محترم نوراکبر پایش

 

انتخابات زود هنگام

دهلیزی برای عبور از بحران و مقدمه ی استقرار سیاسی

 

همانطوریکه حزب وطن در مواضع خود تصریح نموده است  صدای حکومت موقت ویاهر نام دیگری که همین هدف را افاده دهد صدای بیگانه گان در کمین نشسته است ٬ همصدایی با آن  حتی اگر خوشباورانه و از سر خیرخواهی و نا اگاهانه هم باشد از ماهیت ان که به خیانت به وطن ووطندار می انجامد نمی کاهد . هر گامی  که مستقیم ویا غیر مستقیم  با آن در همخوانی قرار داشته باشد  باید محکوم گردد.

مواضع حزب ما نه انتخاب میان بد وبدتر است ونه از ترس اژدها پناه بردن به افعی بلکه معقولترین پیشنهاد مشروع برای حل  معضله ونجات از لغزیدن در عمق بحران است  بحرانی که نه تنها مبین تکرار تجربه تلخ گذشته بلکه بیانگر مصیبت مضاعف ناشی ازخلای قدرت و سیطره خود کامه گی جنگسالاران از قماش طالبی ٬ جهادی و مافیای رنگارنگ است . 

 درین شکی نیست که دولت فاسد ٬ وابسته و در میان خود منقسم و در مواردی آشکارا در خدمت اهداف بیگانه است ولی در شرایط موجود حداقل منافع مردم کشور با حد اعظم منافع حاکمیت در انطباق واقع گردیده ( مانند ختم جنگ ٬ استقرار سیاسی ٬ تمکین به احکام قانون وحقوق و ازادی های تصریح شده در آن ) که در تقابل با عزایم شوم مثلث خلیلزاد – طالب – ای ایس ای قرار دارد. در چنین وضیعت حمایت ازین  همخوانی به معنی حمایت از حاکمیت نبود  مبارزه دربرابرنارسایی ها و کجروی های حاکمیت را منتفی نمیسازد بلکه حمایت از  وضعیت و محدوده خاص به حساب می آید که مخالفت با آن به هر بهانه و استدلال  کانالیزه نمودن آب به آسیاب مثلث شوم مذکور است .

در وضیعت که طالب مدعی کاذب دفاع از اسلام ٬ تومور خبیثه سیاست ترامپی زیر نام تامین صلح و مبارزه با تروریزم مدعی میانجیگری و حاکمیت موجود مدعی دفاع از نظام و قانون است  خود حق پنداری هریک هدف دستیابی به امتیاز بیشتر در معامله ننگین بر سرنوشت وطن و مردم را دنبال مینماید ما پیشناد دادیم تا ٬٬ داوریها را به پیش داور اندازیم ٬٬ با تغیر هدف وسمت مذاکرات دوحه و توجیه ان در جهت آتش بس وانتخابات زود هنگام داوری مردم را که از طریق انتحابات ازاد و دموکراتیک تبارز می یابد اساس تصمیمگیری قرار دهیم .

این اقدام در عین حال رعایت خط و نشان کشیده طرفین دعوا نیز است . طالب نمیخواهد با حاکمیت موجود مشترکا کار نماید ٬ راس حاکمیت مدعی است که مطابق احکام قانون مکلف به انتقال قدرت به جانشین خود ( برنده انتخابات ) است وایالات متحده و ناتو ظاهرا خواهان  بازگشت نیروهای نظامی شان به کشور های مبدا اند ولی انچه در دوحه جریان دارد  طرفین دعوا میخواهند بازور ٬ خدعه٬ فریب و به نحوی تقسیم غیر مساویانه قدرت وتثبیت حضور مستقیم و غیر مستقیم نظامی و سیاسی خارجی ها در کشور ما  دست یابند . درین میان تنها نیروی که بیرون از صحنه رانده شده مردم کشور اند که صاحبان واقعی این سرزمین و مستحق مشروع حق تعین سرنوشت خود اند . محک ادعا های اطراف دعوا مراجعه به ارای مردم است

موضعگیری رسمی و صریح حزب وطن مبنی بر اتش بس و مراجعه به ارای مردم در انتخابات زودرس ریاست جمهوری و شورای ملی بدون اشاره به این موضع گیری اینک مورد توجه برخی فعالان در وسایل اطلاعات جمعی و مراجع دیگر قرار گرفته که از انها استقبال میکنیم ولی  در مواردی شرط ها و پیش شرطهای  مطرح گردیده که هدف محاط و مات حریف را گواهی میدهد که هیچ ربطی به موضعگیری حزب وطن ندارد.