پیام مجمع عمومی و کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۴ شهر هامبورګ جرمنی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مطابق به احکام اساسنامه ، دومین مجمع عمومی خود را ضمن تجلیل از شصت و نهمین سالروزتاسیس موسسه ملل متحد ، بتاریخ ( 25 ) اکتوبر سالجاری عیسوی در شهر هامبورگ بر گذار کرد .

حقوقدانان شرکت کننده درین مجمع و مدعوین گرامی با سهمگیری در کار اجلاس و کنفرانس با قرائت مقالات و اراهه نظریات بر عمده ترین موارد مبرم مربوط به زندگی افغانان اروپا ( اقلیت افغان در اروپا ) و افغانستان صحبت نموده و پیشنهادات مشخص و مورد بحث قرار دادند که فشرده موارد متذکره ، بمثابه خطوط کاری انجمن در آتیه ازینقرار می باشد :

ــــ در رابطه به افغانان مقیم اروپا ( اقلیت افغان در اروپا ) :

مبرهن است که انجمن بخاطر خدمت به افغانان مقیم اروپاو ارهه خدمات مسلکی برای آنان ایجاد گردیده است ، بدینرو مجمع عمومی هیآت رهبری آینده انجمن را مخاطب میسازد تا بخاطرسهمگیری بیشتر درین امر شریفانه ، افزون بر موارد پلان کاری انجمن در رابطه به موارد آتی توجه اضافی مبذول داشته و زمینه های تحقق آنرا جستجو نماید :

ــــ در رابطه به دیپورت جبری افغانان :

معضله دیپورت جبری افغانان باعث تشویش جدی هموطنان ما می باشد ، متآسفانه بعد از عقد قرارداد وزارت مهاجرین با تعداد از کشور های اروپائی ، پوشش به اصطلاح قانونی ایجاد گردید تا به توسل بدان پولیس اروپا بشکل جبری و تحمیل شکنجه و تحقیر و توهین افغانان را ابتدآ محصور و زندانی ساخته وبعد با زور به افغانستان دیپورت نمایند .

تعطیل و قطع دیپورت جبری ایجاب مینماید تا انجمن ضمن تماس با مراجع ذیربط کشور های اروپائی عواقب این عملکرد خلاف کنوانسیون ژینو ( 1969 م ) و مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخورد خلاف کرامت انسانی ، مراتب اعتراض خود را ابراز و خواهان جدی رفع این افتضاح گردد .

درین ارتباط بخاطرالتوای قرار داد فوق الذکر از طرف انجمن پیشنهاد مشخص عنوانی جناب رییس جمهورافغانستان ارائه گردد وموضوع با پارلمان ، جامعه مدنی و مطبوعات و رسانه های داخل کشور شریک و همکاری شان در زمینه جلب گردد .

ـــ طرح مسله دو تابعیت برای افغانان مقیم اروپا :

مجمع عمومی طرح انجمن در کنفرانس علمی دو سال قبل انجمن را مثبت ارزیابی نموده ، خواستار تعقیب این طرح و همچنان بر احراز حق رای در انتخابات افغانستان برای افغانان مقیم اروپا تآکید و به هیآت رهبری انجمن توصیه نمود تا موضوع را همه جانبه بررسی و در رابطه به تحقق آن کوشش نماید .

ـــ کمک با افغانان متقاضی پناهندگی :

شرکت کنندگان مجمع عمومی با نگرانی مشکل هموطنان متقاضی پناهندگی را مورد بحث قرار داده وتآکید جدی صورت گرفت تا با افغانان مقیم کمپها شعبات انجمن همجانبه کمک نموده و بخاطرمعضلات پناهنده های افغان در یونان و ایتالیا و انعکاس مشکلات آنان هیآت رهبری انجمن تلاش گسترده را انجام بدهد .

ـــ سونامی بنیادگرایی و افراطیت مذهبی :

بنیادگرایی و افراطیت مذهبی که با سؤ استفاده از معتقدات مردم و دین مقدس اسلام انجام میآبد به خطر جدی در برابر جوانان مسلمان اروپا مبدل گردیده است . سازمانهای افراطی مشمول ویا مدافع القاعده و داعش فعالانه بخصوص از طریق فضای مجازی انترنیت به جلب و جذب جوانان مبادرت میورزند .

بر اساس ارقام نشر شده در مطبوعات تا به سه هزار ازین جوانان فریب خورده مقیم اروپا در عراق ، سوریه و پاکستان بمثابه هیزم خشک آتش افروزان به کام مرگ سوق گردیده و تعداد از آنان به هلاکت رسیده اند ، که متآسفانه درین ز مره عده یی جوانان افغان نیز شامل می باشند .

مجمع عمومی با اضطراب و نگرانی عمیق خواستار آن گردید تا در مقابله با این سیل دهشتناک کار وسیع توضیحی در میان افغانان انجام یافته و اشتراک مساعی نهاد های فرهنگی و اجتماعی در زمینه جلب گردد .

