شکســتن قــلم با شــمشیر همچــون پنهــان کــردن آفــتاب با دو انگشــت تلاش نا فــرجــام اســت !

خداوند در کتاب مقدس مسلمانان انسان را اشرف مخلوقات خطاب می کند نه به علت اینکه او روی دو ایستاده و لباس زیبا  بتن دارد بلکه او در نظام هستی یگانه موجودیست که دارای شعور و آگاهی بوده و اختیار چون و چند زندگیش بدست خودش است

حتی ملائک آسمانی به مقام والای او سر تعظیم فرود آورده اند که به قول شاعر«  که فرشته ره ندارد بمقام آدمیت » ، چون ملائک فقط همان می کنند که باید کنند ولی انسان پادشه مطلق العنان روی زمین است که مسولیت این کره خاکی را نیز او بدوشش حمل می کند.

پس طبیعیست که برای انجام این مسولیت بزرگ او به این ودیعه الهی ( شعور و آگاهی ) نیاز مبرم دارد و به کمک  آن نعمت خداوندیست که او با استفاده از نیرو های های طبیعی طبیعت خشن را به میل دلش تغیر داده و بهشتی را که خداوند در آخرت به او وعده داده بود او در روی زمین خود برایش مهیا کرده است.

چون حالا در روی زمین دیگر چیزی برای ساختن و آباد کردن باقی نمانده لهذا او در صدد تسخیر سایر سیارات و اقمار است و شب و روز در تلاش است تا در کرات دیگر برایش خانه و کاشانه ای بسازد.

اما افسوس که این جاه و جلال زندگی دنیوی برای آنها به قیمت خیلی گزاف یعنی خرابی آخرت شان تمام می شود و تنها مسلمانان اند که ازین میوه ممنوعه نخورده و آن  ودیعه الهی را منحیث امانت خداوندی سربسته و سرغچ شده دوباره با خود بگور می برند و در زندگی دنیوی بجای کسب علم و دانش و تسخیر سیارات فقط مصروف یافتن اسم الله در پوست گاو و قاش خربوزه می باشند.

ایشان به اینهم اکتفا نکرده و در مقابل آنهایکه به امانت خداوندی خیانت کرده و به معصیت تناول میوه ممنوعه دست زده و از شعور و آگاهی انسانی استفاده برده اند شمشیر اسلام به کمر بسته و قصد ذبح اسلامی ایشان را کرده اند تا با ریختاندن خون آنها ثواب بیشتر کسب کرده و در آخرت زمین های فراوان با درختان زیتون و خرما بدست آرند

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی