راه راست است راه امــن و ارتقا     خواستگارند هـــر مسلمان از خدا

ورد می خــوانند به لسان عرب     نیست مفهــوم بهر شان این مدعی

خواستگار راه نیکمـــــردان بوند     آنکه معمـــورند زنعمــــت در رفا

بر حذر دارنــــــد زراه کجـروان      چونکه مغضوب اند ز اعمال خطا

روشنست از بهرانسان این دوراه       گر رهــــــا یابند ز تفتین و ریــــا

نعمـــت حق دانش و عقل و خرد      است بهــــر زیست انسان پر بهـا

شـــرف وعزو وقــــار و راستی     با صـــداقت زیستن در هـــر کجا

همنوایی همــــدلی صلح و صفا       بهتــــرین نعمــــــت بود بهــر بقا

خلق انســــــانی و مهر و عاطفه       مظهر عشــق است و رسـم انبیا

هر کجا آســــایش و رفعــت بود       اســــت آنجا نعمــــت و لطف خدا

لیـــــــک مغضوبند قوم بی خرد       بــــا فساد و حیـــله و مکر و دغا

کینه و بغض و عــداوت دشمنی      خواست ابلیس است ووصف اشقیا

دزدی وغارتگری جنگ و ستیز       قهـــــر یــــزدان اسـت راه ناروا

احتکار و رشوه وهــــم اختلاس       منبـــــع فقــــر اند و رنج و ابتلا

وای بر آنها کز صراط مستقیم       افتــــــادند در طــــــــریق ماجرا

فتنه انـــــگیزند بــــــا نام جهاد         ملــــــت افغــــــان اسیــر دام ها

گشته اند مغضوب رب العالمین       با جهـــــــالت میــروند راه خطا

راه راست خواهند زدرگاه خدا           در صـــــلات پنجــکانه دردعا

یکقدم نگذاشته اند درراه راست     سالهـــــا شد می گدازنـــد ازجفا

مردم نــــادان بری روی زمین       طعمـــــه جعل اند و تفتین و ریا