همسايه شرقي فشار مي آورد

١ ـ بندش كاروان مواد غذايي هندي براي كمك به مردم افغانستان در خاك همسايه شرقي:

چه عجب !

برايم تعجب آور نيست كه از سال هاي ١٩٦٨ كه همسايه شرقي اولين بار ترانزيت را مانند يك وسيله فشار سياسي وارد كرد و عكس العمل شديد محمد داود صدراعظم آنوقت را در قبال داشت و روابط تيره افغانستان را با اين كشور پايه گذاشت .

٠٠٠٠٠

هندوستان كمك هاي بشر دوستانه خود را با موافقه همسايه شرقي براي كمك مردم افغانستان گسيل داشت ، ولي اين محموله بزرگ مواد غذايي به علت هاي در خاك اين همسايه دلسوز ما گير مانده و اجازه حركت برايش داده نمي شود.

اين در زمان صورت مي گيرد كه مردم افغانستان به چنين كمك هاي نياز دارد.

نكته جالب:

١- هند به صد ها هزار تن به مردم افغانستان كمك رساني مي كند

٢ - همسايه شرقي به صد ها هزار تن به قيمت هاي بلند صادر مي كند و بفروش مي رساند؛ هند كافر است و همسايه مسلمان و هزاران كالا هاي مختلف و ارز و اسعار را بصورت قاچاق داخل كشورش مي سازد

به دربار خدا حيرانم

چه هندو هوشيار

وچه مسلمان نماي كم هوش و حريص

٠٠٠٠٠٠٠

علل:

١- همسايه شرقي در اين اواخر يكي از بزرگترين كشور صادر كننده به افغانستان مبدل شده أست و تمامي كالا هاي نازل اين كشور به قيمت هاي بلند كه خود تعين مي كنند بفروس مي رسد

اين كشور هراس از اين دارد كه ورود كالا هاي هندي به بازار افغانستان واردات مواد غذايي از اين كشور كاهش قابل ملاحظه مي يابد كه اينكار شدني و حتمي است و تشكل قيم از دست تجار اين كشور در افغانستان بيرون مي رود.

افغانستان هيچگاهي در اين سطح نزول نكرده بود كه قيمت بازار افغانستان از جانب تجار همسايه شرقي معين شود

٠٠٠٠

٢- همسايه شرقي در خالي كردن بازار هاي افغانستان نقش اولي دارد.

واي بر ما كه نمي دانيم.

٠٠٠٠٠

٣-- همسايه شرقي مانند هميشه خواست هاي پنهان و پيدايي دارد كه تعداد آنرا مي دانيم و تعداد ديگر آن در شكم استخبارات اين كشور است ، همسايه مي خواهد همان خواست هاي پنهان را براي افغانستان بازگو كند.

٠٠٠٠٠٠٠

٤- براي اين كشور مهم نيست كه در افغانستان كي بر قدرت است ، امارت، جمهوريت، دموكرات ها، اسلاميست ها، سلطنت و يا كي

اين كشور در هر زمان ترانزيت را مانند يك وسيله فشار سياسي بر افغانستان وارد آورده است و ضربات كوبنده را بر پيكر اقتصاد كشور ما زده است اينكه دولت ما نمي داند حرف ديگريست.

قرار مطالعات ماركيت واچ تا هنوز به اندازه يك مليارد دالر( يك بليون دالر) خساره به تجار كشور از سال ١٩٦٨ ميلادي به اينطرف از طريق فشار ترانزيتي اين كشور متوجه ما شده است، دولتمردان نمي داند !؟

٠٠٠٠٠

چرا چنين مي كند؟

١- تعداد دانشمندان آنرا مربوط به رسميت شناسي سرحدات موجود مي خوانند

ولي؛

٢- من به فكر رسيده ام كه حالا اين سرحد براي اين كشور ايستراتيژيك نيست ، هدف چيزي ديگريست:

اهداف همسايه شرقي:

كنفدريشن شدن افغانستان و بدان وسيله:

- دولت دنباله رو

-دهليز براي رسيدن به آسياي ميانه

- ختم نفوذ و ساحه حياتي هند

- و تشكيل قمر سياسي جغرافيايي براي اين كشور

ولي؛

ههههههه چه مي دانم بسياري تلاش كردند و آمدند و رفتند.

ولي نشد

٠٠٠٠٠٠٠

نتيجه:

١- براي همسايه شرقي تيوري فقر سازي همسايه به اوج قدرت خود باقيست و از هر وسيله و در هر زمان از آن بر عليه افغانستان استفاده مي برد.

٢-افغانستان در استراتيژي اين كشور مانند كنفيدريشن تعريف شده است ، يعني كشور مستقل وابسته به اين كشور

٣- اين كشور بي پرده اهداف خود را مي گويد و عمل مي كند

٤- از خاموشي نفرت انگيز قدرت هاي منطقه و جهان استفاده بالاي را مي برد

٠٠٠٠٠

نكته كليدي:

با اين كشور بايد سياست كرد و عمل سياسي را بكار بست، چيزي را كه در سي سال آنرا از دست داده ايم

از ما نمي شود

بايد در هر واگذاري چيزي را بدست إورد

خط هاي قرمز منافع ملي معين شود و روي آن هيچ معامله انجام نشود

٠٠٠٠٠٠٠

مي دانيم ملي بودن خيلي دشوار است ولي ناممكن نيست

امتحان كنيد، اگر شما نتوانستيد ديگران مي آيند و آنرا انجام خواهند داد

باور كنيد مي آيند نه كفن كش هاي قديم بل مردان سرزده از دل درد و اندوه

٠٠٠٠٠٠

استاد مسعود

عشق آباد

چهارشنبه

٧ جدي

ساعت؛ ٢:٢٣