جنگ آب و خواب آلوده گي ما

سال ٢٠٥٠ ميلادي دشوار ترين روز هاي آب براي انسان هاي زمين است، جنگ آب آغاز مي شود( سازمان بين المللي حمايه ازآب)

١- در منطقه ما افغانستان به مثابه منبع آب منطقه يكبار ديگر خطر ساز مي شود. و شايد از ٢٠٢١ تا ٢٠٥٠ ما شاهد حملات توطئه ها و برنامه هاي آبي منطقه براي ربودن آب باشيم:

جنگ آب حتمي است.

٢- افغانستان و تاجيكستان منبع آب منطقه اند و آنهم آب شرين ، افغانستان كه در پنج حوزه آبي تقسيم مي شود ، داراي پنج حوزه آبي بي صاحب اند، حركت هاي آب بدون مديريت آبي مطابق ١٢ فيصد زمين هاي زراعتي كشور از ديد اقتصاد مديريتي يكي از ناكاره ترين و غير ملي ترين مديريت ها آنهم اگر مديريتي باشد، است.

٣- منطقه را افغانستان كه سرچشمه آب منطقه بخصوص براي چهار كشور همسايه خشك ، است آبياري مي كند ولي خودش كربلا مي شود

از هيرمند گفتيم و از كنر ، درد ها كشيديم

بياييد شمال برويم از آمو از كوكچه از هري حرفي به ميان آوريم ، ببينيم شمالي ها چه مي كنند

١- هريرود:

١- ١ هريرود به اندازه ١١٢٤ كيلومتر حركت كردن و در اخير ايالت احال تركمنستان و عشق آباد را آبياري مي كند

اين دريا نيز داراي غم هاي فراوان أست

٢- ١ بند سلما بر همين دريا قد برافراشت وبا صدها كشته سربازان به ثمر رسيد ، مودي صدراعظم هرات آمد و هراتيان جشن گرفتند

ولي تا هنوز يك كاسه آب از آن استفاده نشده و عملا گذاشته نمي شود تا كانال هاي بند به زمين هاي ما برسد.

اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد و برنامه ريزي با شهامت صورت گيرد

ما هنوز هم نمي توانيم يا شهامت استفاده را از دست داده ايم.

( وزارت انرژي و آب، رياست پلان)

(سبستابن ، تركمنستان ، نيويارك)

٣-١-قسمت از اين دريا بند دوستي بين ايران و تركمنستان را با سرمايه گذاري ٤ مليارد دالر مي سازد ، اين بند نمادي از همكاري ايران و تركمنستان است ،اين بند قسمت از سرحد ايران و تركمنستان را مي سازد تغذيه مي كند، و زمين هاي زيادي را سبز كرد

با ساخت بند سلما هردو كشور بخصوص ايران واكنش هاي نشان مي داد.

در محكمه بين المللي ساز شكايت كردند؛ ولي چون افغانستان قبلا سرمايه گذاري روي بند سلما انجام داده بودند، افغانستان راست برآمد.

٤- ١بند سلما در زمان ظاهرشاه طرح و از جانب محمد داود خان وببرك كارمل تعقيب جدي گرديد، اپوزبسيون مسلح همانوقت ١٠٠ حمله مسلحانه را براي تخريب آن بكار برد، و ١٠٠ ها سرباز به خاطر نگهداشت اين بند به شهادت رسيد( منبع: كتاب سفيد وزارت خارجه)

استاد پويان استاد فاكولته ادبيات دانشگاه/ كابل نيز يكي از مدافعين بود كه در شهر هرات شهيد شد.

٥ -١ درياي هريرود نيز داخل تركمنستان مي شود و قسمت هاي اين سرزمين را سيراب مي كند. اين دريا همان درياي تجن تركمنستان است كه جنوب تركمنستان زنده گي داده است

ولي افغانستان با اين دريا چه مي كند!!!؟؟

٢- درياي مرغاب:

اين دريا بطول ٩٧٨ كيلومتر از افغانستان داخل تركمنستان مي شود.

(منبع : تركمنستان سبستابن پايروس- نيويارك)

٣ -- آموي بزرگ ، حيخون :

١- ٣درياي آمو ( جيحون) كه كتاب هاي كلاسيك آنرا اكسوس نيز گويند از پامير افغانستان و تاجيكستان سرچشمه مي گيرد و زياده تاجيكستان را سيراب مي سازد

٢-٣ اين دريا دومين دريا بعد از سير دريا در آسياي مركزي است. و تا ربختن به اورال ١٠٠٠ كيلومتر را مي پيمايد

٣-٣ آمو سرحد ميان افغانستان، ناجيكستان ، ازبيكستان را مي سازد، داخل تركمنستان مي شود و سرحد ميان ازبيكستان و تركمنستان را مي سازد و بلاخره به بحيره اورال كه ميرود خشك شود مي ريزد

٤-٣ آمو را هنوز هم در تركمنستان رود جيحون مي گويند و ولايت لباب را كه همان لب آب أست سيراب مي كند.

آمو بزرگترين منبع آبي تركمنستان است كه به اندازه ٩٥ فيصد جنوب و جنوب غربي تركمنستان را آبياري مي كند.

( همان منبع)

٤- كوكچه يا سيحون:

اگر از جيحون حرف زديد نمي شود از سيحون ( كوكچه) حرف نگفت، درياي مست و خروشان كه مستي آمو را گرفته تا آمو آرام گيرد، اين سيحون پسر خوانده جيحون است بدخشي است و سراپا شور و مستي و بهره وري

١-٤ برنامه بند برق سازي كوكچه از ٢٠ سال و شايد هم پيشتر تكميل أست و با ١،٨ مليارد دالر تكميل مي شود، با تكميل شدنش نصف واردات برق كاهش مي يابد( سالانه در حدود ٢ مليارد دالر صرفه جويي كه به همين انداره درآمد بدست مي آمد

ولي دولت ها خموش با شرمساري به كوكچه مي نگرند

گوكچه با دلسردي از خانه با جيحون يكجا مي شود تا چراغ خانه همسايه را روشن كند

٢-٤ سنجش:

اگر ١٥ سال پيش بند برق كوكچه ساختش به پايان مي رسيد كنون ما ٣٠ مليارد دالر را مانند در آمد بدست مي توانستيم بدست آريم ، كه بكار اندازي ٣٠ مليارد دالر خود درامد زا مي شد.

٣-٤ وزارت انرزي و إب به خريد جنراتور ها بزرگ اكتفا كرد و بهانه كرد كه نمي توان تا پنج سال منتظر ساخت و تكميل شدن بند باشيم ، قيمت جنراتور هاي برق كه در كابل نصب شد فوق العاده گزاف بود تا هنوز پلان كوكچه در آرشيف اين وزارت زنداني است تا هنوز كسي پيدا نشد كه بپرسيد چرا بند كوكچه ساخته نشد؟ و چرا براي يك شهر بزرگ جنراتور خريداري شد، شايد نيت خوب بود ولي هوش اقتصادي بكار نرفت

( منبع: وزارت آب و برق )

٥ - كانال قراقوم تركمنستان:

١-٥ كانال قراقوم از بزرگترين كانال هاي قرن ٢٠ در آسياي أست كه به تركمنستان از آموي بزرگ در سال ١٩٥٦ توسط شوروي ها كشيده شد و صحرا را به دشت هاي سبز مبدل كرد

٢-٥ شهر عشق آباد را نمي توان بدون اين كانال تصور كرد .

