آيا كنفرانس ها مانند كمك ها محل وعده ها است ؟

در اين روز يك نوع مسابقه كنفرانس ها ميان قدرت هاي شرق و غرب در مورد افغانستان با اشتراك افغانستان و تعداد از شخصيت هاي تحت نام جامعه مدني در گوشه هاي از دنيا داير مي گردد.

اين كنفرانس ها و نشست ها مسكو و دوحه و تهران و اسلو را نشاني كرد و كارزار تبليغات نيز فراوان طبل نواخت .

١- كنفرانس مسكو در پيشرو است :

بعد از كنفرانس اسلو حالا مسكو بازهم قدم پيش گذاشته تا در مورد افغانستان نشست را برنامه ريزي كند.

كارآيي اين كنفرانس چگونه بوده اند:

٢- از ديد جامعه مدني افغانستان:

در اوايل همه در اين فكر بودند كه اينگونه كنفرانس ها راه حل هاي را نشاني مي كند. ولي نتيجه چيزي ديگري بود.

١- ٢ در اين نشست ها موقف گيري ها هيچ تغيير نكرد

٢- ٢ با دولت افغانستان شخصيت هاي در مذاكره مي نشينند كه از ديد عملي نمي توانند هيچ تغييري را وارد آورند

٣- ٢ اجندا ها همه همان اجندا كهنه و. يك طرفه اند هبچ مشوره در مورد اجندا صورت نمي گيرد

٤- ٢ طرف جامعه مدني افغانستان در همه كنفرانس ها مشتت و پراگنده است

٥- ٢ طرف دولت با ديد هاي متفاوت و بعضا متناقض باهم جامعه مدني روبرو مي شود كه برايشان اين پراگنده بودن نظريات و هم فكر نبودن جامعه مدني آساني كار را به ميان كشيده است

٦- ٢ در اين كنفرانس ها تبارز دادن خود و ارايه ديدگاه خود اعضا برايشان مهم است ، اين امر خواست جامعه مدني كشور را به بيراهه سوق مي دهد.

٣- از ديد سازمان دهنده گان و كشور ها:

اين ديدگاه بسيار جالب است ، براي اينكه:

١- ٣ ما نمي دانيم كه اين كشور ها با چه اهداف آمده اند و در بكس هاي ديپلومات آنها كدامين اسناد خوابيده٠

٢- ٣ آنها مي دانند كه اتحاد طرف جامعه مدني افغانستان نقش آنان را خنثي مي كند و از اينرو بايد متلاشي و پراگنده تا حد ضد با يكديگر باشند.

٣- ٣ دولت افغانستان هم تعداد شان مي دانند و چند تا مشاور و مامورين كه با آنها تشريف آورده اند نمي دانند كه پشت پرده ها چه جريان دارد.

٤- پس كه( كي ) مي داند؟

١- ٤ اشخاص كليدي دولت بدون مشاورين و شايد در بين آنان يكي دوتا

٢-٤ خارجي ها همه روي اهداف واحد مي آيند و مي دانند كه چه كنند.

٣- ٤ كشور مهماندار براي خودش اهداف دارد، و در پي اهدافش سرمايه گذاري مي كند،

٥- پس؛ در اين كنفرانس ها:

١- ٥ ما نادانسته مي رويم، بيانيه هاي را ترتيب و از يكديگر مخفي مي داريم و بعد خود را تبارز مي دهيم

٢- ٥ ما در تمامي كنفرانس ها با هم درگير شده ايم و از هرگونه حرف و از چهار گوشه جهان در فشاني نموده ايم

٣- ٥ خارجي ها مي دانند چگونه در درز هاي انديشوي ما

نفوذ كنند و در ما انديشه خود را غير مستقيم زرق كنند.

٤- ٥ دولت با تعداد داشته خود اشتراك مي كند تعداد را به نمايش مي گذارد كه حرف هاي شان را مانند يك مشوره مي شنود در حاليكه پاليسي آنان قبلا ريخته شده است.

٦- دست آورد هاي كنفرانس ها:

١-٦ در هر كنفرانس تاكيد بر گذشته شده است منفي ترين پس آورد

٢- ٦ در هر كنفرانس گره ها باز نشده بل گره هاي جديد افزود شده است

٧- اصل گپ:

كنفرانس ها محل تبديل گره هاي ساده به مغلق و گره هاي مغلق به كور گره است كه براي باز كردنش نه تنها دندان بل قيچي در كار است

٨- نتيجه:

١-٨ در صورتيكه كنفرانس گره گشا نباشد ، اين نشست ها تبديل مي شود به نشست هاي تبادل نظر ها

٢- ٨ تنها مهماني گونه ديدار ها صورت مي گيرد

٣-٨ اگر احتياط نشود تبديل به محل عقده گشايي مي شود و بحران را عميق تر مي كند.

٩- هشدار:

١-٩ ديگران با برنامه مي آيند،

٢- ٩ اگر با برنامه نرويد باخت در انتظار است ، و سبد باخت هايمان سنگين تر مي شود.

از ما گفتن بود و از شما شركت كردن

استاد مسعود

عشق آباد

يكشنبه

١٠ دلو

ساعت: ١:٣١