مواضع حزب وطن در مورد تدویر کنفرانس سیاسی

با توجه به نیاز جدی همگرایی نیرو های وطندوست و ترقیخواه ٬حزب وطن مصمم است تا از هر اقدام لازم و مفید درین راستا حمایت و برای موفقیت آن تشریک مساعی نماید . ما کنفرانس سیاسی مورد نظر را گامی درین راستا ارزیابی ٬ از آن حمایت و در کار آن فعالانه اشتراک میورزیم .

ما به این باوریم که کنفرانس های سیاسی میان نیرو های وابسته به ساختار های جداگانه مراجع تصویب کننده بوده نمیتواند. درین پروسه اشتراک کننده گان مواضع و نظریات خویشرا بیان و اساس کار انرا دریافت مواضع مشترک وتفاهم روی اقدامات مشترک تشکیل میدهد ؛ لذا تعهد درین پروسه از تفاهم بر میخیزد. عدم تفاهم یکی از اطراف شرکت کننده درمورد مشخص پایان کار مشترک در عرصه های دیگر معنی شده نمیتواند. بدین جهت ما هدف ازین کنفرانس سیاسی را در یافت میکانیزم تشریک مساعی پیشنهاد نمودیم که در بحث های کمیسیون تدارک کنفرانس مذکور مورد توافق قرار گرفت .

چرا تشریک مساعی ؟

کشور در شرایط خاصی قرار دارد ٬ توطیه های پی در پی ضد آزادی ٬ ضد دموکراسی وضد حقوق مدنی و سیاسی مردم در نتیجه کار مشترک سازمانهای استخباراتی منطقه و فرامنطقه گام به گام تحقق می یابد . عقبمانده گی عمومی جامعه از یکطرف و بازیهای بغرنج توطیه گران از طرف دیگر در وضیعتی که زمینه های مساعدی زیر نام دین و اعتقادات مذهبی مردم برای تحقق آن غیر قابل انکار است ٬ پروسه مبارزه با آنرا بغرنج و زمانگیر نموده است . این وضیعت جنبش وسیع و گسترده و سریع مردم را برای تغییر بنیادی درکشور از محاسبه بیرون نموده است . برای تغییربه مبارزات دوامدار و سازمانیافته ضرورت است که قبل از همه تسخیر اذهان مردم را برای تغییر در دستور کار قرار میدهد . تجربه نشان داد که درین نبرد نمیتوان به تجارب ناکام جبهات متحد ملی که خود محصول تفکراقتدار محور راه رشد غیر سرمایه داری و دولت های دموکراسی ملی ( به تعبیر خاص تاریخی آن ) است دل بست . علاوه بر طرز نگاه نیرو های مترقی به پروسه های سیاسی و ارایه راه حلهای متفاوت به آن ٬ فاصله ها و بی اعتمادی های مدیریت شده و مدیریت شونده میان نیرو های مترقی ٬ مسله تاسیس یک حزب وسیع سراسری را از یک آرزوی نیک در نظر به میدان جنگ درونی این نیرو ها در عمل مبدل میسازد.

برای تقرب نظریاتی و تسلط بر فاصله ها و بی اعتمادی مدیریت شده به اعتماد متقابل که بر زمینه کار مشترک به شیوه کاملا دموکراتیک و آگاهانه که بصورت برگشت ناپذیر بوجود امده باشد، نیاز اساسی تلقی میگردد. لذا ما میکانیزم تشریک مساعی را پیشنهاد میداریم . این میکانیزم چه است ؟

از نظر ما سیستم غیر ساختاری روابط همکاری متقابل میان احزاب سیاسی ٬ سازمانهای اجتماعی و حلقات سیاسی است که بر محوریت منافع ملی ٬ حقوق و آزادیهای قبول شده ی مسجل در اسناد بین المللی و تساوی حقوقی زن و مرد مبارزه مینماید. درین روابط مکلفیت از تفاهم و توافق بر میخیزد . روابط ذات البینی اشتراک کننده گان توسط گروه تماس متشکل از نماینده گان با صلاحیت شان تامین میگردد .