كشور هاي مشترك المنافع در قزاقستان

بزرگترين كشور يوريشيا بعد از روسيه شاهد تظاهرات گسترده كه بعد ها به خشونت گراييد بود ، شهر هاي آستانه و الماتا تعداد بيشتري را به جاده ها كشانيد و قيمت بلند گاز بهانه خوبي بود براي بلند نمودن صدا چه خوب و با چه بد.

١- اينبار چرا قزاقستان:

روز هاي پيش ما وشما روي اين مسله تاكيد داشتيم كه حركات غرب بخصوص آمريكا نشانه هاي از تكرار تجربه بهار سبز عربي كه شرق ميانه ايجاد شد و نتايج خونين و سرنگوني بزرگترين كشور هاي شرق ميانه را به نمايش گذاشت، در آسياي ميانه است.

اين حركات در آسياي ميانه قبلا نيز در تاجيكستان ، ازبيكستان ، قرقيزستان صورت گرفته بود ولي بشكل ديگري آن، حتا روسيه خود بعد از فروپاشي شوروي در معرض فروپاشي قرار داده شد، جنگ هاي چچن و ناآرامي هاي قفقازيه و نشانه حركات ضد مركزيت تاتارستان ، و نمونه از اين قبيل حرف ها بود.

٢- تكرار ضربه ها ناك اوتي:

بايدن كه مبتكر و يكي از سرسخت ترين دنباله روان سياست ، براندازي از طريق خيزش دادن اين چنيني است ، تجربه بزرگ از شرق ميانه دارد كه بزرگترين نيرو هاي ضد غرب را بزانو درآورد و عراق، لبيا، تونس ، سوريه، مصر را علنا توهين كرد و بهار سبز براي آنان چنان خزان آفريد كه تا هنوز در ميان برگ هاي زرد آن جز فقر و بي ثباتي اجتماعي و سياسي و وابستگي شديد به كشور هاي ديگري چون ايران و روسيه و ايتاليا چيزي ديگري نمي يابند

٣- آهنين ساختن قوت ها :

جنگ سرد دوم به گونه مسابقات تسليحاتي آغاز گرديد، روس ها در حركات توليدي راكتي پيشي گرفتند ، اس ٤٠٠ بازار هاي دنيا را درنورديد، و روس ها اس ٥٠٠ را مانند معما نگهداري مي كنند.

امريكا بودجه ٧٦٤ مليارد دالري را براي قوت هايش تصويب كرد در حاليكه روس ها كمي بلند از ٦٤ مليارد بسنده نمود ؛ ولي چين گام هاي آمريكا را تعقيب كرد و بودجه بالا تر از ٢٤٣ مليارد دالر را در خورد قوت هايش داد.

٤- انتقام كشي در پي انتقام كشي:

آمريكا از شكست در افغانستان نگران و عصبي است و تعداد از سرداران جنگ آمريكا آنرا يك توهين آشكار به كشور خود مي دانند.

آمريكا منطقه را در اين امر زياده مقصر مي داند

- روسيه انتقام كش از شكست در افغانستان كه با كمك آمريكا صورت گرفت.

- چين در تلاش رسيدن به قدرت اول جهاني.

- هند در انتظار منافع ملي در هر شرايط

- ايران دشمن علني آمريكا و صادر كننده انقلاب اسلامي

- پاكستان داراي سياست هاي دو گونه و بازيگر و مدير بحران چهل ساله افغانستان

و از اينرو آمريكا نمي تواند به گوشه بخزد و آرام كند ، مي خواهد براي اين ها حرف هاي را به ميان كشد و منافع ملي آنان را به مسخره گي ترسيم كند.

٥- اتفاق قدرت هاي بزرگ كه با هم نجنگيم:

بعد از اوكرايين كه بايدن پوتين را به عكس العمل واداشت و اروپا نگراني خود را نشان دادند، كشور هاي بزرگ دارنده نيرو هاي اتمي نشستند و همه گفتند جنگ اتمي برنده ندارد.

قرار است گفتگو هاي بزرگ ميان روسيه و آمريكا صورت گيرد

يكي از آله هاي فشار در اين مذاكرات مي تواند وضع قزاقستان باشد.

