الف.م.الف

                         اوښکه

 

کاشکی زه اوښکه وای چی ستا له سترګو

راڅڅیدلی وای او حج ته تللای

که حاجی چی د خدای کورته درومی

ستا اننګو کی می احرام تړلی

او په دی اوږده مزله کی

ستا درانه ټټرګرمی

په روح اوتن سیزلی

او بیا په سجدو سجدو

د عرفات غونډیو سر ته په سینه ختلای

او دشکرانی په نامه

د هغو څوکی می

په سترګو او خوله موښلای

***