سودمند نمودند.   صحبت محترم رحیمی که در مورد وضع زندانهای زنان و حالات جگر خراش مردم در افغانستان ارائه نمود ، مورد دلچسپی و استقبال گرم حاضرین قرار گرفت.                                                                                    

قابل تذکر است که طی روز های قبل از اجلاس تا روز تدویر جلسه حدود بیست تن از حقوقدانان افغان مقیم کشور های مختلفه اروپا تقاضای کسب عضویت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را نموده اند که تعداد از حقوقدانان جوان افغان و چند تن وکلای مدافع نیز در این ترکیب شامل میباشند.