كمك ١،٥ ملياردي سازمان ملل متحد براي افغانستان

اخيرا سازمان ملل متحد تصميم اتخاذ كرد كه براي جلوگيري از فاجعه انساني در افغانستان مبلغ ١،٥ مليارد دالر را كمك رساني كند ،

١- نكته:

١-١ آيا اين كمك ها ، بازهم روي وعده ها استوار خواهد شد يا واقعا بوقوع خواهد پيوست.؟

٢- ١- اين وعده واقعا بشري اند يا بر اساس قاعده فشار سياسي استوار اند؟

٣- ١ اين كمك ها بر اساس تخصيص بشر دوستانه صورت مي گيرد و يا بر أساس حلقه هاي سرخ و سبز استراتيژيكي كشور ها در افغانستان تعريف شده اند.؟

٤- ١ دولت افغانستان در اين كمك رساني شريك اند و يا حنا اجازه ديده باني را نيز ندارند.؟

پاسخ به اين پرسش ها مي تواند راهكار هاي منفي و يا مثبت را در قبال داشته باشد.

٢- علت هاي پرسش:

١- ٢ تا هنوز همه كمك ها براي تشويق دولت افغانستان براي ايجاد دولت فراگير بر اساس وعده ها استوار شده است.

٢- ٢ لجاجت هاي سياسي چه در سطح جهاني در مقابل افغانستان و از افغانستان در مقابل جهان منحيث يك عمل سياسي پنداشته شده كه خلاف اصول سياست است ، حوصله سياسي چيزي ديگريست كه در مذاكرات سياسي اصل أست و لجاجت كه معني هيچ چيز پذيرفتني نيست ، يك امر خلاف سياست و كم فهمي سياسي را نشان مي دهد

٠٠٠٠٠٠

٣- ٢ شايد در مسله افغانستان يك طرف لجوج باشد و حركت بسوي مثبت را لطمه زند .

٠٠٠٠٠

٣- كمك ها در عقب در هاي بسته شده توسط زنجير تعامل سياسي:

كمك ها و پول هاي مسدود شده نسبت تيره گي عامل سياسي ، گره خورده است

چرا كمك ها بسيار براي افغانستان مهم أست؟

٣-١ افغانستان از سه عامل توليد ، سرمايه را مانند عامل مهم و استراتيژيكي مي داند و در پي تهيه آن است

٣-٢ افغانستان فاقد سرمايه كافي در اين مورد است و بايد سرمايه را از بيرون وارد كند

٣-٣ ورود سرمايه از بيرون بداخل كشور در اين اواخر به صفر تقرب نموده أست

٣-٤ فرار سرمايه نقدي به بالا ترين حد آن رسيده است

٣-٥ قاچاق ارز با وجود خلاي ارزي فاجعه بار شده و بازار پولي كشور را مي بلعد.

٣-٦ بانك ها ميرود مهتابي مقاومت را از دست دهند.

٤- در صورت تعامل سياسي :

٤-١در تعامل سياسي مذاكره مطرح است

٤-٢پيشتر از مذاكره مسامحه مطرح است كه پيش زمينه هاي مذاكره مي باشد

٤-٣در مذاكره تعامل سياسي مي تواند:

برد - برد

باخت - باخت

برد - باخت

باخت -برد

تعامل سياسي بر يكي از گفته شده بالا انگشت مي گذارد و حركت مي كند

٥- در سياست امروزي حذف كردن مردود است:

گرچه در تعداد موارد حذف بوقوع پيوسته است ولي نتيجه برگشت در نكته اولي داشته و زمان زيادي از دست رفته است

٠٠٠٠٠٠٠

٦- نتيجه براي افغانستان سياست پا فشاري بر نكته ها

پيشنهاد شده از جانب افغانستان و جهان:

منفي است:

١-٦سطح فقر ٩٧ فيصد

٢-٦ كاهش ارزش پولي به انداره ٢٠ افغاني في دالر و در گذشته نزديك ٥٦ افغاني في دالر