ــ مسایل انتیگریشن و امتزاج افغانان در جامعه اروپا :

این مسله و مقابله با چالشها و مصایب ناشی از تصادم کلتور ها مورد بحث مجمع عمومی قرار گرفته و تآکید بر آن انجام یآفت تا در رابطه و همچنان همگرایی فرهنگی و اجتماعی و ایفای مسوولیت شهروندی بمثابه شهروندان اروپا و در پرتوقوانین نافذ بر شیوه های مقابله گرایشات راست افراطی و ضد خارجی ( که متآسفانه روز تا روز در پارلمان و حکومات کشور های اروپا نفوذ پیدا نموده اند ) مورد غور و بررسی همیشگی قرار داشته و از طریق ارگان نشراتی انجمن به لسانهای افغانی و اروپائی مقالات سودمند بنشر برسد .

در رابطه به افغانستان :

انجمن بر طبق احکام اساسنامه خود باید مدافع افغان و افغانستان باشد .

اظهرو من الشمس است که تراژیدی خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است و همین واقعیت جانکاه مسوولیت اخلاقی جامعه بین المللی را در قبال کشور ما مشخص میسازد .

ابعاد مختلف مسایل و مصایب افغانستان و منجمله دستیابی به صلح و ثبات بمثابه مسله کلیدی و همچنان گذار افغانستان به شاهراه بازسازی ، ترقی و تمدن در گرو استقرار دولت مشروع وبا اقتدار ملی است که حاکمیت قانون و تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ناشی از آن را ملاک همل قرار بدهد .

مشروعیت دولت باراٌی مردم ایجاد و در عملکرد دولت و التزام به قانون و تطبیق یکسان و بلا شرط آن توسعه میآبد .

گذار از دولت ناکام و فاسد ، بدولت کارا که بتواند با فساد گسترده و مسایل و مصایب کثیرالا بعاد داخلی ، منطقه یی و بین المللی مقابله نموده بتواند فقط وفقط از طریق استقرار حاکمیت قانون میسرو ممکن گردیده میتواند .

این مآمول زمانی یک سراب و شعار میان تهی نخواهد بود تا ارگانهای حراست حقوق و بخصوص قوه قضاییه مستقل بشکل مسلکی و در وجود کدر ها و مسوولین پاک ومتعهد به مردم و وطن باسازی گردد ، در آنوقت میتوان به پروگرام وشعار مبارزه علیه فساد امیدوار بود ، تا خلق خدا از شر مفسدان فی الارض ، تاجران دین ، مافیایی تنظیمی ــ طالبی ، غاصبان و دزدان رهایی یآبند .

ـــ انجمن باید :

ازپیام های روشن مردم در رخداد های ( 16 ) حمل و ( 24 ) جوزا ( که قبول خطرات و به قیمت قطع انگشتان شان به بنیاد گرایی و افراطییت جواب منفی داده و بخاطر تغیر ، تحول ، ترقی ، دیموکراسی ، صلح و ثبات بپای صندوقهای راٌی فتند ) قاطعانه دفاع نماید .

قانون محوری وعدالت گستری زمینه آنرا بوجود میآورد تا بخواست سه اکثریت محروم جامعه :

زنانجوانان، فقرآکه حال و آینده وطن را رقم میزنند ، توجه اساسی مبذول گردد .

نهادینه شدن دیموکراسی ، تثبیت حقوق شهروندی ، پروسه های دولت ــ ملت ونظام سازی دیموکراتیک ، فرصت های را بوجود میآورد تا منافع ملی مشخص گردیده و مردم با دید وسیع افغانستان شمول و با چنگ زدن به وحدت ملی بمثابه پاسداران واقعی حاکمیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی در برابر تجاوز پاکستان ، دسایس ایران و سونامی دهشتبار بنیادگرایی بر خاسته از دیوبند قم، ارعابیدو عرب و حامیان شرارت پیشه آنان از هست و بود کشور شان دفاع نمایند و با عقلانیت سیاسی و معقولیت واقعگرایانه در منجلاب کنونی ناشی از کشمکشهای جیوپولوتیک منطقه یی و جهانی ، کشتی شکسته افغانستان را بساحل نجات متقرب بسازند .

انجمن بمثابه یک نهاد مسلکی ، مستقل و غیر وابسته بجریانات سیاسی باید بر مبنای مرجع قرار دادن منافع علیای مردم و وطن ، پیوسته مدافع ارزشهای والای یادشده بوده و در حد توان و امکان بخاطر تحقق آن تلاش نماید و در نبرد تاریخی علم و جهل ، کماکان و پیوسته از حق و حقیقت وحقوق مردم دفاع نماید .

مجمع عمومی توصیه مینماید تا رهبری انجمن الی اخیر سالجاری عیسوی تقویم حقوقی را آماده و بنشر برساند تا بر وفق آن اعضای انجمن و همسلکان عزیز و دانشمندان گرامی در اروپا و از داخل کشور مقالات شانرا بنشر برسانند و ارگان نشراتی انجمن ( سایت حقوق ) بمرکز و پل ارتباط حقوقدانان و علاقمندان مبدل گردد .

درین بخش توجه جدی به معرفی بزرگان حقوق و خادمان صادق وطن مبذول گردد و جوانان پیشتاز و موفق معرفی و تشویق شوند تا زمینه یی تعاطی و تبادل تجارب نسلهای مختلف فراهم گردد .

و منحیث حسن ختام این پیام کلام حضرت مولانا به فال نیک میگیریم که :

آب جیحون را اگر نتوان کشید

هم بقدر تشنگی بتوان چشید