پیام من بمناسبت افتتاح بندکمالخان

هموطنان عزیز ومردم به ارمان رسیده نیمروز عرض سلام !

سال نو ۱۴۰۰خورشیدی و جشن باستانی نوروز را بتمام مردم شریف افغانستان تبریک میگویم وامیدوارم که جشن نوروز را با خوشی و دور ازانفجاروعملیات انتحاری سپری کنید.

برای مردم نیمروز سال نو وجشن نوروز امسال نسبت به سال های گذشته بسیار فرق دارد، زیرا درمیلۀ نوروز امسال قرار است بند بندکمالخان توسط رئیس جمهور کشورداکتر اشرف غنی افتتاح گردد وبه بهره برداری سپرده شود.ازآنجای که با اعمار بندکمال خان وبهره برداری از آن مردم نیمروز به یکی از آرزوهای دیرینه خود میرسند، از خوشحالی وشادمانی درپیراهن نمی گنجند و این نو روز را سرآغازی برای خوشی ها وخوشبختیهای خود ونسل های آینده خود می شمارند. به این مناسبت من بهترین تبریکات وشادباش هایم را به شما مردم عزیز نیمروز تقدیم می نمایم.

در قرون وسطی بر رود هیرمند چندین بند بسته بودند که یکی از آنها معروف به بند رستم بود. تاریخ شهادت میدهد که بندرستم را امیر تیمور کورگانی دراواخر قرن چهاردهم میلادی ویران کرده است. از آن تاریخ به بعد مردم سیستان توان نیافته اند تا چنین بندی بررود هیرمند اعمارکنند و بنابرین سیلابهای رودخانه هیرمند هرساله حاصلات به ثمر رسیده مردم را نابود میکرد و مردم بازهم بیچاره وبیچاره ترمیشدند.هامونهای پوزک وهامون سابوری وهامون هیرمند، نتیجه همین سیلابهای بهاری رودخانه هیرمند ومعاونین آن چون ارغنداب وخاشرود وفراه رود وخوسپاس وهاروت رود اند که هرکدام صدها هزار هکتار زمین های قابل کشت وکشاورزی را اشغال کرده اند و به نیزار مبدل ساخته اند.

از این جمله هامون پوزک واشکین درنیمروز واقع اند که درحدود یکصدهزار هکتاراراضی مردم را درولسوالی کنگ از «شیله چرخ» به طرف شمال تا تحت رستم وجنوب جوین بشمول زمینهای میل کورکی وشلغمی وتپۀ طلایی در برگرفته است.

از زمانی که ایران بند کوهک را در محل انشعاب رود سیستان از هیرمند در(۱۹۵۰-۱۹۵۱)اعمارکرده است، سیلابهای بهاری رودخانه هیرمند متوجه ولایت نیمروز شده، زیرا ایرانیها درهنگام سیلاب دروازهای بند خود را پائین می کشیدند و سیلاب ها بسوی اراضی و دهات وروستاهای نیمروز سرازیر میگردید وخسارت جبران ناپذیری به مردم نیمروز بخصوص در ولسوالی کنگ وارد میشد، ده ها هزارهکتار زمین کاشته شده زیراب میرفت وهمراه با آن صدها دهکده و روستا و صدها مزرعه و باغ و هزاران خانه مردم ویران میشد و برمصیبت مردم نیمروز افزوده میرفت. مردم نیمروز از این ناحیه شکایات خود را بگوش اولیای امور می رساندند، اما دولت افغانستان به دلیل اختلاف ایران برسرتقسیم آب هیرمند نمیتوانست کاری به نفع مردم نیمروز انجام دهد.

تا اینکه درحوت ۱۳۵۱ (مارچ ۱۹۷۳) معاهده تقسیم آب هیرمند بین حکومات افغانستان وایران به امضاء رسید. برطبق این معاهده، مقدار ابی که افغانستان به ایران تحویل میدهد،عبارت است از ۲۲ مترمکعب در ثانیه حقابه براساس نظر کمیسیون بیطرف مصب رود هلمند در ۱۹۵۰به اضافۀ ۴متر مکعب اب در ثانیه بر اساس حسن نیت وبرادری از طرف پادشاه وقت افغانستان.یعنی مجموعا ۲۶ مترمکعب فی ثانیه . اما ایران به این حقابه خود از رودهیرمند قناعت نکرده وبا نصب بیشتر از صد پایه واترپمپ 24 انچه در محدوده مرز آبی مشترک؛ احداث چهار چاه نیمه که هر کدام از۸۰۰ تا۹۰۰ میلیون مترمکعب آب ظرفیت دارند ؛ وکشیدن آب هیلمند توسط کانال "جریکه" به این چاه نیمه ها وسپس آنرا با لولوهای ۴۴ انچه به شهرزاهدان واقع در ۲۰۰ کیلومتری جنوب زابل انتقال میدهد و بمردم زاهدان میفروشد، طبیعی است که آبی باقی نمی ماند تا به هامون برسد.علاوه برآن ایران دهانه بسیاری از کانالهای خود را که از رودمشترک آب میگیرند عریض وعمیق ساخته تا آب بیشتری از رودخانه مشترک بسوی ایران بکشد.