٦- موقعيت استراتيژيك قزاقستان:

قزاقستان از ديد جيو استراتيژيكي با بزرگترين هاي جهان چون روسيه و چين همسرحد أست و با هردو در سازمان شانگهاي همنشين

الف - ديد غرب:

نكته مثبت از ديد غربي ها:

در اساسي ترين نكته دست انداخته أست كه مي تواند بر دو كشور حريف تاثيرات داشته باشد

ب - نكته منفي:

روسيه و چين هيچگاهي اجازه نمي دهند كه وضع از كنترول خارج شود، بر عكس اين حركات فشرده گي را ميان آنان روسيه و چين و قزاقستان افزايش داد

٧ -حركت دسته جمعي و مشترك :

روس ها برهبري پوتين تنها به كمك نشتافت بل قوت هاي حافظ صلح از روسيه، تاجكستان، ازبيكستان، ازمنستان،بيلا روس و آدربايجان تشكيل داد و وارد قزاقستان شدند

اين اولين تجربه كار مشترك اين كشور هاي متحد در بر اندازي چنين حرف هاي بد أست

اين كشور ها در حقيقت نشان دادند كه در هر گونه شرايط با هم اند.

٨- بهار سبز كهنه شده براي غرب ضرور است تا به تيوري تابستان سرد اقدام كند:

٨-١بهار سبز عربي براي كشور هاي اسلامي خوشايند نبود، با وجوديكه رهبران سنتي و دايمي را انتخاب كردند كه خلاف اصل دموكراسي بود ولي وقايع بعدي نشان داد كه اين جوامع در پختگي سياسي نرسيده اند و يا گذاشته نشده اند

٨-٢ قزاقستان نشان داد كه تيوري كهنه أست و مانند يك انديشه كلاسيك در كتاب هاي تاريخ بايد خواندش

٨-٣ براي كشيدن انتقام و يا سرنگوني نظامي تيوري نابستان سرد ضرور است كه قاعده هاي آنرا از نو بايد ريخت.

٩ - تبليغ بيشتر از اصل:

در مورد قزاقستان تبليغات گسترده شكل گرفت و هردو طرف از آن سود بردند

٩-١ آيا در گذشته چنين حركت در برابر قصر رياست جمهوري صورت گرفته بود؟

بلي ، انتخابات رياست جمهوري امريكا و تسخير قصر سفيد چنين شد باكمي مدني تر از اين

براي روز سوگند ٢٠٠٠٠ سرباز امنيت را گرفتند و ترامپ در مقابل أن عكس العمل به تيپ خودش گرفت.

٩-٢ در افغانستان جمهوريتي نيز دو سوگند از جانب دو رييس جمهور در حاليكه يك ديوار ميان آنان بود صورت گرفت ههههههههه ما از كسي كم نيستم

١٠ -حرف كوتاه براي افغانستان:

قزاقستان براي افغانستان الترنتيف تهيه مواد غذايي بخصوص آرد أست كه بازار هاي افغانستان را در ثبات قيم كمك كرده و موقف انحصاري همسايه شرقي را نقش بر آب مي كند.

١١- برگشت به حالت عادي:

روسيه و چين در دايره جنگ سرد دوم نمي گذارند سرحدات و كشور هاي هم پيمان آنان دچار تشنج شوند

چين در گذشته هاي نزديك دچار اين چنين حرف هاي بود ولي آمريكا صرف تبليغي بزرگ براه انداخت و بس

١٢ -كشور هاي كه با لطف غرب با چنين اوضاع مواجه شده اند:

١- روسيه

٢- چين

٣- ايران

٤-افغانستان

٥- سوريه

٦- عراق

٧- مصر

٧- تونس

٨- فلسطين

٩- تركيه

١٠- ازبيكستان

١١- تاجيكستان

١٢- قرقيزستان

١٣- برما

١٤- يمن

١٥- كيوبا

١٦- وينزيويلا

١٧- اتيوپيا

١٨-اردن

١٩- بنگاله ديش

٢٠- پانامه

و…

نتيجه:

اين همه حركات نتيجه آغاز جنگ دوم سرد جهاني است كه صرف كشور هاي اقمار اين قدرت هاي بزرگ صدمه مي بينند و بس

قدرت هاي بزرگ انتقام كشي را در كشور هاي جهان سوم و جشن هاي پيروزي را در صالون هاي رقص خويش بر پا مي دارند

استاد مسعود

شنبه

١٨ جدي

ساعت: ٢:٣١