قزاقستان در رقابت تجارتي در افغانستان

سوم جدي سال ١٤٠٠ خورشيدي كابل مهماندار دوستان خوب قزافي بودند.قزاقستان اينبار هيات بلند پايه را برهبري وزير تجارت اين كشور به كابل فرستاد ، قزاقستاني ها براي مذاكره روي چگونگي تجارت كشور وارد شدند كه حركات سياسي را نيز با در نظر داشت حركات سياسي منطقه پي مي گرفتند، گرچه ظاهرا هيچ حرف سياسي به ميان كشيده نشد، نه از برسميت شناسي و نه از حكومت فراگير و نه نشست هاي مطبوعاتي جنجال بر انگيز.

٠٠٠٠٠٠٠

روابط تجاري ما با قزاقستان:

خصوصيات تجاري بين دو كشور:

١- افغانستان براي قزاقستان يك بازار متوسط صادراتي اين كشور به شمار مي رود

٢- قزاقستان براي افغانستان يك كشور مهم الترنتيف وارداتي مواد غذايي به عوض همسايه شرقي پنداشته مي شود.

٠٠٠٠٠٠٠٠

نسبت تجارت قزاقستان و افغانستان:

نسبت تجارت بين دو كشور براي ما منفي و براي قزاقستان بالا تر از مساعد است

به اين معني كه:

١-  واردات افغانستان از قزاقستان در حدود بالاتر از ٦٥٠ مليون دالر است ( ارقام نسبت تحولات اخير داده نشده و صرف تكيه بر حرف رييس اطاق هاي تجارت كابل مي كنيم)

٢-  صادرات كشور ما به قزاقستان در حدود بالاتر از ١،٥ مليون دالر مي باشد( منبع: منبع ياد شده بالايي)

٠٠٠٠٠

مزيت تجاري:

يك تناسب بسيار جالب وجود دارد

افغانستان:

١-واردات از قزاقستان بالاتر از٦٥٠ مليون دالر

٢- صادرات به قزاقستان بالاتر از ١،٥ مليون دالر

نسبت تجارتي يا ترم اف ترد افغانستان با قزاقستان = ٠،٠٠٢٣ است.

٠٠٠٠٠٠٠

با وجود تفاوت بسيار ميان واردات و صادرات از ديد عوضي شدن اين كشور با كشور همسايه شرقي ، مزيت خود را بوجود مي آورد و تفاوت قيمت ها هم بهتر است

٠٠٠٠٠

هيات قزاقستان براي افغانستان پيشنهاد باز كردن نماينده گي بانكي خود را نمود كه تا هنوز هيچ همسايه به اين كار دست نزده است

اين امر مي تواند:

١- نكته مثبت:

- سهولت پرداخت را انجام دهد و بندش تجارت

با قزاقستان را از ميان بردارد

٢- نكته منفي:

- باور هاي اقتصاد تجاري و توليدي را از بانك ها كاهش قابل ملاحظه دهد كه جبران آن مشكل خواهد بود و شايد هم دشواري هاي مانند آرين بانك ايراني در كابل ايجاد گردد.

٠٠٠٠٠٠

رقابت

همسايه شرقي، ايران و آسياي ميانه:

اين حركت ها رقابت بسيار شديد ميان:

همسايه شرقي:

١- همسايه شرقي با داشتن نزديك به چهار مليارد دالر دوران تجارتي، رسمي و قاچاق

ايران:

٢- ايران با داشتن از ٢،٥ الي ٣،٥ مليارد دار دوران تجارتي

رسمي و قاچاق

با كشور هاي آسياي ميانه:

١-ازبكستان تا هنوز انتشار و با حرف زده نشده ولي اين كشور فعال شده و در واردات كچالو، پياز و ميوه بازار ها را تشكيل داده و بازار كالا هاي صنعتي نيز خوب أست

٢- تركمنستان با تناسب ١ و ٣٨

٣- با تاجكسنان مسدود

٤- با قرقيزستان صفر

٥- با قزاقستان ٠،٠٠٢٣

كه رقم هاي كوچك را مي دهند مي باشد

٠٠٠٠٠٠

تا هنوز كشور هاي آسياي ميانه آنچه كه بايد در بإزار افغانستان مي بودند حضور ندارند

علت آن :

١- هم غير قابل پيشبيني بودن باز ار ها از يكسو

٢ - تعاملات سياسي چه در دوره جمهوريت و چه مغلق بودن اين تعاملات در دوره امارت

٠٠٠٠٠٠٠٠

نتيجه:

كشورهاي آسياي ميانه را بايد در دوران تجاري افغانستان فعال كرد و يك رقابت سالم را ميان آنان مديريت نمود

چرا؟

بايد روي ايجاد مزيت نسبي تجاري و توليدي كار كرد، اين امكان وجود دارد.

٠٠٠٠٠٠٠٠

نكته كليدي:

با گسترش روابط اقتصادي با كشور هاي آسياي ميانه مي توان موقف انحصاري را از همسايه شرقي برطرف كرد و روابط عادي و متوازن را با اين كشور برقرار نمود .

اين امر مي تواند وابستگي اقتصادي را خاتمه دهد و روابط سياسي را نيز در حد معقول آن تنظيم نمايد

٠٠٠٠٠

استاد مسعود

عشق آباد

پنجشنبه ٨جدي

ساعت : ١٢:٥٩