با درنظرداشت این گونه اقدامات ایرانیها است که حکومت افغانستان در صدد عمران منطقه نیمروز افتاد و برای اولین بار در دوره جمهوریت شهید داودخان درسال 1355کار بند آبگردان کمالخان آغاز گردید ودرحدود چهل فیصد کار آن پیش رفته بود که ناگاه صاعقه کودتای ثور1357 برسرکشور فرود آمد و نا امنی سراسر کشور را فرا گرفت و در نتیجه تمام تجهیزات بند کمالخان از سوی دشمنان آبادی وطن بغارت رفت وامید مردم نیمروز به یاس مبدل گشت.

- مردم نیمروز35سال دیگر زانوی غم در بغل گرفتند و انتظار کشیدند تا دولتی روی کار آید که این بند را به کمال برساند. اتفاقاً در ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱حادثه ناگواری درامریکا رخداد که بن لادن رهبرالقاعده مقیم افغانستان مظنون اصلی این حادثه قلمداد شد وچون طالبان از سپردن بن لادن به امریکا انکارکردند ، امریکا با ائتلافی از ۴۰ کشورجهان برافغانستان حمله نمود ونظام طالبانی را ساقط و بجای آن نظام جمهوری را مستقر ساخت. همزمان با آن سیل کمک های جامعه جهانی برای باز سازی افغانستان سرازیر شد. اما ازاین کمکها خیری به مردم نیمروز نرسید. بعد از داد وفریاد مردم نیمروزسرانجام در سال ۲۰۱۱ خبرکار اکمال بندکمال بایک شرکت تاجیکی بگوش مردم نیمروز رسید، اما این شرکت که از کفایت لازم برخوردار نبود، کار بند را بطورکج دار ومریز ادامه داد تا اینکه دولت مجبورشد درسال 2017 ادامه کار بند را به یک شرکت ساختمانی ترکی بپسارد واین شرکت توانست مطابق تعهد خود کار بندکمال خان را تکمیل و آغاز آب گیری بند را دراخیر سال ۲۰۲۰ اعلام کند.

این بندکه قراراست توسط رئیس جمهور داکتراشرف غنی افتتاح گردد، یکی ازآروزهای دیرینه مردم نیمروزرا برآورده می سازد. مردم نیمروز این اقدام وطن پرستانه دولت را بدیده قدرمی نگرند واز دل وجان آنرا استقبال میکنند وحاضراند برای صیانت وحراست این بند ازجان مایه بگذارند؛ چرا که این بند ضامن سعادت مردم نیمروز وفرزندان شان است.

- حال که ستاره اقبال مردم نیمروز دوباره طلوع نموده و این بند برای کنترول سیلابهای هیرمند درولایت نیمروز درنزدیکی قریه بندرکمالخان اکمال شده است، با اطمینان میتوان گفت که نیمروز بار دیگر به گدام غله آسیا مبدل خواهد شد. باردیگرشهر زرنج شکوه وعظمت پارینه خود را بدست خواهد آورد. باردیگرآب در نهرهای زرکن وزورکن جاری خواهدشد، باردیگردشتهای تراکو، دشت گودزره، ساروتار، قلعه فتح، چهل برج وامیران تا خاشرود وچخانسور واز آنجا تا پوست گاو وزیارت خواجه سیاه پوش، تحت آبیاری قرارخواهند گرفت. و بار دیگرمیلیونها جریب زمین حاصلخیز ولسوالی کنگ ومیل کورکی وشلغمی از تسلط اشکین وهامون پوزک خارج خواهند شد وبه صاحبان اصلی شان تعلق خواهند گرفت. ودوباره مردم نیمروز روی خوشبختی وسعادت را خواهند دید؛ و خوشبخت خواهند بود بشرطی که بندکمال خان وجود داشته باشد، وجود بندکمال خان بسته به اتحاد ویک دلی مردم شما زحمت کش نیمروز است.

مردم نیمروز باید بدانند که سعادت وخوشبختی فرزندان شان وابسته به وجود این بند است. این بند برای نجات مردم نیمروز ازفقرو بدبختی وبیکاری و آوراه گی اعمارشده است. این بند برای وارد کردن تغییرات ژرف در زندگی مردم نیمروز و رشد اجتماعی واقتصادی و دریک کلام برای خوشبختی مردم ما اعمارشده است. مردم نیمروز باید برای حفط ونگهداری آن ازسروجان خود بگذرند و نیروهای دلیر محافظت این بند را حمایت کنند و به هیچ دشمنی اجازه ندهند که دست تخریب و ویرانی بسوی آن دراز نماید.

- مردم نیمروز از رئیس جمهوراشرف غنی که به هیچ وجه حاضرنشد در بدل کیسه های پول، کار این بند را به تعویق اندازد، شکرگزارمی باشند و همچنان از کارگران وانجنیران ونیروهای امنیتی این بند سپاسگزاری میکنند و این شاهکار تولید و رشد اقتصادی واجتماعی را بچشم قدر وامتنان می نگرند وآن را محک وطن دوستی دولتمردان صادق کشور بشمارمی آورند.

زنده باد افغانستان!

پاینده باد وحدت ملی مردم افغانستان!

پآیان 19/3 /2021