امروزكانال عشق آباد و مسير آمدنش را سيراب مي كند. فواره هاي زيبا شهر عشق آباد بوي آمو مي دهند و چه نشاط آور است

اگر از ما آمو هم از ما قهر نبود ، در آين طرف دريا چه مي شد

٦-ازبيكستان:

١-٦ ازبيك ها بيشتر از ده واترپمپ هاي ١٤-٢٤ انچه را بكار گرفته اند و آنطرف دريا زمردين شده است و تمامي حقابه را استفاده مي برند و شايد هم بيشتر

٧- ولي اينطرف:

هرسال آمو ساحل طرف افغانستان را ميخورد و طرف ما گسترش مي يابد

چون بر اساس معاهده سرحد ميان ازبيكستان و افغانستان درست وسط درياي آمو است پس هر سال با گسترش دريا به طرف ما، افغانستان قسمت از خاك خود را از دست مي دهد ، اين مسله در ولسوالي قرقين كاملا هرساله ديده مي شود

تمامي دولت ها در سكوت مرگبار فرو رفته اند.

خاك آرام آرام مي كوچد و ما بي خيال غرق در نافهمي خود ايم

٨- حقآبه هاي آمو:

در تقسيمات بين المللي آب كه در مورد آمو انجام شد،

تاجيكستان ٦٤ فيصد

افغانستان ٢٦ فيصد

ازبيكستان ٨ فيصد

تركمنستان ٢ فيصد

( اين حقابه نيز قابلت بازنگري است ولي احتياط زياد لازم است دو كشور ازبيكستان و تركمنستان خواست هاي دارند)

(منبع: افغانستان در نشيب و فرار بحران اقتصادي)

٩- استفاده از حقابه ها:

١-٩ همه اين كشور ها استفاده اعظمي مي كنند ولي افغانستان از ٢٨ فيصد حقابه خود تا هنوز جز استفاده آبياري سنتي توسط مردم با پايين ترين سطح استفاده عنعنوي كدام كاري ديگري انجام نكرده اند.

٢-٩ افغانستان تا هنوز كانال بزرگ را از آمو بسوي خود جريان نداده است و از حقابه خود با تمامي شر م و خجالت توان استفاده و با عدم علاقمندي از بزرگترين درياي منطقه كه زاده خودش أست با بسيار بيشرمي رهبران كشور نداشته است

٣-٩ حقآبه ما را بصورت رايگان كشور هاي ديگر استفاده مي برد

ازبيك ها و تركمن ها كانال قراقوم كه در ١٩٥٦ ساخته شد شهر عشق إباد را آباد ساخته و بسيار سبز. و تركمن ها استفاده بزرگ را از آمو انجام داده اند

درياي كوكچه يا سيحون معاون پرجوش آمو است ، آمو به اورال كه اكثريت حصص آن خشكيده مي ريزد ، اورال در ميان ازبيكستان و قزاقستان قرار دارد

آمو سرحد يوريشيا و افغانستان:

درياي آمو سرحد تركمنستان و ازبكستان ، افغانستان و تاجكسنان و ازبيكستان ساخته أست

اين دريا خط حياتي روس ها و سرحد جنوبي يوريشيا، سازمان بريكس و شانگهاي أست

آمو خود يك خط است بين امپراطوري ها در طول تاريخ

آمو درياي سياسي است و بايد با او سياسي برخورد كرد

١٠- حالا:

افغانستان از همه اين دريا ها كه ديگران را سبز مي سازد در مسير خود از ميان خشك مي گذرد، مثلا در ولايت دايكوندي هيرمند مي گذرد ولي تنها ميگذرد

رهبران مرتجع و خواب آلوده و تصادفي و نا فهم ما نمي توانند با خواب آلوده گي در جنگ آب به پيروزي رسند

١١- هشدار براي هر دولت كه هست و يا مي آيد:

١-١١ به آب توجه كنيد، ما بزرگترين نعمت خداوند را در منطقه در اختيار داريم

٢-١١ عدم مديريت سهل انگاري در اين مورد جنايت در مورد انسان اين سرزمين و خيانت در مقابل كشور أست

٣-١١ ما گفتيم و اين دولت هاست كه بايد دفاع سازمان دهند

٤-١١ جنگ در اين مورد حتمي است

٤-١١تن دادن به قرار داد هاي ننگبن اهانت بار و ننگين ملت را بي آبرو تر مي سازد

عشق آباد

استاد مسعود

چهارشنبه

١٢ دلو١٤٠٠ خورشيدي

ساعت ٢:٢٧ شب