بازی کثیف !

 

بازی کثیف امریکایی در افغانستانخاتمه نیافته و به شکل دورانی آغاز وانجام ان یکی با دیگری پیوند داده میشود ، این دور تسلسل باطل بیش از ۴۰ سال است که ادامه دارد .

هنوز سه ماهگی شکست و خروج ذلت بارش از افغانستان تکمیل نشده که باز همان مهره های زنگ زده را در مدار دور تسلسل باطل به چرخش وا میدارد ، شعارهای تشویقی این بازی مانند خود بازی تکرار مکرراتیست که خود آفریده، خود بکار بسته و بخاطر دوام بازی چهل ساله اش انرا گاهی از صحنه میراند و باری عمل لغوش را از سر میگیرد .

چندین سال است که مطبوعات جهان و داخل کشور به شمول تحلیلگران داخلی وخارجی از انتقال تروریستهای داعش از سوریه وعراق در مناطق کوهستانی قطغن زمین بخصوص منطقه خوستک که مردم را از منازل شان میرانند و خود باخانواده های شان در انجا جابجا میشوند سخن مرانند ، این جا بجایی در امتداد آمو و پنج گسترش داده شده است .

دو هفته قبل بستگان جمعیت اسلامی و شورای نظار در پای برج ایفل در پاریس اعلان کردند که " ماهم از طالبان انتقام میگیریم داعش هم ، ما هم خراسان میخواهیم داعش هم ، مقاومت افغانستان متشکل از تاجکهاست و داعش هم در مناطق تاجک نشین فعال اند پس چرا داعش را برسمیت نشناسیم ؟ " . یعنی چرا یکجا با داعش در بر افروزی جنگ نیابتی دیگر همدست نشویم . آغای محقق هم در یک مصاحبه گفت اگر خواهشات شان در نظر گرفته نشود راهی جز همراهی با داعش ندارند . این آغا خونهای شهدای هم مذهبش در کندز و کندهار بوسیله داعش را در بدل احیای مجددخودش و دارایی هایش به فر اموشی میسپارد .

در جریان همین آواها وتهدید ها وزارت عدلیه امریکا مجوز قانونی تاسبس دفتر به اصطلاح مقاومت را در امریکا صادر کرد .

مساعی کثیف امریکا علیه مردم افغانستان ادامه دارد ، انجماد پولهای مردم محتاج و گرسنه افغانستان ، فشار های تبلیغاتی برای خروج تحصیلکرده هااز کشور در کنار گروهی از فساد پیشگان‌و حتی فاسد اخلاقان از کشور برای ریزرف کثافت کاری های بعدی یکجا با ترتیبات آغاز یک جنگ به اصطلاح خود شان‌ داخلی با برسمیت شناسی به اصطلاح مقاومت صراحت افتابی مداخله مجدد امریکا در کشور است .

مهره های دیگر سائیده شده چرخ استخباراتی امریکا در ترکیه اعلام موجودیت کردند که نمیتوان نسبت حمایت امریکا از ایشان بی باور بود .

این سیاستگذاری و تداوم انرا خلیلزاد بی پرده بیان‌کرد که " امریکا هنوز کارهای نا تمام در افغانستان دارد " ، بدون شک که یاران‌و دستیاران فاسد بیست ساله اش ابزار این تداوم میباشد و برای بسیج و احیای ان ها برای کارهای ناتمامش از انها کار میگیرد .

به گفته شاعر

شعار صلح فرنگی علامت جنگ است

شراب شیشه اش از خون ادمی رنگ است