٣-٦ ايجاد اوليگوپول بازار پول و خنثي شدن سياست هاي پولي بانك مركزي

٤-٦ افزايش قيم از ٧٥ فيصد تا صد فيصد

٥-٦ كاهش ارزش هاي داراي ثابت تا ٥٠ درصد

٦-٦ توقف ٧٠٠٠ پروژه با ١،٥ مليون كارگر بصورت مستقيم و يا غير مستقيم

٧-٦ توقف ٥٠٠٠ فابريكه

٨-٦ كاهش واردات از ٥٠ تا ٧٥ درصد

٩-٦ بيكار شدن ٣٥٠ نفر كارگر صنعتي

١٠-٦ راكد شدن ٣،٥ مليارد دوران تجاري سكتور خصوصي كه اكثرا راه بيرون شدن را براي جلوگيري از مصارف فرصتي در پيش گرفتند.

٠٠٠٠٠٠٠

١١-٦ كوچيدن ١٣ فيصد كارگران زراعتي از دهات به شهر ها

و

٧- نتيجه كلي:

١- ٧فروپاشيده گي اقتصادي

٢- ٧ فقر تا سرحد فاجعه انساني

٨-راهكار ها:

١- جلوگيري از فرو پاشيده گي اقتصادي ؛

١-١ تعامل سياسي برد - برد را بكار گيريد ، اين امر بسته به ديد طرف مقابل است براي اينكه سرمايه بدست آنهاست و طرف افغانستان گذشت هاي در مورد انجام دهد ، در صورت

چنين امر ؛

- آزاد شدن ٩،٥ مليارد دالر كه ٢،٥ مليارد آن به سكتور خصوصي تعلق دارد و باقيمانده پشتوانه پولي كشور است

- آزاد شدن ١،٨ مليارد دالر كه در صندوق كمك هاي جهان له افغانستان آ آر تي اف است

- آزاد شدن و در حركت آمدن ٨ مليارد دالر كه براي ٧٠٠٠ پروژه از جانب بانك جهاني تمويل مي شود

١- حركت ١،٢٥ مليارد دالر كه اروپا پيشقدم شد و رهبري آنرا سازمان ملل متحد دارد و ٦٥٠ مليون دالر آنرا تنها المان مي پردازد

- ٨ مليارد دالر كمك هاي كه اخيرا سازمان ملل و شوراي امنيت ملل متحد به تصويب رسانيد

٠٠٠٠٠٠٠

- بسته هاي كمكي صندوق وجهي به اندازه ٣٥٠ مليون دالر

٢- حالا تعامل سياسي باخت باخت يا آگاهانه و با غير آگاهانه در حركت أست

ولي:

در اين مورديعني سياست باخت باخت:

در اين مورد مهم ترين حرف:

١- جهان برنده است براي اينكه فشار وارد مي كند

٢- طرف افغانستان برنده أست براي اينكه مقاومت مي كند

٣- منطقه برنده أست براي اينكه اوضاع را به بن بست آورده است

٤- مردم بازنده است براي اينكه باج مي دهند، مردم افغانستا سال هاي سال است كه زير چكمه هاي سياست هاي منطقوي و بين المللي قرباني مي دهند

نفرين من بر سياست هاي دماگوژي ملي، منطقوي و جهاني

٩- ولي بيرون شدن از فاجعه فقر:

در اين مورد دو عامل خارجي و داخلي راهكار هاي را بايد پيشه كنند:

١-٩ دولت:

- دولت با داشته خود حركات را انجام دهد، ٦٠ مليارد افغاني كماكان حد اقل مي تواند جان اطفال را نجات دهد و به آنان كمك كند

٢-٩ جهان:

- جهان در قبال جلوگيري از فاجعه انساني سياست را با دولت مي توانند ادامه دهند ولي با مردم چنيني نبايد كرد

كمك هاي بشري سواي حرف هاي بالا أست مسله انسان هاي در حال فنا شدن اند ، اين يك وظيفه انساني و بشري است

بسيج همه براي جلوگيري از فاجعه ، برايم مهم نيست كيست ، برايم مهم است چه كاري براي بيرون از گرداب فقر براي ما انجام داده مي دهد

٠٠٠

استاد مسعود

١٤ جدي

پنجشنبه

ساعت : ٣:٣٣