الف.م.الف

سترګې

تتې شي ، ړندی شي د توبو سترګې

کله چه راواړوی په مړو سترګې

خوښ یم چی تل ستا په تومت بار یمه

چا ویل چی درنې وي په لیمو سترګې

هره شیبه لار دی د راتلو څارم

ستړې شولې نوری د شیبو سترګې

خوند چی ئی دا ستا د شونډو وڅاکه

ګوره ملالۍ شوې د پیالو سترګې

ګوری چی زما ګل ته په کاږه نظر

غبرګی دی ړندی شی د ازغو سترګې

یو آن ئی له ما نه نظر وانه وښت

څومره بی حیا دي د غمو سترګې