الف.م.الف

زړګیه

زړګیه لږ شانته دمه غوندی شه

دمیخانی دور به بیا راشی

د ابلیس ږیری ته به اور واچوی

چه درندانو مسیحا راشي

****

بیا به سړو نغرو کی اور بل شی

په کروندو کی به فصلونه شنه شی

بیا به ګود ر ته د راتلو په تمه

د نجونو زړو کی هوسونه شنه شی

نور دکود ګرو اودې کله لګی

چی به سرونوکی عقلونه شنه شی

تور مخی شپی به له مونږ کډه وکړی

بیا به زمونږ کلی ته رنا راشی

زړګیه لږ شانته دمه غوندی شه

دمیخانی دور به بیا راشی

د ابلیس ږیری ته به اور واچوی

چی درندانو مسیحا راشی

****

بیا به ادم په ربا ب ګوتی کیږدی

دخیال درخو به ورته و نڅیږی

سپیدی به څیری کړی دشپی لمنه

یو رون سهاربه ترینه وځلیږی

دنور لښکری به په مونږ خوری شی

توری شیشکی به تری و تښتیږی

سارا به لار ورته په ګلو فرش کړی

چی د مجنون غیږته لیلا راشی

زړګیه لږ شانته دمه غوندی شه

دمیخانی دور به بیا راشی

د ابلیس ږیری ته به اور واچووی

چی د رندانو مسیحا راشی

***

سپینو جامو کی سیاه دله دیوان

به ځنځیرو او قفسو کی پریوزی

بیا به دشیخ دا ګنهکار عبادت

زما د معصومی ګناه خپو کی پریوزی

زوړند منصور می بیګاه خوب کی ولید

بیا به زما سر د یار کمڅو کی پریوزی

د پیالو شرنګ به يي تر غوږو ورشی

خیام به په قبر نه کدا راشی

زړګیه لږ شانته دمه غوندی شه

دمیخانی دور به بیا راشی

د ابلیس ږیری ته به اور واچوی

چی درندانو مسیحا راشی